Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juli 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juli 1890

Anmärkning

{den 25 Juli 1890}

Närvarande samtlige Her-
rar ledamöter med undantag
af Herrar C.O.Hellqvist, G.A.
Kindgren och Sv. Winkvist.

§.145.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.F.Zakrisson
och F.E.Larsson och skulle detta ske
Måndagen den 28 dennes Kl. 8 e.m., då
detsamma ock kommer att offentligen
uppläsas tillika med protokollet för
den 19 dennes.

§.146.
Det i §.143 omnämde Utskottets ytt-
rande hade nu inkommit och föreslår
Utskottet att, sedan nu Herr K.E.An-
dersson medelst särskild skrifvelse återtagit
sin ansökan om skrifvelse af en del af
Klockberget till honom på everderlig tid
det omtvistade förfallit, hvadan Stadsfull-
mäktige må hemställa till Konungens
Betallningshafvande i Länet att det måtte
förklaras att uti öfverklagade Stadsfull-
mäktiges beslut af den 1 november 1889
icke vidare yttrande kräfves.

Detta Utskottets förslag till Stadsfull.
mäktiges skrifvelse antogs af Fullmäktige,-
vice Ordföranden ledde behandlingen
af detta ärende.

§.147.
Det, enligt §.106. till Utskottet remit-
terade Byggnadsnämndens förslag om rät-
ning af gatan ifrån N:o 1 till N:o 6 samt
gränden ifrån N:o 8 till Småbarnsko-
lan, hade Utskottet tillstyrkt, Stads-.
fullmäktige att antaga.

Då denna föreslagna rätning {nu}
hufudsakligen berörde Herr A.J.Hag-
ströms tomter så anhöll Herr Hagström
att behandlingen af förslaget måtte upp-
skjutas till dess Herr Hagström blifvit
i tillfälle taga del af detsamma.

Fullmäktige biföllo denna anhållan.

§.148.
Medelst protokollsutdrag af den 12 Juni
d.å hade Drätselkammaren föreslagit "att
då enskild uppmaning ingått att det
borde efterhöras huruvida det läte sig göra
få försäkra Stadens arkiv emot den förlust
som skulle uppstå derest arkivet förstördes
af brand. "Fullmäktige måtte i ärendet besluta.

Stadsfullmäktige uppdrogo åt Herrar C.
Höglund och K.E.Andersson att hvar
på sitt håll efterhöra huruvida en så
dan risk antoges.

§.149.
Upplästes Kungl. Medicinalstyrelsens
skrifvelse med underrättelse att
Styrelsen beviljat sökt förordnande för
Med. Lic. J.J.Trollén att här uppehålla
Läkarevården under två månader ifrån
och med den 1 Augusti.

§.150.
Wid sammanträdet den 28 sistlidne Juni
hade Herr C.A.Andersson yrkat att som
det vid revisionen af Stadens räkenskaper
utrönts att Fattigkassan hade en tillgång
af Kronor 352,25 det måtte beslutas att det
extra anslag som den 25 april beviljats Fattig,-
vården nu måtte återföras till Stadskassan.

Stadsfullmäktige biföllo det gjorda yr-
kandet på så sätt att det anslag som
enligt årets stat beviljats Fattigvården skulle
minskas med Kronor 204;38.

§.151.
För förfallolöst uteblifvande från samman.
trädet skulle Herr C.O.Hellqvist, G.A,Kindgren
och Sven Winkvist påföras stadgade böter
med 2 Kronor hvardera.

In fidem
K.E.Andersson

Justeradt den 28 Juli 1890
/F,E,Larsson/
/Carl. Zachrisson/

Offentligen uppläst den 28 Juli 1890, betygar
/P,E,Lindström/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juli 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107599.

Personrelationer