Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1864

Anmärkning

Protokoll håller wid Stadsfullmäk
tiges Sammanträde den 25 Augusti 1864.

Närvarande 16 Ledamöter-
Eskilstuna utskänkningsbolag hade muntligt
anhållit få höra Stadsfullmäktiges utlåtande huruvida
Staden ville öfvertaga förvaltningen af härvarande utmi
nutering och utskänkning af bränvin, från den 1,Oc-
tober detta år till samma tid 1866. på följande vilkor:
- En styrelse eller förvaltning skulle väljas, bland stadens
innevånare för att handhafva nämnde utminutering.
- Eskilstuna utskänkningsbolag förskotterar nödiga
medel mot ränta.
- Priset å Bränvin skall hållas lika med i Eskils-
tuna
- Arfvode till förvaltningen bestrides af behåll
ningen.
- Nettobehållningen tillfaller Thorshälla StadsCassa

Sedan ämnet för sammanträdet blifvitt
framstäldt, begärde Herr Lindblom ordet, och
yttrade : att han ansåg i Stöd af 34,§. i Commu
nallagen Sammanträdet vara olagligt, i hvilket
Herrar Nyström,Carlsson,Ringdahl och Lindell, in
stämde, och anhöll Lindblom, att proposition
skulle framställas huruvida Ledamöterne
ansåg sammanträdet vara lagligt eller icke.

På af v, Ordföranden framstäld propo
setion, att de som anser Sammanträdet
vara lagligt svara Ja och de öfrige
nej. och utföll voteringen med 7 Ja
mot 9 Nej, och som då ingenting
kunde företagas upplöstes Sam
manträdet.

Thorshälla som ofvan
/I:G:Haglundh/

Uppläst och ricktigt befunnit
Thorshälla den 1 September 1864.
/P.Fagerström/
/P,G,Hulin/

Offentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 30 Sept 1864

/J.F.Skogsberg/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 augusti 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107596.

Personrelationer