Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1890

Anmärkning

{den 25 April 1890}

Närvarande samtlige Herrar
Ledamöter med undantag
af Herrar J E Juhlin F E
Larsson P Fagerström och C O
Hellqvist

§ 69.
Att jemte Ordf justera dagens proto
koll utsågos Herrar A J Hagström och
P J Petterson och skulle detta ske
måndagen den 28 dennes kl 1 e m då det
ock kommer att offentligen uppläsas

§ 70
I skrifvelsen af 11 d:s hade Drätselkam
maren (Bil.27) föreslagit att då det anses
nödvändigt att särskild Hamnkassa
finnes Stadsfullmäktige måtte besluta
{att} för sådant ändamål i år afsätta
Kronor 343 01. hviket utgör årets öfver
skott af Hamninkomsterna utöfver
det i Inkomststaten beräknade, {att} vida
re årligen vid hvarje Stadens bokslut
till denna fond öfverlemna blifvande
öfverskott, derest sådant uppstår, hvar
om icke {att} då hvarje år anslå ett
visst belopp att af Stadskassan till
Hamnkassan utgå och föreskrifva att
dessa medel icke få användas för annat
ändamål än til förbättringar och repra
tioner. af stadens hamn.

Ärendet remitterades till Utskottet

§ 71.
I skrifvelse af 24 dennes hade Magistra
ten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
med anledning deraf att Borgmästarn
E Swentzer anmält det han för vårdande
af enskilde angelägenheter ämnade hos Kongl
Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätt anhålla om
tjenstledighet från [utöförandet] af borgmästa
reembet här i staden under tiden från och
med Måndagen den 5 till och med Lördagen
den 31. nästinstundande maj månad ; till sin
vikarie under tjenstledigheten föreslår
Borgmästaren Herr e o HofRättsnotarien
Hjalmar Johan Henrik Kreüger.

Stadsfullmäktige ajounerade sitt sam
manträde på en kort stund och öfverlem
nade ärendet till Utskottet för inhäm
tande af dess yttrande.

Wid fortsatt sammanträde föredrogs utskot
tets hemställan och beslöto Stadsfullmäk
tige för sin del ej göra invändning vare
sig emot den sökta tjenstlediheten eller
den föreslagna vikarien, dock med vil
kor att arvodet åt vikarien ej må
utgå af stadens medel.

§ 72
Det under N:o 3 å föredragningslistan
upptagna ärendet kunde idag icke behand
las enär mantals längden icke kunnat erhållas
tillfölje mantalsförrättarens bort
varo hvarföre ärendet uppsköts till extra
sammanträde den 29 dennes

§ 73
Drätselkammaren hade anhållit om Stads
fullmäktiges yttrande huruvida det ansågs
möta något hinder att uthyra de begge
bonings rummen i Rådhuset intill den 1 October
och förklarat Stadsfullmäktige som sin
mening att rummen kunde uthyras

§ 74.
Rådman J M Widegren här i staden ha
de i ingifven skrifvelse af 24 d:s (Bil.26) inkom
genom Magistraten, och hvarå magistraten
tecknat resolution med anmodan om skynd
sam, lagenlig behandling, anhållit om entledigan
de från och med den 1 nästinstundande
maj månad från, af Konungens Befallnings
hafvande den 1 October 1862, meddelat för
ordnande att vara Rådman vid Råd
husRätten och Magistraten i Torshälla.
Ansökan remitterades till Beredningsutskot
tet med anmodan att deröfver afgifva
yttrande till sammanträdet den 29 dennes.

§ 75
Wid sammanträdet den 28 sistlidne mars
§ 64. hade Fattigvårdsstyrelsen Ordförande
anmält att det till Fattigvården för året
anslagne beloppet, tillfölje oförutsedda ut
gifter, öfverskridits med Kronor 204. 38, och
anhållit att utbetalningen af medlen
måtte af Stadsfullmäktige gillas.

Ärendet hade då remetterats till Utskottet
för dess yttrande

I nu afgifvet yttrande hemställer Ut
skottet att Stadsfullmäktige måtte gilla
utgifvandet af omförmälde medel.

Stadsfullmäktiges beslut blef ock i enlig-
het härmed

§ 76
I enlighet med § 65 hade Herr C Höglunds
förslag om dammanläggning i Torshälla å
från gränden emellan tomterna N:o 29 och 30
till den motsatta beslutade gränden öster
om ån, hvilket då remitterats till Utskottet, nu
och af detsamma behandlats och föreslår
Utskottet att det måtte uppdragas åt
viss person att härom korrespondera med
Majoren vid Wäg - & Wattenbyggnadskåren Ridda
ren m m Herr G. Nerman hvilken för enskild
persons räkning nyligen afvägt och kartlagt
fallet nedom "stora bron" hvarefter ären-
det ånyo kan förekomma hos Stadsfull
mäktige.

Widare föreslogs att detta uppdrag måtte
öfverlemnas åt Ordförande hos Fullmäkti
ge. Stadsfullmäktige beslöto ock uppdra
ga åt sin Ordförande att uti ärendet
samråda med Major Nerman och inhämta
hans yttrande om möjligheten af en sådan
damanläggning.

Intilldess detta skett skulle förslaget
hvila

§ 77.
Herr C Höglunds enligt § 66 väckte
motion om att Stadsfullmäktige måtte
besluta sådan ändring i Stadens Bygg
nadsordning § 1. att Byggnadsnämden "skall
bestå af fem ledamöter" i stället för
hitills endast tre och att om förslaget
vinner Stadsfullmäktiges gillande å detsam
ma söka Konungens Befallningshafvandes
stadfästelse, hade då remitterats till Utskot
tet för inhämtande af dess yttrande.

Utskottet hade i afgifvet yttrande tillstyrkt
motionen och beslöto nu Stadsfullmäktige
sådan ändring i Byggnadsordningen att Bygg
nadsnämden för staden skall bestå af fem
ledamöter, att utses på sätt Byggnadsstad
gans § 3 mom 3 stadgar, och att sedan detta
beslut vunnit laga kraft å detsammma söka
Konungens Befallningshafvandes i Länet fast
ställelse.

§ 78
Herr J E Julin som vid sammanträdet
den 15 sistlidne Mars motionerat om att grän
dserna för tomten N:o 123 å stadens Östra
Egoområde måtte af Stadsfullmäktige gil
las hade då motionen föredrogs inför Ut
skottet anhållit få återtaga densamma
hvadan nu Utskottet föreslog att moti
onen måtte afföras från vidare behandling
hvilket Stadsfullmäktige biföllo

§ 79.
Herr C J Andersson hvilken enl § 51.
hade anhållit att Stadsfullmäktige måtte
godkänna gränserna för tomten N:o 120 an
höll nu få återtaga detta sitt förslag
hvilket bifölls.

§ 80
I resulation af 24 dennes hade Magi
straten förelagt Stadsfulmäktige att inom
tre veckor efter delfåendet afgifva för
klaring öfver af Kommunalstyrelsen i Fors
Socken hos Konungens Befallningshafvande i
Länet gjort yrkande att Pigan Maria
Lovisa Johansdotter måtte för innevaran
de år blifva mantalsskrifven inom Tors
hälla stad

För uppsättande af förslag till förklaring
remitterades ärendet till Utskottet med upp
drag att härmed inkomma så tidigt att
ärendet ånyo kan förekomma vid sam
manträdet den 29 dennes

§ 81.
Herr C A Anderson föreslog att Stadsfull
mäktige måtte besluta lönereglering för
Borgmästare och Rådman samt upprättan
af Reglemente för Magistraten i Torshälla
Förslaget remitterades till Utskottet

§ 82.
Herr A J Hagström hvilken den 26 Febru
ari 1889, inlemnat en skrifvelse med anhållan
att enär han vore sinnad upplägga en
grundmur i nedre hörnet å tomten N:o 6
här i staden Stadsfullmäktige måtte bestäm
ma gränsen för nämde, mur, anhöll nu
om svar å denna skrifvelse. Sedan upp
lyst blifvit att Stadsfullmäktige då denna
skrifvelse föredrogs anhållit hos Byggnads
nämdens om förslag till rätning af gatuli
nien å den del af Storgatan som är
belägen emellan s k arfströmska gården
och gården N:o 1. men detta förslag ännu icke
inkommit till Fullmäktige beslöts att hos
Byggnadsnämden göra framställning om att
detta förslag fortast möjligt afgifves

§ 83.
Herr K E Andersson som vid samman
trädet den 30 April 1889. hemstält "att Full
mäktige måtte ingå till Magistraten med
begäran om uppgift å ersättning till Magi
straten för den förlust i minskade sportler
som kan uppstå derigenom att Magistra
ten afstår från sin i Ärfdabalkan 9 kap
1. § tillerkände rätt i fråga om uppteck
ning och värdering af dödsbo hvilken hemstäl
lan den 29 October af Fullmäktige bifal
lits, hvadan skrifvelse i ämnet till magi
straten aflåtits anhöll nu att få till sin
motion tilläga att Magistraten måtte samtidigt
lemna uppgift å den ersättning som fordrades
för afståendet af, i samband med det förra
Ärende af rättigheten till arfskiftes
förättningar, samt att fullmäktige måtte
anhålla hos Magistraten om svar härå
fortast möjligt.

Afgörandet af detta sednare tillägg för-
klarades hvila till nästkommande sam-
manträde

§ 84.
Samtliges de frånvarandes förhinder
godkändes

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 28 April 1890.
/A.J.Hagström/
/P.Joh.Petterson/

Offentligen uppläst den 28 April
1890, betyga
/A J.Hagström/
/Theodor Boberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107595.

Personrelationer