Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Stadsfullmäktiges sammanträ
de i Thorshälla den 25 April
1865

{§1.}
Sedan 14 Ledamöter samlade voro upp
lästes 2:ne så lydande Protokoller.

"Protokoll fördt vid sammanträde med
sockne fullmäktige från Öster och Wester
Rekarne Härader inför underteknad Kro-
nofogde uti Tingshuset i Eskilstuna den
29 Mars 1865. Med anledning af den vid
sistlidne års Landstings möte tillsatte
sjukvårds Committes för detta Län Kungö-
relse af den 30 nästlidne Januari och up-
på gjord framställning af Stadsfullmäk
tige i Eskilstuna, hade Öster och Wester
Rekarne Häraders Hemmansinnehafvare
blifvit medelst kungörelse, kallade att genom
socknevis utsedde ombud denna dag kl 11.
f.m: härstädes sammanträda för att höras
och afgifva yttrande huruvida häradsboer
ne kunde vara hugade att om ett gemensamt
distrikt Lazarett med Eskilstuna Stad sig före
na, heldre än att fortfarande hafva eget
sjukhus; Och inställde sig nu vid ärendets
företagande följande Ombud nemligen: för
Jäders Socken Inspektoren O,I, Håkanson,
för Kjula Hemmansegaren A G. Åkerblom
i Kjulaby, för Wallby f. Riksdagsfullmäktigen
A; Ericson Wiggeby, för Hammarby Hem
mansegaren Lars Larsson i Lilla Löfhullta,
för Kloster Hemmansegaren And Peter Andersson
i Heljesta, för Stenqvista Nämndemannen
Lars Fredric Jonsson i [Bonnta], för Ärila
Nämndemannen Joh Olof Lindholm i
Slytan, för Husby Herr Lieutenanten W:
Granath, för Öija och Westermo Landtbruka-
ren C Sperring, för Gillberga Kyrkovär
den Per. Nilsson i Hällby, för Liista
Hemmansegaren Olof Nilsson i Hallsta,
för Thorshälla S:n Herr Brukspatron C.
Zethelius, För Forss Landtbrukaren An-
ders Persson i Kålsta, för Tumbo In-
spektoren L,F, Malm på Österby och
för Råby Hemmansegaren Adolf Ljung
i Igelsäter; men för Barfva, Sundby och
Näshulta Socknar kom icke någon tillstä
des; hvaremot Sig anmälte Herr Provincial
Läkaren Doktor I F Ihrman, Stadsläkaren
Herr Doktor P.C. Malm Rådmannen G,
Söderholm, samt fabriksidkarne C,O, Öberg
och J. Hedlund, hvilka erhållit uppdrag
att å Eskilstuna Stads vägnar vidtaga
de förberedande åtgärder som i föreva
rande sak kunde finnas erforderliga,
äfven som Landtbrukaren C Bergstedt på
Lagersberg och Handlanden Ad. Biljer till
städes voro.

Sjukvårds Commiteens ofvanberörde Kun
görelse uplästes, hvarefter och sedan på gif-
ven anledning nu blifvit upplyst att något
förslag å Kostnaderne för den nybyggnad
som komme att fordras i händelse ifrå
gasatte förening kunde tillväga bringas, ännu
icke blifvit uprättat samt någon rådplägning
egt rum emellan Sockne ombuden och öf
rige nu tillstädes komme personer rörande
de fördelar som tilläfventyrs kunde för sta-
den och orten beredas genom inrättande
af gemensamt Distrikt Lazarett med till
hörande Kurhus afdelning, Sockne ombu
den förklarade att ehuru någon anled-
ning icke skulle förefinnas till missbe
låtenhet med den Lazaretts och Kurhus
inrättning som härstädes för närva
rande funnes, Häranderne tillhörigt vil
le dock sockne ombuden upskjuta att
i denna fråga meddela något hufvud
sakligt utlåtande intill den 19 näst-
kommande April då Ombuden skulle
kl 11. f:m: utan vidare kallelse, härstä
des åter sig infinna och hvar emedlertid
Inspektoren Håkanson, Hemmansegaren
L P Andersson och Landtbrukaren Berg-
stedt, hvilka dertill af öfrige Ombuden utsågos
borde jemte stadens ofvannämde fullmäktige,
på tid och ställe som af Herr Docktor
Malm komme att bestämmas, sammanträ-
da för att söka upgöra sådane förslag och
beräkningar, som för frågans närmare ut
redande vore af nöden, År och dag som ofvan
/S N Levin./

Protokoll hållit vid sammanträde med
socken fullmäktige från Öster och Vester Re-
karne Härader inför underteknad Kronofog-
de uti Tingshuset i Eskistuna den 19 April
1865.

I enlighet med hvad som den 29 siste Mars
blifvit öfverenskommit i då förehafde frå-
ga rörande inrättande af gemensamt Di-
strikt Lazarett med kurhusafdelning för
Rekarne härader och Eskilstuna stad,
företogs nu åter detta ärende; hvarvid sig
inställde samtlige i nämnde dags proto-
koll anteknade fullmäktige med undan
tag endast af Ombudet för Råby Socken
Adolf Ljung, som nu icke tillstädes vore;
och företeddes upprättad ritning med förslag
till kostnaden å icke alenast en för det
ifrågavarande ändamålet afsedd Lazaretts
och Kurhusbyggnad 100 fot lång och 43 fot
bred i 2:ne våningar, hvaraf den under
skulle innehålla ett mottagningsrum, ett
sjukrum med 9 sängar 1. operationsrum
1 badrum, 1 rum för läkaren, skafferi, ett
rum för kokerska samt invid ena långsi
dan genom husets längd löpande Coridor, och
den öfre våningen 2:ne Lazaretts sjukrum
hvardera med 9 sängar, för Kurhus inrätt
ningen fyra afskilda rum af hvilka 2:ne
vid den ena gafveln för karlar och 2:ne
vid den andra för qvinnor, utan och 2:ne
flygelbyggnader, af hvilka den ena skul
le innehålla brygghus, mangelbod och
drängkammare samt den andra visthus-
bod, vedbod och likbod, varande kostnader
ne beräknade för hufvudbyggnaden till
39,000 Riksdaler för uthusbyggnaderna till
6000 R:dr och för en dessutom föreslagen
vattenledning med 2:ne Presspumpar till
1000 R:dr; och hade af Stadens för den-
na frågas utredande utsedde fullmäk-
tige blifvit föreslaget att alla ofvan-
nämnda nybyggnader borde uppföras
på gemensam bekostnad så att sta-
den komme att dertill bidraga med
en hälft och Häraderna med öfriga
hälft; att det framtida underhållet
och egendomens alla onera skulle ef-
ter nyssnämnda fördelningsgrund utgå;
att kostnaderna för första uppsättnin-
gen af inventarier borde på enahanda
sätt bestridas; hvaremot inventariernas
framtida underhåll, komplettering och till-
ökning skulle bekostas i förhållande till
antalet af de sjukdagar som under det
år för hvilket kostnaderna komme att ut-
gå, voro vid inrättningen antecknade sär
skildt för landet och särskildt för staden.

Sedan ärendet blifvit någon stund
närmare afhandladt och en hvar af
Ombuden lemnadt tillfälle att häröfver
sig yttra, derunder någon anmärkning ic-
ke framställdes, hvarken emot det up-
rättade byggnadsförslaget eller emot lämp-
ligheten af den ifrågasatta kostnadsför-
delningen, såvida i öfrigt hinder e-
mot gemensam sjukvård icke möter, och
öfverenskommelse derom varder efter frågans
noggrannare utredande träffad, förklarade
dock sockneombuden enhälligt att för när-
varande och innan genom skeende förhand-
lingar vid detta års landsting sig visat dels
hvilka bidrag af landstingskassans allmän
na medel, som, förutom hittills i följd
af Kongl. Brefvet den 19 April 1803 åtnju-
ten rätt till de från Häraderna utdebite-
rade kurhusmedlen, kunde Häradsboerne
beredas såvida de komme att bibehålla de-
ras nu varande egna lasarett med kur-
husinrättning, och dels de tilläfventyrs stör-
re fördelar som genom förening med staden
kunde blifva att påräkna, ville Häradsboer-
na icke genom något beslut vid detta tillfäl
le förbinda sig att upphäfva och från
träda den allmänna sjukvård de nu äga;
utan skulle frågans hufvudsakliga afgö-
rande till vidare anstå.

Slutligen anmälde sig Herr Medi-
cine Doktor P.L. Öhrman ock å Thorshäl-
la Stads vägnar, efter fullmakt, tillkän-
nagaf att nämnda Stad vore benägen att
med Eskilstuna Stad och Häraderna förena
sig om gemensamt Distrikt Lasarett med
kurhus afdelning eller, i händelse sådan
förening icke kunde tillvägabringas, söka
att på antagliga vilkor ernå rättighet
till begagnande af Rekarne Häradernas
nuvarande sjukhus; hvilket tillkännagif-
vande, enär öfriga i ärendet intresse-
rade ombud i anledning deraf nu icke
kunde meddela något hufvudsakligt yttran
de, skulle uti detta protokoll antecknas.

Justering af protokollet skulle ske
den 22 i denna månad kl.5 e.md:n.

Något vidare anfördes icke; hvadan
sammanträdet uplöstes. År ock dag som ofvan.
/S.N. Levin./

{§2.}
På derom gjord framställning valdes ordfö-
randen för Stadsfullmäktige Herr Joh Ther-
maenius och Glasmästaren Herr P.G. Hulin
att i Lazaretts frågan som i dag hos Stads
fullmäktige i Eskilstuna förekommer inhäm
ta om och på hvilka grunder Thorshälla
stad kunde vinna delaktighet i den ifråga
satte Lazarettsbyggnaden som i Eskilstuna
kommer att upföras, Fullmäktige ville se-
dermera yttra sig huruvida vilkoren
kunna antagas eller icke; och skulle ut-
drag af Protokollet gälla såsom full-
makt-

{§3.}
På derom gjord framställning val-
des ordföranden för Stadsfullmäktige
Herr Joh Thermaenius och Glasmäs-
taren P;G; Hulin att hos Directionen
för Öster och Vester Rekarnes Lazarett
söka göra sig underrättade om och
på hvad vilkor Thorshälla stad kunde
vinna inträde såsom delägare i Rekar
nes Lazarett-

{§4.}
Angående förut väkt fråga om nå-
got bestämt rum der brandvakter och
patruller kunde sig om nätterna på mel
lantider uppehålla, så beslöts att Drät-
selkammaren skulle vidtala dels
brandvakten Jonas Jonsson och dels
ägaren till gården N:o 69. att brand-
vakterne skulle der på mellantider om
nätterne sig få uppehålla; att staden skulle
bekosta nödigt bränsle till det qvantum
Drätselkammaren bestämmer och skulle
denna åtgärd taga sin början den 1.
nästkommande Oktober och hvarom utdrag
af protokollet skulle meddelas-

{§5}
Mantalslängden granskades och god
kändes, och det särskilda protokollet der
öfver skulle undertecknas af sam
ma personer som skulle Justera proto-
kollet-

{§6.}
På derom gjord framställning beslöts
att Joh Thermaenius skulle på Oxbacken
få upplägga Sågspån och skulle platsen
dertill bestämmas af Drätselkammaren-

{§7.}
Fabrikören Herr j.P: Bergström in
lämnade en sålydande skrifvelse som upp-
lästes- "Till Herrar Stadsfullmäktige
i Thorshälla! Som frågan om skiftet
på Östra stadsjorden har blifvit till ny
behandling hos Magistraten anmäld så
anser jag mig böra anmäla att jag för min
helsas skötande ernar resa bort på om-
kring 2:ne månaders tid och är Herrar Stads-
fullmäktige således i tillfälle att utse an-
nat ombud att i min frånvaro jemte
Herr Thermaenius i detta mål föra Sta-
dens talan om så nödigt pröfvas, Thors-
hälla den 25 Mars 1865 J:P: Bergström."

härefter framställde Ordföranden huruvida
nytt ombud skulle under Bergströms från
varo inväljas eller icke och hvarvid all-
männa meningen gaf sig tillkänna på
det sätt att nytt ombud i Bergströms från
varo vore obehöfligt och anförtroddes åt
Thermaenius att ensam i Bergströms
frånvaro föra
Stadens talan

{§8.}
Herr J.M, Törngren ålades för förfallo-
löst uteblifvande jemlikt 40§: nu gäl-
lande Communallag till StadsCassan böta
2 R:dr Rmt [Riksdaler Riksmynt] att i berörde Cassa redovisa.


{§9.}
Waktmästaren anmälde att Herr A.
Berglund vore hindrad att bevista sam
manträdet men då icke visas kunde
beskaffenheten af det anmälda förfal-
let som altså icke kunde komma un
der pröfning så ålades Herr A Berglund
att jemlikt 40§ i nu gällande Commu
nallag till StadsCassan såsom böter för
förfallolöst uteblifvande på sammanträ
det ofördröjligen till samma Cassa inbeta
la 2 R:dr Rmt emot qvitto, och hvarom
utdrag af Protokollet skulle meddelas-

{§10.}
Till Justering af Protokollet utsågs
Herrar P: Fagerström och j;W, Arf-
ström samt O, Setterlund-

Uppläst och ricktigt befunnit betyga
på fullmäktiges vägnar
/P. Fagerström/
/Joh, Thermaenius/ Dag som ofvan-
/O, Setterlund:/

Ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 14 Juni 1865
/C,J, Pettersson/
/J:F; Skogsberg/

1865, April den är utlemnadt till Waktmästaren
Malmsten att tillställa följande personer utdrag af sisthållne
Protokoll-
Drätselkammaren af 4 och 6.§:§:
Källarmästaren Törngren af 8-§:- och
Herr A. Berglund af 9.§:

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 april 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107594.

Personrelationer