Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 maj 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid stadsfull-
mäktiges i Torshälla samman-
träde den 24 Maj 1889.

Närvarande: Samtl. ledamöter utom H:r G. Sjö-
ström, som på kallelselistan antecknat det han
till Magistraten ingifvit ansökan om befrielse
från att vara ledamot i statsfullm., samt H:r C.
A.Strengbohm, hvilken ej med kallelse kunnat an-
träffas. Bådas frånvaro ansågs laga.

§.69.
Enligt § 60 för innev. år hade fullm. till utskottet
remitterat fattivårdsstyrelsens hemställan, att,
enär. utsigt funnes att kunna bereda åt snicka-
re J.O. Runströms i N:ris 9 och 10 här i staden döfstum-
me son Reinhold plats å döfstummeinstitutet Ma-
nilla mot erläggande af half års,afgift, statsfullm.
måtte på af fattigvårdsstyrelsen anförda skäl,
bemyndiga styrelsen att före den 14 nästa Juni
söka sådan plats för bemälte gosse.

Vid förnyad behandling af detta ärende upplästes
utskottets nu inkomna yttrande, hvari utskottet,
som anser saken mycket behjertansvärd, för sin del
tillstyrker fullm. att gifva fattigvårdsstyrelsen
det begärda bemyndigandet; och blef denna utskot-
tets hemställan af fullm. bifalles.

[MARG:Bil.]

§.70.
Vid stadsfullm:s förra sammanträde uppdrogs åt
utskottet att inkomna med förslag till sådan skrifvel-
se, som i §67 omnämnes. Utskottet, som nu full-
gjort uppdraget,inlemnade vid detta sammantr.
ett dylikt skrifvelseförslag, hvilket upplästes
och af fullm. godkändes. I sammanhang här-
med beslöts att på vederbörlig ort att ingifva
den af utskottet föreslagna skrifvelsen tillika med
båda de för ändamålet upprättade kartorna samt
utdrag af fyrkfalslängderna för Torshälla socken.
Åt vice Ordf. uppdrogs att å statsfullm:s vägnar uppsätta och un-
derteckna omberörda skrifvelse samt likaledes åt
v. Ordf. att jemte sekreteraren underteckna den för
ingifvandet å vederbörlig ort enforderliga fullmakten.

§.71.
Vid fortsatt behandling af det under §.66 upptagna
ärende upplästes utskottets infordrade yttrande.
Utskottet för sin del hemställer, att det föreslagna
utbytet af mark mellan staden och Nyby Bruks
Aktiebolag ss, egare af Holmen må i ärendets nu-
varande skick af fullm. afslås. Med bifall här-
till beslöto fullm. på utskottets tillstyrkan, att,
för den händelse Nyby Bruks Aktie Bolag skulle va-
ra villigt upplåta annan väg för vattenhemtning
midtför dammen, förutsatt likväl att denna väg blive så
bred, att stadens vattenuppfordringsverk kan till
strandlinien neddragas, stadsfullm. då möjligen
efter förnyad ompröfning skulle vara villiga
att lemna den begärda dispositionsrätten af i-
frågasatta gränden.

[MARG: Bil.]

§.72.
Upplästes Magistraten resolution med föreläggande för
fullm. att inkomma med förklaring öfver af E-
skilstuna stadsfullm. hos Kongl. Maj:t anförda besvär öf-
ver Kongl. Kammarrättens utslag angående D:r V. Moss-
bergs beskattning för år 1888. Ärendet remitterades
till utskottet, som har att med sig förena kompe-
tent person för uppsättande af ofvanbemälde för-
klaring och beslöts, att möjliga kostnader
för sådant ändamål skulle bestridas af stads-
kassan.

§.73.
Aflemnade H:r Borgm.Sventzer en till Magi-
straten från Komm.G.Sjöström ingången anmä-
lan så lydande:

" Till Magistraten i Torshälla.
Härmed har jag att för Magistraten anmäla,
det jag finner mig af min embetsbefattning hin-
drad att för framtiden fullgöra det uppdrag, som
genom val till Stadsfullm. här i staden blifvit
mig lemnadt; och får jag derför jemlikt § 30 af
K. Förordningen om Kommunalstyrelse i stad af
den 21 Mars 1862 härmed nämnda uppdrag mig af-
säga.
Torshälla den 23 Maj 1889

/Georg Sjöström/
Komminister"

Sedan denna skrifvelse blifvit uppläst, beslöto
St:fullm. att , för pröfning av huruvida afsägelsen
kan för sig ega laga skäl, öfverlemna ärendet
till utskottet med begäran om dess yttrande i ämnet.

[MARG:Bil.20]

§.74.
Från stadsfiskalen i Torshälla hade inkommit en
skrifvelse, hvarigenom påpekades, enligt hans uppfatt-
ning befintliga, vissa oegentligheter vid en del nu
under kartläggning varande tomtplatser på östra
egområdet. Då detta stadens ombud i skrifvel-
sen antytt, att han vidare muntligen skulle ut-
veckla hvad han med sin anmälan afsedt, och då
svårigheter uppstode att nu kunna åstadkomma något be-
slut från stadsfullm:s Sida
före sammanträdet inför lantmätaren
den 27 dennes samt tillika, då stadens ombud
eger oinskränkt rätt att vid landtmäteriförrättningen
stadens rätt och bästa iakttaga och bevaka, bordlades
skrifvelsen för vidare anmälan.

[MARG:Bil.21]

§.75.
Upplästes en från Herr. K.E.Andersson till Stads-
fullm. ingången skrifvelse, lydande som följer:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!
Den 27 Mars 1887 ingaf undertecknad till Magistraten
i Torshälla begäran om att få åt mig på 50 år öf-
verlåten, dels för uppförande af en vindmotor, dels
för planteringarnes vårdande, en del af s.k. Klockber-
get, hvilken ansökan den 4 Aug. samma år af Ma-
gistraten framlemnades inför Allmän Rådstuga, der
då min ansökan medgafs i enlighet med då inlemnad
karta och emot bestämmande utaf ett årligt tomt-
öre af 3 kronor.

Då emellertid denna öfverlåtelse vid närmare be-
traktande icke kan medföra alla de rättigheter, som
vore önskvärda, anhåller nu undertecknad, att Stads-
fullmäktige måste medgifva:

{att} den mark, som finnes upptagen å bifogade kar-
ta, upplåtes åt mig på everldelig tid för besittning
och eganderätt i likhet med öfriga tomter, som förut
och fortfarande upplåtas af staden emot det årli-
ga tomtöre Stadsfullm. må anse skäligt.

I det jag förbehåller mig rätt att, för den händelse Stad-
fullm. afslå denna ansökan , få besitta detta område
under den tid allmän Rådstuga förut medgifvit , yr-
kar jag, att ärendet, tillika med härhos i original
bifogade dels 2:ne utdrag af Magistratens och all-
män Rådstugas protokoll dels 1 karta öfver om-
rådet, måtte öfverlemnas till utskottet med af stads-
fullm. framställd begäran, att utskottet måste behand-
la ärendet, så att detsamma kan föredragas vid
nästa Stadsfullm:s ordinarie sammanträde den 28 dennes
Torshälla den 24 Maj 1889.
/K.E.Andersson./"

Efter delgifvandet häraf liksom ock af de 2:ne
ofvannämda utdragen tillkännagaf v. Ordf.,
att, enär detta ärende innefattade en hans egen an-
gelägenhet, han ansåg sig jäfvig att häruti föra ordet,
hvadan hemstäldes, att särskild ordf. för detta ärende
och för dagen måtte af fullm. utses. Efter besluts vin-
nande härutinnan skreds till val med slutna sedlar
af sådan ordf. och valdes härtill med öfvervägande antal
röster H:r C.A.Andersson.

Sedan såväl skrifvelsen som de 2:ne protokollsutdragen
ytterligare upplästs samt tillfälle lemnats H:r K.E.
Andersson att vidare utveckla sin begäran, afträdde sö-
kanden, hvarefter stadsfullm. beslöto att hänskjuta ä-
rendet till utskottet med begäran, att detta må så snart
sig göra låter inkomma med yttrande i ämnet.

[MARG:Bil.22
lemnad
utskottet]

§.76.
Att jemte v.ordf. justera dagens protokoll utsågos
H:rr A.J. Hagström och N.A. Berggrensson; och
skulle detta ske lördagen den 25 dennes kl.8.e.m

Justeradt den 25 Maj 1889.
/N;A;Berggrenson/
/A.J.Hagström/

In fidem:
/K,E, Andersson/

Offentligen uppläst den 25 Maj 1889, betyga:
/John Valter/
/Carl Höglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107591.

Personrelationer