Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 november 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 november 1893

Anmärkning

{Den 24 Nov.- 1894}


Närvarande: H:rr C.A.Anders-
son,C.J.Andersson,C.W.Ståhle,
L.Frigge,Joh.Olsson,P.J.Petters-
son,Höglund,Kling,Julin,Hal-
lenius,Trollén,Larsson,Kollén,
Berglund,Nilsson,P.E.Pettersson
och Ordföranden H:r K.E.Andersson.


{§:160}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos H:rr J.E.Julin och J.W.Hallenius.

{§:161}
Företogs till förnyad behandling det under §:150
antecknade ärende,angående beredande af härberge
åt obemedlade kringvandrande under instundande
vinter äfvensom kontroll öfver härbergets rätta begag-
nande. Genom utdrag af sitt protokoll den 8 dennes (Bil.42)
anmäler Drätselkammaren för Stadsfullmäktige
såsom infordradt betänkande,att Kammaren,som
förgäfves sökt erhålla ett billigare härberge,nödgats
ingå aftal med Stadsvaktmästaren A.Pettersson
om upplåtande af lokal för härberge under instun-
dande vinter mot en afgift 25 öre för hvarje
nattgäst samt en half famn ved till rummets upp-
värmning under vintern,hvarjemte Kammaren förmä-
ler,att lämplig kontrollant öfver härberget står till buds,
i det att Stadsfiskalen A.G.Larsson är villig åtaga
sig sådan befattning mot åtnjutande af ersättning
med 25 Kronor för vintern. I fråga om sättet för
Kontrollen hänvisar Kammaren till utlemnandet af
messingspolletter åt inträdessökande samt antecknan-

{Den 24 Nov. 1893}

det af de besökandes namn i särskild bok.

Under öfverläggningen öfver detta ärende yrkades,att
då ifrågasatta kontrollen blefve för dyr i förhållande till
föreslagna hyran för härberget,Stadsfullmäktige måtte
besluta,att sådan kontroll skall icke för instundande
vinter förekomma. Men på yrkande af H:r Berglund
och genom omröstning med 10 röster mot 6 be-
stämdes,att kontroll öfver härberget skall anordnas.

Hvad Kammaren föreslagit angående kontrollant
och arvode åt denne bifölls,hvaremot det af Kam-
maren föreslagna sättet för kontrollen icke vann Stads-
fullmäktiges godkännande. Åt Drätselkammaren upp-
drogs att efter bästa förstånd ordna formerna för en
verksam kontroll. I sammanhang härmed blef
Drätselkammarens förut nämnda preliminära af-
tal med Stadsvaktmästaren A.Pettersson af Stads-
fullmäktige fastställdt.

{§:162}
Sedan utskottet nu inkommit med valförslag
företogs val till ledamot i Byggnadsnämnden
efter Fabrikören A.Westman med tjenstgöringsskyl-
dighet intill utgången af år 1894;och befanns,efter
valförrättningens slut,att Byggmästaren E.An-
dersson erhållit 12 röster och Fabrikören C.A.An-
dersson erhållit 4 röster,hvadan den förstnämnda
blifvit till ifrågavarande befattning vald.

{§:163}
Till ledamöter i härvarande kommité af Stä-
dernas Allmänna Brandstodsbolag utsågos

H:r Rådman F.O.Hyvén med 16 röster
H:r Fabrikör A.Westman med 15 röster
H:r Gårdseg. C.W.Ståhle 14 röster

{Den 24 Nov. 1893.}

och H:r Grosshandlanden C.Höglund med 13 röster;
dessutom tillföllo åt H:r J.M.Widegren 3 röster samt åt
hvardera af H:rr L.F.Berglund J.E.Julin och F.E.
Larsson 1 röst.


{§:164}
Till befäl vid stadens brandkår utsågos enligt
utskottets förslag följande personer:

1:o) Brandchef: Folkskoleläraren m.m. J.V.Hallenius,
vice Brandchef : Fabrikören C.A.Andersson,

2:o)Chef vid sprutan N:o 1: Gårdseg.A.J.Hagström,
Chef vid sprutan N:o 2: Gårdseg. J.E.Julin,
Chef vid sprutan N:o 3: Fabriksidk. C.A.Pettersson,
Chef vid sprutan N:o 4: Fabriksidk. P.J.Pettersson,
Chef vid sprutan N:o 5: Hofslagaren G.E.Andersson,
Chef vid Maskinsprutan: Kvarnförmannen G.Pettersson,

vice Chef vid sprutan N:o 1: Handl.C.A.Nilsson
vice Chef vid sprutan N:o 2: Handl. F.Engkvist,
vice Chef vid sprutan N:o 3: Skomak.F.H.Stenqvist,
vice Chef vid sprutan N:o 4: Byggm. C.O.Hellqvist,
vice Chef vid sprutan N:o 5: Gårdseg.J.P.Engström,
vice Chef vid Maskinsprutan Kvarnarb.V.Åker.

Vid nästa sammanträde förekommer val till
befäl vid öfriga ej nu nämnda afdelningar af
brandkåren.

{§:165}
Från Magistraten hade nu inkommit till Stads-
fullmäktige " Inkomsts-och Utgifts-Förslag i Tors-
hälla stad för år 1894", som upplästes och remitte-
rades till utskottet.
H:r K.E.Andersson påpekade,att bland inkomster
i samma förslag upptagas äfven arrende af fiskvatt-
net med 10 kronor,hvilken afgift vore skäligen obetydlig
i förhållande till öfriga inkomstposter men dock vore

{Den 24 Nov.1893}

till hinder för fiskets ändamålsenliga upphjelpande,enär
arrendatorn ej förmår afhålla obehöriga från fisket.

Det skulle derför vara önskvärdt,att först nuvarande aftal
om arrende af fiskvattnet upphör att gälla med nästa
års början och derefter utverkas vederbörligt förbud för
allt fiske,i Torshälla å undantagandes krokfiske med spö,under en
tid af tre år från nästa år början.

Sedan arrendatorn af fiskvattnet,H:r P.J.Pettersson
nu tillkännagifvit, att å hans sida ej möter hinder för
arrendeaftalets upphörande med detta års utgång,blef
på framställning af motionären ärendet remitteradt
till Drätselkammaren,som anmodas inkomma till
Stadsfullmäktige med betänkande i ämnet.

{§:166}
H:r K.E.Andersson påpekade,att bland inkomster-
na i förslaget till Inkomststat för Staden under nästa år
förekommer: " afgift af F.Thierfelder- 2 kr; " hvilken afgift
utginge såsom skatt för mark,som tillhörig staden
disponeras af Thierfelder.H:r K.E.Andersson yrkade,
att denna afgift,som ej stode i skäligt förhållande till
den disponerad marken,måtte till beloppet nedsättas.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren,som
anmodas inkomma till Stadsfullmäktige med betän-
kande i ämnet.

{§:167}
Enligt beslut den 25 sistl.Augusti,antecknadt un-
der §: 121,hafva Stadsfullmäktige funnit godt upp-
draga åt en Kommitté att upptaga och pröfva anmärk-
ningar mot den af H:r R.Essén föreslagna tomtfördel-
ningen å s.k. Oxbacken samt afgifva till Stadsfullmäk-
tige förslag till förlikning af möjiga tvister i fråga
om samma fördelning.Vid angifna tillfälle hade tillika

{Den 24 Nov.1893}

beslutats,att val till ledamöter i denna kommitté
skall företagas vid ett kommande sammanträde.

Då nu detta ärende förekom till behandling,beslöts,

att kommittén skall bestå af fem ledamöter,af dem
tre stadsbor och tvenne opartiske män från
annan ort.Valet förrättades derefter i vederbörlig ord-
ning och utfölle så,att

Hem.eg. A.O.Eriksson i Solby,Vallby s:n bekom 10 röster
Ingeniören Åke Karlsson,Eskilstuna bekom 10 röster
Fabrikör K.E.Andersson bekom 10 röster
Stadsfiskalen A.G.Larsson bekom 10 röster
Fabrikören L.F.Berglund bekom 9 röster;

dessutom bekom Kronojäg.S.Andersson 1 röst

Åt Fabrikör H:r K.E.Andersson uppdrogs att sam-
mankalla Kommittén.

{§:168}
I anledning af särskild förfrågan från Drätsel-
kammaren beslöto Stadsfullmäktige,att det belopp,
hvarmed hundskattemedlen öfverstiga årets ut-
gifter för skötseln af stadens trädplanteringar,
skall insättas på Trädplanteringskassans spar-
banksbok och sålunda reserveras för kommande
behof

{§:169}
Genom utdrag af sitt protokoll den 22 dennes
föreslår Drätselkammaren afskrifning af en del
Kommunalutskylder för år 1892,hvilka ej kun-
nat executivt uttagas. Ärendet remitterades till
utskottet för inhämtande af dess yttrande i ämnet.

{§:170}
Genom utdrag af sitt protokoll den 22 dennes (Bil.43)
anmäler Drätselkammaren,att dess sekreterare

{Den 24 Nov.1893}

begär löneförhöjning med 35 Kr. för år från den
1 sistl.Januari samt att Kammaren,som anser
nuvarande i stat upptagna lönen 25 Kr alltför rin-
ga i förhållande till arbetet,föreslår Stadsfull-
mäktige bifalla sekreterarens begäran på det
sätt,att han vid årets slut erhåller en gratifi-
kation af 25 Kr. Ärendet remitterades till ut-
skottet,som anmodas inkomma med betän-
kande i ämnet.

{§:171}
Genom utdrag af sitt protokoll d. 22 dennes (Bil.44.)
anmäler Drätselkammaren,
( att i anledning af Stadsfullmäktiges föreläggan-
de (§:131) Hamndirektionen sökt utreda kost-
naden för staden,derest särskild räkenskaps-
förare antages;drätselkammarens sekreterare
har på förfrågan förklarat sig villig uppställa
och afsluta hamnkassans räkenskaper för
detta år på fullt nöjaktigt sätt mot ett arvode
af 50 Kr,hvilken framställning Kammaren
öfverlemnar till Stadsfullmäktiges afgörande.

Ärendet remmitterades till utskottet,som anmo-
das skyndsamt inkomma med betänkande
i ämnet.

{§:172}
Företogs val till ledamot i Fattigvårds-
styrelsen efter aflidne Gårdseg.L.G.Mälberg
och med tjenstgöringsskyldighet intill utgån-
gen af år 1894; Och befanns efter valförrätt-
ningens slut,att

H:r Fabrikör F.E.Larsson bekommit 15 röster och
H:r Fabrikör L.F.Berglund bekommit 1 röst,
hvadan den förstnämnde förklarades vald till leda-

{Den 24 Nov.1893}

mot i Fattigvårdsstyrelsen med tjenstgörings
skyldighet i denna befattning intill utgången
af år 1894.

{§:173}
Företogs val till ledamot i Fattigvårdssty-
relsen efter Komminister G.Sjöström,som
vore i tur att vid årets slut utgå ur Styrelsen.

Vid valförrättningens slut befanns,att Kom-
minister G.Sjöström blifvit med samtliga af-
gifna 16 röster vald till ledamot i Fattig-
vårdstyrelsen med tjenstgöringsskyldighet i
denna befattning intill utgången af år 1897.

{§:174}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sam-
manträde inkomma med förslag till supple-
ant i Fattigvårdsstyrelsen efter Fabrikör F.E.
Larsson,som idag blifvit vald till ledamot
i samma styrelse.

{§:175}
H:r C.A.Andersson yrkade,att då i idag
blifvit upplyst,det besparing äfven i år före-
kommer i trädplanteringskassan,Stadsfull-
mäktige,som sannolikt hafva sig väl bekant,
att planteringarne kring småskolan befin-
na sig i skröpligt skick,må besluta,att
samma planteringar skola för framtiden
anses såsom stadens planteringar och derför
af Drätselkammaren på stadens bekostnad
vårdas och underhållas. Ärendet bordlades.

{§:176}
H:r K.E.Andersson anmälde,att Rekar-
ne Häraders Hushållnings-Gille beslutit,att

{Den 24 Nov.1893}

Torshälla stads andel må före nästa års slut
utbrytas ur Öster- och Vester-Rekarne Häraders samt
Torshälla stads sparbank mot godtgörelse till sta-
den med 5000 Kr.

{§:177}
H:r K.E.Andersson påpekade,att senaste lands-
tingsmöte lemnat landstingets förvaltningsut-
skott i uppdrag att anordna undervisningskurser
för sjuksköterskor vid länslasaretten i Nyköping,
Eskilstuna och i Flen samt för ändamålet lemnat
ett förslagsanslag af 600 Kr. för bekostande af ele-
vers underhåll och undervisning m.m. på la-
saretten. I anledning häraf hade H:r Andersson
förfrågat sig hos vederbörande i Nyköping om
sättet och vilkoren för sköterske-elevers motta-
gande å lasaretten;de upplysningar deraf vunnits
gåfve anledning hoppas att Torshälla stad,som
hittills ensam bland länets städer aknar lasa-
rett eller sjukstuga,skall få nytta af samma
lärokurser,derest lämplig elev kan härifrån af-
sändas till kursen. På grund af hvad sålun-
da blifvit anfördt yrkade H:r Andersson,att
Stadsfullmäktige måtte uppdraga åt Fattig-
vårdsstyrelsen att afgifva förslag å för sjukskö-
terskekallet lämplig och till genomgående af
derför nödig utbildningskurs villig qvinna
här i staden äfvensom med henne
träffa prelíminär öfverenskommelse angåen-
de framtida verksamhet såsom sjuksköterska
här på platsen. Den begärda remissen till Fat-
tigvårdsstyrelsen beviljades.

{Den 24 Nov.1893}

§:178
Vid den mantals och skattskrifningsförrättning
med Torshälla stad,som i dag hållits,har anmärkts
att följande personer,som veterligen härifrån af-
flyttat och nu hafva annorstädes sin hemvist,
fortfarande äro här skrifna,nämligen

På staden: Arbetaren Lars Gustaf Lundqvist,nu boende
Kohlsta ägor i Vallby socken;
På staden: Ogifta Hilda Augusta Nyberg,nu boende
å Östhamra i Kolbäcks s:n Vestmanlands l;
På staden: Ogifta Emma Kristina Andersd:r,nu
boende hos sin moder å Löfsta i Tumbo s:n;
Gården N:o 35: Anna Teresia Amalia Malmsten,nu
boende i Malmö.

På framställning af stadens ombud vid
ofvannämnde förrättning uppdrogo Stadsfull-
mäktige åt sin sekreterare att afgifva förslag
till skrifvelser i hvart och ett af dessa mantals-
skrifningsmål.

{§:179}
H:rr Hagström och Danielsson voro från sam-
manträdet borta,deras förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/J.E.Julin/
/J Viktor Hallenius/

Offentligen uppläst den 29 Nov.1893,betyga
/J.E.Julin/
/J Viktor Hallenius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 november 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107592.

Personrelationer