Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1893

Anmärkning

{Den 24 Febr. 1893}


Närvarande:samtlige leda-
möter utom H:rr Mälberg och
Winqvist.


{§:33}
Att jemte Ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos H:rr C.A.Andersson och C J.Anders-
son.


{§:34.}
Föredrogs ånyo den vid förra månadssam-
manträdet (§:19) bordlagda revisionsberättelsen
öfver verkstäld granskning af Torshälla Sprit-
bolags räkenskaper och förvaltning för försälj-
ningsåret 1/10 1891-30/9 1892; och beslöto Stads-
fullmäktige att för sin del bevilja bolaget
den af revisorerna tillstyrkta ansvarsfrihet
för det år,som revisionen omfattar.

[MARG:Ansvarsfrihet
åt Torshälla
Spritbolag.]

{§:35}
Företogs till förnyad handläggning det
under §: 20 antecknade ärende,innefattande
Kon.Bef:des resolution,hvarigenom infordras
förklaring af Stadsfullmäktige i anledning af
H:r C.Höglund hos Kon.Bef:des anförda besvär
öfver Stadsfullmäktiges den 25 sistlidne No-
vember fattade beslut att välja H:r Höglund
till ledamot i fattigvårdsstyrelsen under fyra
år från och med den 1 Januari 1893. Af be-
redningsutskottet uppsatta förslag till infordrad
förklaring i målet upplästes och blef af Stads-
fullmäktige gillat och antaget.

{Den 24 Febr. 1893}

{§:36}
Företogs till förnyad behandling Fattig-
vårdsstyrelsens under §: 18 antecknade fram-
ställning,att Stadsfullmäktige må efter nö-
dig utredning vidtaga åtgärder till beredan-
de af arbetsförtjenst under innevarande vin-
ter åt arbetslöse inom staden;öfver hvilken
framställning Drätselkammaren yttrat sig
(§:28) och särskilde kommitterade anmodats
afgifva betänkande jämte förslag i ämnet.

Dessa kommitterades skrifvelse aflemna-
des nu (Bil.8) och upplästes,hvarefter,på
af kommitterade anförda skäl äfvensom i
anledning af hvad under ärendets behand-
ling blifvit upplyst,Stadsfullmäktige be-
slöto på det sätt bifalla Fattigvårdsstyrel-
sens försvarande framställning,att Drätsel-
kammaren anmodas:

1.genast anmäla hos betjeningen å stads-
skogen,att endast arbetare,försedda med re-
kommendation från Drätselkammarens Ordf.,
under innevarande vinter få arbetsförtjenst å
Stadsskogen;

2.på stadens bekostnad låta reparera Lär-
kans brygga;

3.på stadens bekostnad ombestyra makadam-
slagning för diverse behof;och

4 att,derest Drätselkammaren under inneva-
rande vinter upplåter allmänt arbete åt entre-
prenör,i kontraktet föreskrifves bland annat,
att vid arbetets utförande tillfälle till arbets-
förtjenst lemnas företrädesvis åt sådana arbe-

{Den 24 Febr. 1893}

tare,som varit sedan år 1891 här i staden man-
talsskrifvna,som befinna sig i behöfvande om -
ständigheter,hvarom bevis från vederbörande
rotemän inom Fattigvårdsstyrelsen måste företes,och som derjemte hafva fa-
milj att underhålla.

Kommiterade hade förutom ofvannämnda
allmänna arbeten föreslagit äfven

1 Reparation och utvidgning af hamnbryggan;

2.Klappbrygga vid gränden mellan gårdarne
N:is 29 och 30;

3.Stensprängning och läggning af rännsten från
vägtrumman invid gården N: 21 ½ utefter vä-
gens norra sida d.v.s. förbi "gränden upp
till berget "och uthuset som tillhör gården N:o
21;och

4 Muddring i hamnen utanför hamnbryggan.

Men sedan Ordföranden upplyst,att vid dagens
sammanträde komme att uppläsas en från
Drätselkammaren inkommen skrifvelse,inne-
fattande framställning om de under 1,2 och 4 här
ofvan upptagna arbeten,och sedan derjemte ifråga-
satts,huruvida det under 3 härofvan upptagna
arbete kunde hänföras till stadens allmänna
arbeten och icke snarare vore ett åliggande för
vederbörande väghållningsskyldige,beslöto
Stadsfullmäktige bordlägga samtliga dessa
fyra förslag af Kommitterade

[MARG:Arbetsförtjänst
åt arbetslösa]

{§:37}
Förekom till förnyad handläggning det under
§: 17 antecknade ärende,innefattande Fattig-
vårdsstyrelsens framställning,att Fattigvårds-
styrelsen måtte till aflöning af tvenne Tillsy-

{Den 24 Febr. 1893}

ningsmän öfver bettlare beviljas för inneva-
rande år ett anslag af 40 Kr.,öfver hvilken
framställning utskottet sig yttrat. I enlighet
med utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige att på det sätt bifalla Fattigvårdssty-
relsens förevarande framställning,att till aflö-
ning åt blott en tillsyningsman öfver bettlare
anvisas för innevarande år ett belopp
af Tjugu Kronor att utgå af stadens allmänna
medel och påföras stadens polisväsen.

[MARG:Tillsyningsmän
öfver bettlare]

{§:38}
H:r Höglund anförde,att det under nuvarande
starka vinter och låga vattenstånd i ån vore syn-
nerligen lämpligt att låta på stadens bekostnad
bortspränga den ofvan vattenytan befintliga delen af
den stora sten,som är belägen i ån utanför gården
N:o 33. Denna sten är synnerligen hämmande för
vattnets fria aflopp och vållar vid högvatten och
vårflod skada och olägenheter för ofvan liggande
stränder. Gränden mellan gårdarne N:is 33 och 34
behöfde till sin nedersta del höjas och afslutas med
strandskoning,för hvilket ändamål sten skulle kun-
na vinnas genom ifrågasatta sprängningsarbetet.
Emellertid vore det af nöden,att de nuvarande gyn-
samma naturförhållandena,som sannolikt efter en
månad vore förändrade,begagnades.På grund af hvad sålunda
blifvit anfördt yrkade H:r Höglund:

att stadsfullmäktige må anmoda Drätselkammaren skyndsamt
låta på stadens bekostnad bortspränga den ofvan
vattenytan befintlliga delen af den stora sten,
som är belägen i ån utanför gården N:o 33;
att ärendet remitteras till utskottet med begäran

Den 24 Febr. 1893

om dess yttrande i ämnet redan idag; och
att Stadsfullmäktiges nu pågående sam-
manträde ajourneras en kort stund,intill
dess nämnda yttrande inkommit

Med bifall till yrkandet på remiss ajournera-
des sammanträdet en kort stund,hvarefter
utskottet genom sin Ordförande dels anmälde,
att H:rr Höglund och C.A.Andersson förklarat
sig villiga att hvardera med 10 Kr. bidraga
till kostnaden för ifrågasatta stensprängnin-
gen,och dels hemstälde,att Stadsfullmäktige
måtte med bifall till H:r Höglunds gjorda yr-
kande anmoda Drätselkammaren såväl att
låta skyndsamt bortspränga den ofvan vatten-
ytan befintliga delen af den stora sten,som
är belägen i ån utanför gården N:o 33, som
ock låta upplägga,hvad af det bortsprängda be-
finnes användbart,i kaj med trappa vid grän-
den mellan N:o 33 och 34;båda arbetena utföras sam-
tidigt och kostnaderna utöfver H:r Anderssons och
Höglunds bidrag gäldas af stadskassan.

Stadsfullmäktge beslöto att med tacksamhet
mottaga H:r Anderssons och Höglunds ifrågavaran
de anbud samt biföllo,hvad utskottet sålunda
hemstält.

[MARG:Stenen i ån midt
för N:o 33 bortsprän-
ges]

{§:39.}
Genom utdrag af sitt protokoll den 22 den-
nes (Bil.9) anmälde Drätselkammaren,att
bestämdt förslag å kostnaderna för beslutade
klappbryggan invid gränden mellan gårdarne
N:is 29 och 30 ännu ej kunnat upprättas eme-
dan en undersökning af platsen för bryggan

{Den 24 Febr.1893}

omöjliggjorts genom de ogynnsamma väder-
leksförhållandena,men skulle sådant förslag
inkomma från Kammaren,så snart väder-
leksförhållandena det medgifva.

Stadsfullmäktige beslöto anmäla för Kam-
maren,att de ej kunna godkänna uppgifna
hinder och förnya begäran om skyndsamt
insändande af berörda kostnadsförslag.

{§:40}
Genom utdrag af sitt protokoll den 22 den-
nes (Bil.9) anmäler Drätselkammaren,att den,
i egenskap af Hamndirektion,upprättat kost-
nadsförslag å ombyggnad af stadens hamn-
brygga.Enär emellertid detta förslag slutar på
en summa af 364 Kr.2 öre och sålunda öfver-
stiger det belopp,Hamnkassan har till sitt
förfogande,och dertill kommer,att muddring
i hamnen måste under året verkställas,öfver-
lemnar Drätselkammaren ärendet till Stads-
fullmäktige med begäran om skyndsam
behandling.

Stadsfullmäktige beslöto bordlägga ären-
det och från Drätselkammaren infordra spe-
cificeradt Kostnadsförslag å angifna arbete;
när sådant förslag inkommit upptages ären-
det till pröfning.

{§:41}
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/C,J,Andersson/
/C A Andersson/

Offentligen uppläst den 25 Febr.1893,betyga
/C,J,Andersson/
/J.Viktor Hallenius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107590.

Personrelationer