Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfullmäk-
tige i Torshälla sammanträde den
24 Februari 1888.


{§.12.}
Wid uppop befunnos samtliga ledamöter närvarande
med undantag af Herr S.Winqvist,som hos undertecknad
ordförande,anmält förhinder för sin närvaro,hvilket förhinder
af Fullmäktige godkändes.

{§13.}
På framställning af drätselkammaren,enligt dess protokoll
den 22 februari 1888,det fullmäktige måtte hos vederbörande
öfverklaga häradsskrifvarens i Rekarne Fögderi åtgärd,att för
åren 1866 och 1887.påföra Torshälla stad hela det Kronohemma-
nen Säby N:o 1,ett mantal,Söderby N:o 1,ett mant och Söderby N:o 2
trefjerdedels mantal,att i Torshälla Socken,i jordeboken upp-
upptagna grundskattebelopp,utan afdrag af de genom Kongl
Förordningen den 5 Juni 1885 omförmälda tretio procent af
grundskattebeloppet samt likaledes att enär staden för åren
1886 och 1887 erlagdt hela den för berörde hemman påförda grund-
skatt;det fullmäktige likaledes måtte hos Konungens Befallnings-
hafvande i Länet anhålla om restitution af de medel som
således af Staden för högt guldits,beslöto fullmäktige,att
med bifall härtill,uppdraga åt v. Häradshöfdingen G.Brakel
i Eskilstuna att å stadens vägnar och med dess genom ut-
drag af detta protokoll lemnade fullmakt,dels hos vederbörande
myndigheter öfverklaga Häradsskrifvarens i Rekarne Fögderi
förberörda beskattningsåtgärd,dels att hos Kon.Befallnings
haf:de i Länet anhålla om restitution af de medel som
af staden blifvit under åren 1866 och 1887 sålunda för
för högt erlagde,dels ock att sjelf,eller genom den han i
sitt ställe förordnar,å landtränteriet i Nyköping uppbära
och qvittera de belopp,som till följd af ifrågavarande åtgärd
kunde åt staden återvinnas.

{§14.}
Till protkollet skulle antecknas att v.Häradshöfdingen
G.Brakel erbjudit sig utföra Stadens talan i omförmälda
mål,samt sjelf bestrida samtlige kostnader jemte protokolls-
lösen i målet mot det,att han erhåller det grundskatte af-
drag som för senaste året kan återvinnas.

{15.}
Beslöts att det framtida afdrag å grundskatten
för Säby och Söderby hemman,hvilket kan komma Staden
till godo skall godtgöras innehafvaren deraf,efter hvar och ens
andel i samfälda grundskattebeloppet.

{16.}
Företrädde Herr Borgmästaren Swentzer och inlemnade föl-
jande till Magistraten ankomne handlingar:
1:mo Inspektörens hos städernas allmänna brandstodsbolag
utlåtande,på grund af förnyad inspektion af brandan-
stalterna i staden Torshälla den 9 December 1887,med an-
modan om fullmäktiges åtgärd i anledning deraf.

2:do Det af särskilda kommiterade:Herrar S.Alm,L.
Qvist och J.V.Kaijerdt den 16 December 1887.afgifna yttrande
öfver fabrikören C.A.Anderssons till allmänna rådstugan
den 26 nästlidne Oktober gjorda framställning om anläggande
af en railsbana på pålar,till Alifors vattenverk samt om
erhållande af lagfart med full eganderätt å det område i
Torshälla Ström,hvilket Staden den 12 December 1881 till honom
upplåtit;Och åtföljdes denna skrifvelse af följande bilagor:

a)Utdrag af protokollet hållet vid allmänt sammanträde
inför Magistraten i Torshälla den 26 Oktober 1887.
b)Brandchefens yttrande af den 24 Januari 1888.
c)Brandstodskommiténs utlåtande af den 15 December 1887.
d)Utdrag af protokollet hållet hos drätselkammaren i
Torshälla den 25 Januari 1888.
e)Taxeringsbevis af den 28 December 1886.
f)Utdrag af domboken vid Rådstufvu Rätten den 22 Aug.1881.
Utdrag af domboken vid Rådstufvu Rätten den 9 Januari 1882.
g)Samt Kongl Maj:ts dom mellan Nyby Bruks Aktiebolag och
C.A. Andersson,den 26 Mars 1884.

{§.17.}
Wid föredragning af den sistnämnde af dessa handlingar
begärde fabrikör C.A.Andersson,det fullmäktige redan
i dag ville fatta beslut öfver framställningen om anläggan-
de af railsbanan,hvilken begäran dock af fullmäktige
afslogs,alldenstund ärendet först idag blifvit hos full-
mäktige anmält.mot detta beslut anmälde Herr C.A.Andersson
sin reservation.-Och beslöts i sammanhang härmed att de
ärenden som finnas upptagne i de från Magistraten i dag
inlemnade handlingar skola öfverlemnas till beredningsut-
skottet,som har att till nästa månads sammanträde inkomma
med yttrande i dessa ämnen.

[MARG:Herr C A.
Anderssons
framställning
om anläggande
af en railsbana]

{§18.}
Åt beredningsutskottet uppdrogs att i afvaktan på Magi-
stratens svar å Fullmäktiges i § 7 omförmälde förfrågan,
inkomma till fullmäktige med förslag rörande tillsättande
af vaktmästare hos Stadsfullmäktige samt rörande årliga
arvodet;Och skulle Ordföranden ega träffa aftal med den,
han pröfvar lämplig att såväl kringbära kallelse listan till nästa
sammanträde som att ombesörja eldning och städning vid sam-
manträdet.

{§19.}
Hemstälde v. Ordföranden det Fullmäktige måtte hos Magi-
straten anmäla att,med upphäfvande af det allmänna Råd-
stugans beslut hvarigenom åt Magistraten blifvit öfverlemnad
rättigheten att på ansökan upplåta byggnadsplatser åt Stadens
område,fullmäktige för framtiden vilja sjelfva begagna denna
rättighet.I sammanhang härmed yrkades af Herr C.A.An-
dersson,att helsovårds och byggnadsstadgan för Rikets Städer
måtte tillämpas på Östra och vestra lägenheterna å Stadens om-
råde;-Och remitterades båda dessa Ärender till utskottet.

[MARG:Angående
upplåtande
af byggnads
platser.]


{§20.}
Anhöll Herr C A.Höglund,det Fullmäktige måtte
medgifva honom rättighet,att anlägga en stenkaj uti
gränslinien emellan hans tomter N:o 28 & 29. å ena sidan
och åen å andra sidan;äfvensom att ärendet öfverlemnas
till beredningsutskottet;som eger med Stadsfullmäktiges myndig-
het,efter pröfning antaga eller förkasta denna anhållan,hvil-
ken anhållan bifölls.

[MARG:Herr C Hög-
lunds anhållan
om en stenkajs
anläggande]

{§21.}
Enligt beslut § 6. skulle fullmäktiges månads Samman-
träde hållas nästa Tisdag men då intet ärende skulle kun-
na af utskottet nöjaktigt beredas inom så kort tid,beslöts
att Sammanträdet inställes.

{§.22.}
Åt Herrar K.E.Andersson och J:E.Fagerström uppdrogs
att jemte ordföranden justera dagens protokoll,då det kan
blifva färdigt samt dessförinnan nästa Måndag justera § 13. af
detta protokoll,hvilken samma dag offentligen uppläses,emedan
fullmakten till v.Häradshöfdingen Brakel bör ju dess hellre ho-
nom tillställas.

{§.23}
Beslöts att Fullmäktiges protokoll med bilagor skulle för-
varas hos Ordföranden.

{§24.}
Vid justeringen begärde Borgmästaren Swentzer att i
protokollet skulle antecknas,det han ej närvarit vid behandling af det uti
§ 20.omförmälde ärende,hvarjemte Herr C A.Andersson
inlemnade en skriftlig reservation mot fullmäktiges i sam-
ma § antecknade beslut samt anmärkte att han afgifvit muntlig reservation
mot fullmäktige i § 21 antecknade beslut,då detta med klubb-
slag befästades.Angående den afgifna skriftliga reservationen
beslöto justeringsmännen,att den ej skulle i protokollet
i sin helhet intagas,utan ibland bilagorna förva-
ras under N:o 3. hvarjemte skulle antecknas att i omnämn-
da skriftliga reservation herrar A.G Forsman och C F. Berg-
lund instämdt,enligt bevis åtecknadt handlin
gen

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande

Justeras
/J,E,Fagerström/
/K,E,Andersson/

1888 den 7 Mars offentligen uppläst å Rådhuset i Torshälla betygas
af: /A,G,Larsson/
/A,Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 februari 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107589.

Personrelationer