Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1891

Anmärkning

{den 24 April 1891}

Närvarande samtlige ledamöter
förutom Herrar G.A.Kindgren
och Sven Winqvist.

{§ 76.}
Att jemte ordföranden, justera
dagens protokoll utsågos Herrar C.J.Anders-
son och P.Fagerström och skulle detta
ske Fredagen den 1 Maj kl.7 e.m. då det-
samma ock kommer att offentligen upp-
läsas.

{§ 77.}
Företeddes mantals- och skattskrif-
ningslängden för Torshälla stad för år 1891,
hvilken under föreskrifven tid varit för
granskning tillgänglig å stadsbokhållare-
kontoret.

Under denna tid hade ingen an-
märkning mot längden blifvit af allmän-
heten gjord; och blef nu omförmälde
längd af Stadsfullmäktige godkänd.

{§ 78.}
Medelst protokollsutdrag hade Drät-
selkammaren meddelat att vid dess sam-
manträde den 2 dennes Herr J.E.Julin
blifvit utsedd till Drätselkammarens Ordförande
intill årets slut.

{§ 79.}
Wid fortsatt behandling af i § 74
omnämnde ärende och sedan Utskottet
tillrådt Stadsfullmäktige att på laglig väg
uttaga kontrakterad hyra af Westerås-
Torshälla Ångbåtsaktiebolag att, derest Bolaget är
villigt att utan vidare betala, dels resterande
20 kronor från förra året, dels ytterligare
20 kronor och helt frånträda nyttjanderätten
af s.k. Wågboden den 1 instundande Juni, Stads-
fullmäktige då äro villige medgifva kontraktets
annulering; hvaran icke beslutas vidare
åtgärder vid ett kommande samman-
träde.

{§ 80.}
Enär de frånvarande ansågos
hafva laga skäl för utevaro från sam-
manträdet skulle böter dem icke
åläggas.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 1 Maj 1891.
/C,J,Andersson/
/P,Fagerström/

Offentligen uppläst den 1 maj 1891 be-
tyga

/Carl Höglund/
/J.E.Julin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107588.

Personrelationer