Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1893

Anmärkning

[Den 26 Maj 1893]

Närvarande samtlige ledamöter för-
utom H:rr Mälberg, Kling och Lidqvister.

{§:73}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos H:rr J.E.Julin och J.V.Hallenius.

{§:74}
Upplästes till stadsfullmäktige insändt protokoll,
hållet hos Magistraten i Torshälla den 15 och 23
innevarande månad, (Bil.19)utvisande, att vid den 15 dennes
inför Magistraten företaget val till tre stadsfullmäk-
tige i stället för H:rr C.F.Zachrisson, S.Winqvist och
C.O.Hellqvist, hvilka på grund af omständigheter,
som finnas avgifna i §:28 af K.Förordningen om
Kommunalsstyrelse i stad den 21 Mars 1862, upphört
att vara stadsfullmäktige, blifvit till stadsfullmäkti-
ge utsedde H:rr Apotekaren Th. Danielssson, Skollära-
ren V.Hallenius och Fabriksidkaren H.Kling, hvil-
kas valperiod utgår de båda förstnämndas vid slutet
af år 1895 och den sistnämndes vid slutet af in-
nevarande år. Skrifvelsen lades till handlingarne.

[MARG: Th.Danielsson
J.V.Hallenius
och H.Kling val-
de till Stadsfullm.]

{§:75}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa ordinarie
sammanträde hos stadsfullmäktige inkomma
med valförslag till suppleant åt landstingsmannen
för staden.

{§:76}
Företogs till behandling Magistratens i anled-
ning af Brandchefens förslag utarbetade fram-
ställning (Bil.20) om nödiga ansedda ändringar i den för
staden gällande Brandordning, öfer hvilken fram-

{Den 26 Maj 1893}

ställning utskottet nu afgifvit i infordradt betänkande.

Med bifall till hvad Utskottet i ämnet hemställt
beslöto Stadsfullmäktige:

{att} för närvarande ej må vidtagas andra än-
dringar i den för stden gällande Brandordning
än sådana, som oundgängligen erfordras för up-
pehållande af brandservisens fulltaglighet vid öfning
eller möjligen inträffande eldsvåda;

{att} åt utskottet uppdraga att skyndsammast
inkomma med fullständigt förslag till ny Brand-
ordning för Torshälla stad, vid hvilket ärendes förber-
edande behandling utskottet må med sig adjun-
gera Brandchefen; hvarjemte stadsfullmäktige
anhålla hos Magistratens Ordförande, att han
benäget ville deltaga i samma utskottsarbete och
sålunda egna åt denna angelägenhet sin insigts-
fulla hjelp; och

{att} hos Konungens Befallningshafvande i
länet begära fastställelse åföljande ändringar i och
tillägg till den för staden gällande Brandordning:

a) §:37 erhåller följande ny lydelse: "Den som inne-
har befälsplats må ej lemna staden för längre tid
än 24 timmar, utan att han derom underättat
närmaste högre eller lägre befäl. Försummas så-
dan anmälan, varde vederbörande förfallen till böter
från och med två till och med fem Kronor, såvida
brandöfning eller eldsvåda, dervid han bort Tjenstgöra,
har under hans bortovaro förekommit."

b) §:38 erhåller följande ändrade lydelse: " För befäls-
person i brandstyrkan, som på kallelse eller signal
vid öfning eller eldsvåda ej ofördröjligen inställer
sig för tjenstgöring, vare böter från och med fem till och med

{Den 26 Maj 1893}

tjugo kronor; för öfriga tjenstgöringsskyldige, som
under samma förhållanden ej skyndsammast instäl-
la sig till tjenstgöring, vare böter från och med två
till och med tio kronor, allt såvida ej laga förfall
förefinnes."

c) §:41 erhåller följande tillägg: "Hvarje afdelnings-
chef skall genast efter öfning eller timad eldsvåda
till brandchefen afgifva skriftlig förteckning å den till
brandstyrkan hörande personal, som vid öfningen
eller eldsvådan försummat intsällelse eller annor-
ledes ej iaktagit hvad denna Brandordning före-
skrifver; " samt

{att} utskottets förutnämnda förslag skall, då det
blifvit justeradt, befordras till trycket i tillräckligt
antal exemplar för att tillställas stadsfullmäktige
och andra, som kunna anses af förslaget ega in-
tresse.

[MARG: Ändring af §:§,
37.38 och 41 i brand-
ordningen.]

{§.77.}
Företogs till förnyad behandling det under §:49
antecknade ärende, innefattande H:r Höglunds
framställning, att stadsfullmäktige, med frånträdan-
de af sitt beslut om anläggandet af klappbrygga
invid gränden mellan gårdarne N:is 29-30, måtte
besluta uppförandet af tvenne klappbryggor, den ena
invid ån strax nedanför gården N:o 38 och den andra
öfver hvilken framställning utskottet nu afgifvit in-
fordradt betänkande.

I enlighet med utskottets hemställan beslöto
stadsfullmäktige, att H:r Höglunds framställning
i dess första punkt ej skulle till någon stadsfull-
mäktiges åtgärd föranleda, hvarefter, och sedan

{Den 26 Maj 1893}

H:r Höglund återtagit sitt yrkande i senare punk-
ten, stadsfullmäktige förklarade ärendet slutbehand-
ladt.

{§:78}
H:r C.A.Andersson framlemnade en från Char-
kuteriidkaren G.Andersson bekommen och till
stadsfullmäktige stäld skrifvelse. (Bil;21.) innefattande be-
gäran om afskrifning intill halfva beloppet af honom
för innevarande år påförda kommunalutskylder.
H:r C.A.Andersson gjorde denna begäran till egen
framställning; begärd remiss till Drätselkammaren
beviljades.

[MARG: Afskrifning å G.
Anderssons kom-
munalutskylder]

{§:79}
H:r K.E.Andersson anmälde, att Styrelsen
för Rekarne häraders och Torshälla stads spar-
bank ansett nödigt, att den i December månad
år 1883 af Drätselkammaren å Torshälla stads
vägnar utfärdade ansvarsförbindelse blir före näst-
kommande December månad förnyad till säkerhet för
återstående s.k. jervägslån, som till utsprung-
ligt belopp af 9000 Kr. från sparbanken utlemnades
den 5 Juli 1873 och som vid detta års början belöpte
sig till Kr. 6.11:76. Ärendet remitterades till Drät-
selkammaren för inhämtande af dess yttrande

[MARG: Ny förbindelse för
återstående järn-
vägslånet]

{§:80}
H:r K.E.Andersson yrkade, att, då numera
planteringarne i stadsparken vore sig försigkomma, stads
fullmäktige måtte uppdraga åt Drätselkammaren
att i stadsparkens trenne bersåer låta uppsätta
sittbänkar till en kostnad af högst 26 Kr för hela
arbetet. Hvad sålunda föreslagits blef af stadsfull-
mäktige bifallet. Kostnaden gäldas af trädplanteringskassan.

[MARG: Soffor i stads-
parken]

{Den 26 Maj 1893}

{§:81}
H:r K.E.Andersson anhöll i egenskap af ombud
för Torshälla ny Utskänkningsbolag att
stadsfullmäktige måtte hos Konungens Be-
fallningshafvande i länet göra framställning
derom att åt Utskänk-
ningsbolaget beviljas rättighet till utskänkning af
spritituosa i den till stadskällaren eller gården N:o
21 hörande trädgård under månaderna Juni- Sep-
tember ej mindre å de för sådan utskänkning
å stadskällaren redan bestämda tider än och på
sön- och helgdag å tiden kl. 1-4 och 6-10 e.m.
såsom skäl för denna anhållan anfördes, att Ut-
skänkningsbolaget gjort stora uppoffringar för sam-
ma trädgårds ordnande och försättande i tilltalande
skick samt att staden har behof särskildt som-
martiden af ett allmänt förlustelseställe, der ej min-
dre stadens egna innevånare som sådant önska utan
äfven den icke ringa mängd främlingar, som då
särskildt sön- och helgdagar gästar staden, kunna efter
behag intaga förfriskningar.

Enär det vore af vigt, att den begärda framställ-
ningen skyndsamt afginge till Konungens Befallningshafvan-
de yrkade H:r K.E.Andersson, att stadsfullmäktige
måtte besluta på kort stund ajournera detta sam-
manträde och öfverlemna ärendet till utskottet för
inhämtade af dess yttrande i ämnet, hvarefter
detta ärende ånyo upptages till behandling. Sedan
med bifall härtill stadsfullmäktige på 15 minuter
ajournerat detta sammanträde och öfverlemnat
ärendet till utskottet, blefvo förhandlingarna vid upp-
gifven tid ånyo upptagna, hvarvid utskottets be-
tänkande upplästes. I enlighet med utskottets hem-

{Den 26 Maj 1893}

ställan beslöto stadsfullmäktige göra hos
Konungens Befallningshafvande sådan fram-
ställning som Torshälla ny Utskänknings-
bolag nu begärt, dock med den ändring, att
utskänkningstiden föreslås till sön- och helgdag
kl. 3-10 e.m.
med stängning under tiden för allmän guds-
tjenst.

[MARG: Utsträckning i
rätten åt Torshälla
Nya Utskänknings-
bolag att försälja
spirituosa.]

{§:82}
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/J.E.Julin/
/J.Viktor Hallenius./

Offentligen uppläst den 27 Maj 1893, betyga
/J.E.Julin/
/J.Viktor Hallenius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107585.

Personrelationer