Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1890

Anmärkning

{den 23 maj 1890}

Närvarande samtlige Her-
rar Ledamöter.

§.91.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.A.Andersson
och J.E.Juhlin och skulle detta ske
Tisdagen den 27 dennes kl. e.m,då
detsamma ock kommer att offentligen
uppläsas.

§.92
I skrifvelse af 19 dennes hade Ma-
gistraten infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande med anledning deraf att Borg-
mästare Ernst Swentzer anmält sig
skola söka tjenstledighet hos Kungl.
Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätt för
tiden från och med Söndagen den 1
till och med Måndagen den 30 instun-
dande Juni månad och till förordnande
att under nämde tid upprätthålla Borg-
mästare-Embetet härstädes föreslagit från
och med den 1 till och med den 7 Juni
Hofrätts e.o Notarien Ernst Gustaf
Wilhelm Modigh och från och med
den 8 till och med den 30 Juni Hof-
rätts e.o Notarien Hjalmar Johan
Henrik Kreüger.

Wid föredragandet häraf ajourne-
rade Stadsfullmäktige sitt samman-
träde på en kort stund och öfverlem-
nade ärendet till Utskottet för in
hemtande af dess yttrande.

Wid fortsatt sammanträde före-
drogs Utskottets hemställan och be-
slöto Stadsfullmäktige i enlighet der-
med att för sin del ej göra invändning
vare sig emot den tillemnade tjenstledig-
hetsansökan eller de föreslagne vikarierna,
dock må arvodet åt vikarierna icke
utgå af Stadens medel.

[MARG: Bil 28]

§.93.
Konungens Befallningshafvande i Länet
hade medelst skrifvelse af 6 dennes anmo-
dat Stadsfullmäktige utse Ombud för
Staden att närvara vid det sammanträde
som Fredagen den 30 innevarande maj
månad inför Konungens Befallningshaf-
vande å Rådhuset i Strengnäs kommer
och hållas med anledning af föreslaget
byggande af jernväg {dels} mellan Strengnäs
och Gnesta {dels} mellan Eskilstuna och
Södertelge.

Sedan denna skrifvelse upplästs
ajournerade Fullmäktige sitt sammanträde
på en kort stund och öfverlemnade till
Utskottet att häröfver afgifva yttrande.

Wid fortsatt sammanträde upplästes
Utskottets utlåtande och vid härefter före-
taget val utsågs enhälligt till Stadens
Ombud vid ifrågavarande sammanträde
Herr Fabrikör K.E.Andersson och skulle
utdrag af detta protokoll gälla som
fullmakt.

I arvode för resor skulle Ombudet
ega att af Stadskassan utbekomma Tio
Kronor.

Herrar C.A.Andersson och C.Höglund
skulle bestyrka protokollsutdragets riktig-
het.

[MARG:Bil.29]

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt den 27 maj 1890.
/J:E.Julin/
/C.A.Andersson/

Offentligen uppläst den 27 maj 1890
betyga:

/J W Lundqvist/
/B.W.Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 maj 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107584.

Personrelationer