Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 november 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 november 1866

Anmärkning

Protocoll fört vid Stadsfullmäktiges sammanträde
i Thorshälla d. 23 Nov. 1866.

S.D. Sedan 15 ledamöter samlade voro anhöllo
Thermaenius att vise ordföranden Herr P. Th.
Sundholm måtte vid sammanträdet föra
ordet och hvarefter protocollet för d.
26 sist. oct, upplästes.

§1. Åt Drätselkammaren uppdrogs att efter
eget godtfinnande anskaffa och låta
i Rådhusets Sessions rum uppsätta
en Ljuskrona.

[MARG: Beslut om ljus-
krona till råd-
hussalen.]

§2. Från DrätselKammaren hade en
så lydande skrifvelse inkommit som
upplästes.

"utdrag av Protocollet fört vid
Drätselkammarens sammanträde
i Thorshälla d. 20 Nov, 1866.

Med anledning af Stadsfullmäktiges
utlåtande i skrifvelse af d. 26 sistl
October har Drätselkammaren gjort sig underrättad
om värdet af de 2:ne Marknadsstånd
som Herr Handlanden J. Öberg [oläsligt] i Stockholm
utbjudit till försäljning och får Drätsel
kammaren tillstyrka att nämnde
Marknadsstånd hvilka äro i fullgodt skick
och för staden behöfliga bör inköpas
tillsammans för 60 daler r:mt i händelse
Herr Öberg är villig att detta
erbjudna belopp antaga - År och
dag som ofvan - På Drätselkammarens vägnar
/P. Th. Sundholm/"

Härefter beslöts att Drätselkammaren
skulle inköpa de ifrågasatta Marknads
stånden hvilka dock i kostnad icke skulle
få öfverstiga 75 daler rmt

[MARG: Beslut om in-
köp på bestäm-
da vilkor af
2:ne Stånd af
Handl. Öberg.]

§3.
Herr F. O. Nyström utsågs till Stadens ombud
vid Mantals skrifningen hvadan Herr Nyström
har att sig vid skrifningen inställa i Rådhuset
Tisdagen den 4:de nästkommande December
Kl 10. f,m, för att bevaka stadens rätt
och skulle utdrag af protocollet gälla såsom
fullmakt.

[MARG: Wal af Stads-
ombud för man-
talsskrifningen.]

§4.
undertecknad Sundholm företedde och
uppläste en så lydande skrifvelse

"På begäran intygas, att J. M. Törngren
på DrätselKammarens i Thorshälla vägnar
den 12 December 1865 uti Landtbrukaren
Joh. Wilhelm holms koncurs bevakad
fordran Ett Hundrade tjugusex riksdaler
riksmynt, på grund af räkning så lydande

Herr J. W. Holm på löfgård Debet
1864,
Maj 10. An 210 skålpund Höö à 60, öre 126
Rmt. Rd [riksmynt, riksdaler] 126-

Thorshälla som ofvan
På Drätsel kammarens vägnar
/J, M, Törngren/

Stockholms Rådhus i första notarie
Contoret d. 2. Nov. 1866.
ex oficcio
/Matts Falk/

Derefter beslöts att oagtadt Herr
Törngren emot sitt nekande i
skrifvelse till fullmäktige afd,
13 sistl. Augusti, blifvit öfvertygad
om att hafva försåldt hö till
Capten Holm på löfgård, men
hans långsamma förfarande; att
indrifva liqviden 12 daler rmt
haft den påföljd att Stadens
rätt till berörde belopp måst
bevakas i Holms Concurs så skulle
Staden åtnöja sig med den liqvid
som efter massans utredning
kan utfalla och skulle Drätsel
Kammaren anmodas samma
utdelning uttaga och i Cassan
redovisa hvaremot Herr Törngren
i egenskap af enskildt person skulle
i från allt kraf vara befriad
och hvarom utdrag af Protocollet
skulle Drätsel Kammaren
till ställas.

[MARG: Skrifvelse och
beslut i frågan
om af Herr
Törngren för-
såldt hö.]

§.5.
På grund af Magistratens afslag angående
för ändrad plats för torg besökande och
uthyrande af Marknadsstånd för kött-
och mjölhandel, blef denna fråga
förkastad

[MARG: Frågan om
ny plats för
torghandeln för-
kastad.]

§.6.
Herr J. W. Arfström som utan laga
förfall från sammanträdet uteblef
ålades jenmlikt 40§. Communallagen
böta 2 daler rmt och på samma Grund
beslöts jemväl att Herr J. M. Törngren
skulle för lika beskaffad försummelse
jemväl till StadsCassan böta 2 daler samma
mynt

[MARG: Arfström
och Törn-
gren böt-
fällda.]

§7.
Herrar Fagerström och Lindblom
utsågs att justera Protokollet
och Herr Marklind till Supleant

[MARG: Justerare.]

Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges
vägnar-
/P, Th, Sundholm/

Justeras Thorshälla den 29 Novemb 1866
/P. Fagerström/
/L, Lindberg/

Sändt protocolls utdrag till Nyström
med Nicklas Knutson d. d. 29. Nov. 1866.

Utdrag af Prot. §§ 1, 2, 4 till Drätselkammaren
Samt af §§ 1, 2, 4 och 6 till Magistraten.
Emottagne d. 5/12 66 af
/P; Malmsten/

Motstående Protokoll Offentligen uppläst
i Rådhuset den 12 Dec 1866
/C. G. Scheler/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 november 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107586.

Personrelationer