Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 december 1892

Anmärkning

den 23 Dec 1892

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Bygg-
mästarne Sv. Winqvist och
C. O. Hellqvist

§.166
Att justera protokollet utsågos L.
Frigge och J. Olsson och skulle justering
ske den 30 Dec d. å. kl ½ 6 e. m.

§.167.
I skrifvelse af den 1 dennes hade Fat-
tigvårdsstyrelsen anmält att Drätselkam-
marens kassör förvägrat att till Styrelsen
utlemna högre belopp än hvad årets Ut-
giftsstat anger skola utgå för Fattigvårdens
behof neml. 2350 kronor, och förmenar sty-
relsen att då "lösen för naturprestationer"
300 kronor blifvit under året utdebiterat
och uppburet samma belopp rätteligen
bör under året till sitt ändamål användas.

Skulle så icke komma att ske bör den
beräknade behållningen i fattigvårdens
räkenskaper vid början af 1893 nedsättas
från 500 kronor till 200 kronor och
bör således postens uttaxering höjas från
1850 till 2150 kronor.

Med anledning häraf beslöto Stads-
fullmäktige att för nästa år upptaga
ett bekopp af 2150 kronor i Utgiftsstaten
att utgå för Fattigvårdens behof.

[MARG:1 ex.
FS.]

§.168
Fortsattes behandlingen af i §.148 om-
nämnde C. F. Holmbergs genom Magi-
straten inkomne ansökan om en lyck-
tas uppsättande å kyrkogårdsgatan.

Ansökningen hade varit remitterad
till Drätselkammaren hvilken i skrif-
velse af den 30 Nov. afstyrker ansök-
ningen för närvarande hufvudsakligen
af det skäl "att kontrakt för lyckttänd-
ningen inom staden redan vore upp-
rättadt", och som Drätselkammaren
med anledning deraf ej skäl uti att
gifva Stadsfullmäktige den äskade upp-
lysningen hvad en lyckta kostar staden
i årligt underhåll.

Stadsfullmäktige beslöto på yrkande
af Höglund att C. F Holmbergs ansökan
icke skall för närvarande till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

§.169.
Den i §.155 omnämnde af Sekreteraren
hos Fullmäktige framställde begäran
att arvodet för sekreterarskapet måtte
från ock med nästa år utgå med
endera 200 kronor i ett för allt eller
ock 10 kronor för hvarje sammanträde, hade,
för yttrandes afgifvande, varit remitterad
till Drätselkammaren som afstyrker
bifall till nämnde begäran {dels} af det
skäl "att icke några medel äro an-
slagne till sekreteriatsarvodets förhöj-
ning i utgiftsstaten för nästa år, {dels}
deraf att kammaren anser det icke
vara omöjligt att till Sekreterare hos
Fullmäktige erhålla lämplig person mot
nuvarande arvode."

Sedan förslagshållaren på angifne
skäl annat lämpligast antaga alternativet
"och bestämd lön per år i stället för ett
visst arvode för hvarje Sammanträde" bi-
föllo Fullmäktige gjord anhållan om
sekreteriats-arvodes förhöjning till
200 kronor per år att utgå från och med år
1893. Wice Ordföranden ledde behandlingen af
detta ärende.

[MARG:1 ex.
2-93]

§.170
Företogs ånyo Stadsvaktmästaren A Pet-
terssons ansökan om löneförhöjning.

Stadsvaktmästaren hade i sin an-
sökan begärt att löneförhöjningen måtte
utgå från och med den 1 Januari 1891

Drätselkammaren hade hemstält
om en löneförhöjning af 80 kronor för
år att utgå från och med den 1 Jan. 1892
och hade Utskottet häri instämt.

Sedan det nu upplysts att utsigt före-
fanns att Postverket sjelft skulle komma
att ombestyra all utbärning af post yrka-
des att löneförhöjningen borde stadna vid
70 kronor pr år då således Stadsvaktmäs-
tarens samtliga löneförmåner skulle upp-
gå till 400 kronor pr år, beslöto Stadsfull-
mäktige att bevilja Stadsvaktmästaren
A Pettersson under den tid han kom-
mer att uppehålla Stadsvaktmästare-
befattningen härstädes en årlig löneinkomst af
400 kronor, deri hyresmedlen äro in-
beräknade, emot vilkor att Stadsvakt-
mästaren förrättar alla de Sysslor som
finnes uppräknade i Drätselkammarens
protokoll af 18 Dec 1891 och 24 Febr. 1892,
i Stadsvaktmästarens ansökan af den 13
Nov. 1891. Samt Samme persons skrifvelse
af den 28 Oktober 1892 med dess ansök-
ningar vid fogade bilaga, tillika med
de uppdrag Magistraten finner skäligt
honom förelägga.

[MARG:1 ex.
8-93]

§.171
Utskottet hade erhållit i uppdrag att
granska den af Magistraten uppgjorda
Inkomst och Utgiftsstaten i hvilken
föreslagits åtskilliga förändringar så
att Utskottet meddelat sitt förslag nedbrin-
gat uttaxeringssumman ifrån 10.509.00 till
9.500 kronor.

Sedan Stadsfullmäktige genom
särskildt beslut bestämdt att inkom-
sten af hamnen ej mera skall intagas
i stadens gemensamma tillgång utan
serskildt för sig bokföras ock att alla
för hamnen utgående utgifter skola af
denna särskilda hamnkassa bestridas
ock sedan föröfrigt vissa förändringar verk-
ställs i Utskottets förslag fastställdes
följande

1893
års
Inkomst- och Utgiftsstat
i
Torshälla

{Behållning från 1892}
a) Torgmedlen 300 -
b) Klockundersök-
ningsmedlen 100 -
c) I Stadskassan 300 - 700 -

{Fordringar:}
af Säby & Söderby
hemman för bro-
reparationer förskott 82 -

{Inkomster:
af tomtören, hyror, arrenden o. d.}
a) Arr. för Borgmäst. jord 356 -
b) Arr. för fiskvattnet 10 -
c) Arr. för Benselinska tomt 15 -
d) Hyra för Flickskolan 50 -
e) Bropeng. af Ångslup-
bolaget 30 -
f) Wågpeng. af Nyby
Bruks Akt. bol. 50 -
g) hyra för hamnmagasinet 10 -
h) Tomtören för 100 stadstomt 75 -
Tomtören af tomterna N:ris
1/6. 2/2. 3/1. 8/1. 21/1. 21½/2. 64/2. 65/1. 99/2.
Nygården/2, Berget/4 Karlberg/2. Nybygget/2. Johannisberg/2. 30 -
af tomterna 3/1. 8/1. 21/1 65/1 4 -
af "Westergården" 2 -
Tomtören af Östra tomterna
102/2. 103 & 104/4. 105/2 106/2 107/2 108/2 109/2 110 & 111/5
113/2. 114/2. 115/2 117/2. 118/2. 119/2. 120/2. 35 -
Transport 667,- 782 -

[MARG:obs. Se Ut-
lägget ang.
tomt nr. 3.
8. 21 v 65]

Transport 667 - 782 -

122/2, 123/2, 124/2. 125/2. 126/2. 127/2 128/2 129/2 130/2 131/2.
132/2 134/2. 136/2. 143/2 144/2 147/2 148/2 149 & 150/5 39 -

af N:o 101/1 och 116/2 för utvidgning 3 - 709 -

{Platspengar för Magasiner:}
Söderström/3 K E. Andersson/6 Hellefors/6 obs. tillägges
härnedan
C. A Andersson/3 C. Ohlsson/4 Gustafsson/10
L. J. Ohlsson/2 m.fl. 34 -
af Nyby Bruk för 2 magasiner 6 -
ökning af Hellefors Bruk 2 42 -

4 {Räntor} 5 -
9 {Hundskatt} 100 -
10 {Naturapersedlar:}
af Stadsskogen 1100 -
16 {Utskänknings- & Minuteringsafgift.} 4091 80
18 {Marknaden} 350 -
23 {Bötesmedel} 50 -
{Öfriga föremål}
a) Åkerskatt Båtsmansvakansafg. 150 -
b) Sotarelönens uttaxering 300 -
c) Rotmästarpengar 108 -
d) Tullfrihetsmedel 55 18 613 18
Uttaxering 9900 -
Kronor 17742 98

{Utgifter:}
39 {Fattigvården:} [oläsligt]
a) Enl. dess förslag 1850 -
b.) Ersättn. för Naturaprestation 300 -
Transport. 2650 -

[MARG:9900
2989
6911]

Transport 2650 -

{Sundhetsvården:}
55 a) Lön åt Läkaren 1000 -
56 b) Lön åt Barnmorskan 150 -
57 c) Lön åt Sekreteraren 25 -
62 d) Öfriga behof: 100 - 1275 -

{Allmänna byggnader, platser
och dylikt:}
81 a) anskaffning och under-
håll af hus & inventarier 300 -
b) brandstodspremier 135 -
c) skötsel af Rådhuset 36 -
d) hyra för Marknadsstånden 40 - 511 -
e) undersökningsanslag
till Magistratens förfogande
för anordnandes af nytt
häkte 50 -

82 {Allmänna af vägar, gator torg}
a) Trädplanteringar 90 -
b) Torgmedel 300 -
c) Medel för undersök
ning af kloakledning 100
d) grusning i prestgårdsgat. 8 -
e) skjuts vid vägsyn 5 - 503 -

87 {Renhållning} 75 -
88 {Gatubelysning} 250 -
90 {Brandväsen:}
a) Skötsel af kontrolluret 20 -
b) underhåll m.m. af brand-
redskap - 50 -
c) brandsyn 15 -
d) Till Sotaren 300 - 385 -
Transport 5199 -

Transport 5199 -
92 {Öfriga behof:}
Åkerskatt & båtsmansvak 150 -

{För verk och inrättningar
m.m.}
93 {Magistrat och Rådhusrätt}
a) lön till Borgmästaren 2500 -
b) lön till Rådmännen 450 -
c) Post och Inrikes Tidning 18 -
d) Eskilstuna Tidning 6 -
e) Inbindn. af Domböcker 25 -
f) Stadskalendern 6 3005 -

94 {Stadsfullmäktiges och Näm-
ders expedition}
a) Stadsfullmäktige 200 -
b) Drätselkam. räkensk. för. 75 -
c) Drätselkam. sekreterare 25 -
d) Byggnadsnämden 50 -
e) Annonser 75 425 -

95 {Polis}
a) Lön till Stadsfiskalen 400 -
b.) Lön till Stadsväktmäst. 340 -
c) Lön till Nattpolisen 700 -
d) Anslag till nya Unifor-
mer till Nattpolisen 150 1590 -

96 {Uppbördsverk}
Lön till Stadsbokhållaren 450 -

99 {Exekutionsverk}
Lön till stadsexekutor 100 -
Transport 10919 -

Transport 10919 -
{Räntor å upptagne lån
101 a) för Jernvägslånet 317 33
102 b.) för Fattighusbyggn. lånet 125 - 442 33

104 {Hyresmedel}
a) Till Stadsläkaren 500 -
b.) Till Apotekaren 500 -
c) Till Barnmorskan 100 -
d) Till komministern 250 -
e) Till Stadsvaktmästaren 60 - 1410 -

105 {Öfriga behof:}
afgift för logering
af resande, fång-
vård m.m. 50 -

106 {Afskrifningar} 300 -
107 {Afbetalning å lån
a) à Fattighusbyggn. lånet 250 -
b) à Jernväglånet 235 93 485 93

{Oförutsedda utgifter} 1146 72
{Kyrkostämmans uttaxering 2989
{Kronor 17742 98}

[MARG:9900
2989
6,911]

Uttaxeringen af dessa medel kommer
att utgå sålunda:

{Enligt kyrkostämmans beslut.}
Af hvarje mantalskrifven man 395 rd à .50 - 197 50 [riksdaler]
Af hvarje mantalskrifven kvinna 416 rd à 25 - 104. -

{Till kyrkobyggnadslånet samt
till reparation å kyrkoherdebostället}
(Kronor 1327.50)
Af Fastighet 443.27 bev. kronor à 2.41 - 1068.28
Af kapital och arbete 1405.48 à 1.16 - 1630.94
3000,72

{Enligt Stadsfullmäktiges beslut}
Af gårdarne i Sotarlön - 300. -
af kapital och arbete 1405. 98
af jordbruksfastighet 70. 97 6602. 54
af annan fastighet 372. 50 o 1849. 45 à 359
Kronor 443, 47 9903. 26

§.172
Grosshandlare C. Höglund inlemnade
en skrifvelse Bil 41 hvarigenom han på
anförda skäl anhöll att blifva befriad för,
åt honom vid ett föregående samman-
träde, lemnat uppdrag att vara ledamot
af Fattigvårsstyrelsen.

Wid framstäld proposition härå afslogo
Fullmäktige denna Herr Höglunds anhållan.

Derimot anförde Herr Höglund sin reservation.

§.173
Samtlige de frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt:
/L: Frigge/
/Joh Olsson/

Offentligen uppläst den 27
Januari 1893.
/Carl Höglund/
/J. E. Julin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 23 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107583.

Personrelationer