Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 oktober 1891

Anmärkning

{den 22 Oktober 1891}

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
G.A.Kindgren och Sven
Vinqvist.

Vid sammanträdet hade i enlighet med
hvad som nämdts i skrifvelse af 2 dennes,
Landshöfdingen m.m. Herr Otto Printzsköld
infunnit sig och var Herr Landshöfdingen
åtföljd af verkställande direktören i Norra
Södermanlands jernvägsaktie Bolag Härads
höfdingen C.Alexandersson.

Efter det upprop skett helsades Landshöf-
dingen af Ordföranden välkommen och fram-
fördes härwid stadens tacksägelse för Lands-
höfdingens kraftiga bistånd vid lösningen af
åtskilliga för samhället vigtiga frågor, bland
hvilka särskildt framhölls den nu till lyck-
lig lösning komne angående inrättandet af
det ny apoteket.

Landshöfdingen svarade härpå att det
vore honom kärt att verka för samhällets from-
ma och att han framgent, som hittils ville
ha Staden i åtanke samt göra hvad han
kunde för dess framgång.

§.139.
Företogs till behandling den i § 137 om-
nämde Styrelsens för Norra Södermanlands
Jernvägsaktiebolags skrifvelse af den 2 dennes,
dervid sedan de af Stadsfullmäktige vid
teckningen den 2 Oktober 1890, uppsatte vil-
koren upplästs, ordet begärdes af Herr Lands-
höfdingen, som Anhöll få förtydliga de i
Jernvägskomiterades skrifvelse af den 19 Maj
1891 förekommande uttrycket "jemförelse-
vis obetydliga bidrag," så att dermed afsåges
förhållandet mellan beloppet och de der-
vid fästade vilkoren och ej vore någon hän-
syftning på att staden borde teckna hög-
re belopp; Påpekade att svårighet vore att
kunna uppfylla de fordringar som både
Nyby Bruk och Torshälla fästadt vid
sina respektive teckningar samt att det
vore för Jervässtyrelsen svårt att nöd-
gas annullera ett belopp af 150.000 kronor
hvilket belopp Nyby Bruk tecknat; Ansåg
att staden, om den ej tecknade det ifråga-
varande beloppet i stamaktier kunde
teckna samma belopp i preferensaktier
eller åtminstone ett mindre belopp i pre-
ferenc- eller stamaktier med modifika-
tion i vilkoren för teckningen, Hoppades
att staden ej skulle vägra bidraga, då ju
det föreslagne jernvägsföretaget kunde an-
ses vara en ny {häfstång} för samhällets
utveckling och anhöll till sist att jernvägens
direktör Häradshöfding {Alexandersson}
skulle lemnas tillfälle att yttra sig ifrågan.

Sedan Stadsfullmäktige härtill lem-
nat sitt bifall anförde Herr Alexandersson
{att} angående det läge hvari jernvägsfrågan
förnärvarande hvilade så återstode ännu
210,000 kronor att teckna och att denna teck-
ning borde vara gjord senast den 10 intstun-
dande November emedan en af de ifråga-
satte entreprenörerna då lofvats bestämdt
besked.

{att} Han trodde sig kunna lofva staden att
om stationen komme att förläggas vid
s.k. "Gastbron" densamma då skulle får
bära namnet "Nyby-Torshälla"

{att} tiden nu vore ytterst lämplig för
banbyggnader derför att byggnadsmateriel
och arbetspriser stode så lågt ( den nu före-
slagna banan skulle nu kunna byggas för 300.000
kronor pr mil då t.ex. Oxelösundsbanan kos-
tade ungefär 860.000 kronor pr mil) {och att}
till jernvägsstyrelsens dispositon nu stode
den yppersta materiel, hvarjemte byggnads-
anbud inkommit från tvenne af vårt
lands yppersta jervägsbyggare, och hoppades
talaren att Torshälla nu ville visa sig va-
ket och iaktaga sina intressen, hvarjemte
betonades att om jernvägsfrågan nu förfölle
det för framtiden ej skulle kunna blifva hvi-
dare tal på en jerväg sådan som som den nu
föreslagna, emedan då åtskilliga mindre ban
bitar skulle i stället komma till stånd hvar-
vid härvidlag särskildt nämdes att Nyby
Bryk då komme att bygga särskild jernväg
ut till Torshälla station eller Hellby hvilk-
ken handel enligt Herr Alexanderssons
förmenande ej skull få frafikeras af an-
dra än Nyby Bruk.

Herr {C.A.Andersson} anförde att Staden
vist icke visat sig ovillig att deltaga i banans
byggande, men att Stadens vilkor härför ock
borde i {någon} mån tillgodoses, att kostnaden
för jernvägens dragande från Nyby Ångsåg
ned till Torshälla hamn ej kunde belöpa
sig till ett högre belopp än vid pass 5.000
kronor och ansåg dessutom att stationen
lämpligen borde bära {Stadens namn}
eller också möjligen "Torshälla-Nyby".

Sedan Herr {Alexandersson} i ett för-
nyadt anförande påstått att han låtit tven-
ne ingeniörer undersöka den ifrågavarande
terrengen och att dessa kommit till alterna-
tivet 35.000-40.000 kronor för byggande af
denna banbit, hvilken enligt hans åsigt vo-
re 2½ kilometer i längd, anförde Herr { C A.
Andersson} att det måste anses ligga en mot-
sägelse i den anförde kalkylen, att kostnaden
för {hela} banan beräknats till 300.00 kronor
pr mil, och att den nu ifrågasatte { korta ban-
sträckan} taxerats till 35á 40.000 kronor hvil-
ket sednare icke vore möjligt då man tager
hänsyn till att den mark på hvilken banan
skulle gå inom Torshälla område vore plan
och mycket lämplig för en jernvägsanlägg-
ning, och att för öfrigt längden af ifrågasatte
banbiten vore origtig angifven

Herr {K.E.Andersson} anförde:

{Att} Nyby Bruk i sina vilkor för teckningen bestämt
förvägrat uppfyllelsen af Stadens fordran om
banans nedragande till Torshälla hamn utan
deremot anfört att banan möjligen i en fram-
tid komme att i stället neddragas till Mälaren
vid s.k. Engsholmen, då man derigenom skulle
vinna bekvämare passegerare trafik på Eskilstuna,
meddelat förenad sjö- och jernvägskommuni-
kation derstädes,

{att} han nu tvenne gånger besökt Dispå-
nenten för Nyby Bruk för att om möjligt
ernå enighet mellan staden och Nyby ifråga
om de stridiga vilkoren för teckningen i
Jernvägsbolaget, utan att kunna ernå något för
Staden lyckligt resultat.

{att} spårets neddragande till hamnen
vore af stor betydelse för samhället, dels
med hänsyn till ökade hamninkomster,
dels ock emedan det dervid belägna donations
jordområdet i såfall antagligen då komme att
mera bebyggas, en anledning till ökade skatte
källor och Stadens tillväxt äfven i andra
afseenden.

{att} för den händelse den uttalade
tanken om jernvägens neddragande till Engs-
holmen skulle blifva verklighet, Staden
då hade i utsigt att mista en del af den sto-
ra inkomst som kanalbolaget lemnar till
Staden (hvilken för närvarande utgår med
den betydliga summan af öfver 109 bevillnings-
kronor).

{att} när jernvägen ändå skulle byggas
till Nyby ångsåg det ej vore obilligt begära
banans framdragande något längre, så
att stationen komme att ligga på sta-
dens mark, och att Staden ej bestämt {hvar}
Stationen der skulle förläggas utan blott
begärt banans framdragande till {lämp
lig} plats vid Nyby åns norra strand, der
marken för öfrigt vore jemn som ett golf,
ett förhållande som nog komma att be-
tydligt redusera den uppgifna kostnaden
för den i frågasatta förlängningen.

{att} den teckningssumma som Staden
lemnat vore proportionsvis circa 40% högre
än t.ex. den af Eskilstuna erbjuden

{att} Herr Alexanderssons påstående
att Nyby bruk möjligen skulle, derest nu ifrå-
gasatte jernväg ej komma till stånd bygga
{egen} jernväge, hvilken {ej} skulle komma att
upplåtas för allmän trafik, ej vore fullt
korrekt enär Grosshandlar Liberg sjelf upp-
gifvet att Oxelösundsbanan i sådant fall
skulle bidraga med halfva kostnaden här-
för hvaraf ock följer att ifrågasätta bibana
nog komme att, i enlighet med gällande lag
upplåtas för allmän trafik.

Sedan ytterliggare Herrar Liden Fagerström och
Zackrisson talat för fasthålllande af de
ursprungliga vilkoren beslöto fullmäk-
tige på yrkande af Herr C.A.Andersson
att ajournera sammanträdet på 15 minu-
ter och lemnade Utskottet i uppdrag att
inkomma med förslag till Stadsfullmäk-
tiges yttrande tillfölje jernvägsstyrelsens äfven
åberopade skrifvelse.

Vid fortsatt sammanträde beslöto
Stadsfullmäktige enhälligt att som svar af-
gifva detaf Utskottet ingifne förslagit af fö-
lande lydelse.

Till Styrelsen för Norra Södermanlands Jernväg!
Såsom svar å den framställning som Ni
genom skrifvelse af den 2 d:ns gjort hos Stads-
fullmäktige, få Stadsfullmäktige vördsamt
anföra.

{att} beträffande de vilkor, af hvilka de
under 2:o och 3:o upptagne anses vigitigast, som
blifvet uppställda för Torshälla stads teck-
ning af 20.000 kronor i jernvägsbolaget, Stads-
fullmäktiges skrifvelse af den 29 sistlidne
Maj lemnar klara skäl för den inom sam-
hället allmänna meningen att derest omför-
mälda vilkor, ej kunna af jernvägsstyrelsen
bifallas och uppfyllas den ifrågasatta jernvägen
ej får för detta samhälle den betydelse, att Sta-
den bör eller kan för densamma uppoffra ett
så stort belopp som 20.000 kronor. hvarföre
och då under tiden (från den 29 sistlidne
Maj) inga sådana omständigheter förebragds
som bör föranleda Stadsfullmäktige att i
denna fråga frångå sin förut uttalade me-
ning. Stadsfullmäktige vilja ånyo anmäla
att, tecknade bidraget 20.000 kronor icke
levereras med mindre de i stadsfull-
mäktiges beslut af 2 Okt 1890 uppgifna
vilkor, hufvudsakligen de under 2:o
och 3:o upptagne, af jernvägsstyrelsen
bifallas och uppfyllas, och att beträf-
fande styrelsens hemställan att Tors-
hälla stad må alternativlt besluta
om teckning af mindre belopp hvare
sig i stamaktier eller preferencaktier,
för den händelse stadens förutnäm-
de vilkor ej kunna uppfyllas, hem
ställas att Stadsfullmäktige redan nu
må förklara att staden icke kan under
sådane förhållande teckna något be-
lopp i {stam} aktier- hvad deremot
beträffad föreslagen teckning af pre-
ferenc Aktier hemställer utskottet,
att Stadsfullmäktige må aflåta skrif-
velse till bolagets verkställande direktör
med begäran om att få del af gjord in-
komstberäkningar m.m.dyl. för banan
efter hvars delfående Stadsfullmäk-
tige kunna vidare yttra sig, derest de
uppsatte vilkoren fortfarande anses
icke kunna af jernvägsstyrelsen bifallas.

Härefter afslöts sammanträdet
af ordföranden med ett tack till Lands-
höfdingen för lemnade råd och visat
intresse, samt för löftet att begagna sitt
inflytande till samhällets fromma och
anhöll ordföranden att samhället hädan
efter som hittills måtte få vara inne-
slutet i Herr Landshöfdingens välvilja

Landshöfdingen försäkrade om sin
ynnest samt uttryckte såsom sin per-
sonliga önskan att fullmäktige icke
måtte visa sig allt för avoge vid ett blifvan-
beslut om teckning i jervägen

§.140.
De frånvarandes förhinder godkändes

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeras:
/P,Fagerström/
/A.J.Hagström/

Offentligen uppläst den 6 Nov.1891, betyga
/Carl Höglund/
/P Joh, Petterson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107582.

Personrelationer