Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 juli 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 juli 1863

Anmärkning

Protokoll hållit vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde i Thorshälla den
20 Juli 1863.

{§ 1.}
För att desto bättre kunna utreda och
styrka hvad som kunde fordrass för att mot-
verka Häradsboernes påstående att undslip-
pa Stora brons underhåll, skulle en Charta
affattas som visade qvarnens och Holmens
läge inom stadens ägor, och bevis af Landt
mätare tagas öfver Häradsboernes behof af
bron för mäldbehof.

{§ 2.}
För att utarbeta förslag till bildande
af en ytterligare folkskola, utsågs en
Commité, bestående af Herrar Fagerström,
Berglund, Haglund, Zetterlund, och Ther
maenius; och utsågs Thermaenius till ordfö-
rande i samma Commité

{§ 3.}
I afseende på frågan om rågången
emellan Thorshälla stad och Thorshälla
qvarn och Laxfisket, så var beslutet derom
vid sista sammanträdet, hvaröfver proto-
kollet denna dag Justerades, af föl-
jande lydelse.

{§ 14.}
"Då det af Thermaenius tillkallade
ombud hitkommer, skulle fullmäktige å-
ter sammanträda, för att afhöra sam-
ma ombuds yttrande i afseende på
hvad som kan vara att förmoda om
rättegången mot Zethelius i afseen-
de på vattenfallet vid Thorshälla qvarn."

Härefter anmäldess, att ombudet Härads-
höfdingen Möller vore anländ, men
vore illamående, så att han icke kun-
de besöka sammanträdet,hvarefter
Ordföranden yttrade hvad Härads-
höfdingen i saken uttalat, nemligen
att rågången borde först uppgås e
mellan staden och landet, hvartill
Brukspatron Zethelius kommer
att med halfva kostnaden bidraga,
och att först sedan rågången vore
bestämd fråga kunde väckas om
stadens rätt till sågfallet,

Flertalet af fullmäktige syn-
tes ej rätt uppfatta meningen af förra beslutet,
och vägrade medfölja till Häradshöfdingen för att
inhämta hans yttrande i ämnet, hvadan således
endast Skomakaren Ringdahl och Snickaren
Hulin slutligen hos honom sig infunno och
samtalade i ämnet. De fleste uttalade emel-
lertid under sammanträdet den mening, att
med afseende på de utgifter som för sakens
vidare bedrifvande kunde erfodrass,påstå
endet emot Herr Zethelius om rågångens
uppgående borde utan vidare undersökning
nedläggas, och hvaremot Ordföranden anför-
de följande reserfvation

Då beslutet om uppgående af ifrå
ga varande rågång med hvad dermed
kan hafva gemenskap blifvit lagligen
fattat före den tid fullmäktiges verk-
samhet tog sin början, Och då fullmäk
tige derjemte i sitt protokoll af den
6 Maj 1863. utfärdat förnyad Full-
makt för J Thermaenius, att med eller
utan juridiskt biträde saken fullfölja,
och då derjemte detta ärende nu vore
genom åtskilliga laga åtgärder långt
framskridit, kunde frågan om dess-
nedläggande nu icke lagenligt till
förnyad pröfning upptagas.

[MARG: Häradshöfting
Muller [betingat]
100 Rd Rmt om
målet vinnes
i annat fall
intet.]

uppläst och rittigt befunnit

/Joh. Thermaenius/

/P.G.Hulin/

/E.G.Ringdahl/

Under D.7 Sept. är fyllnadsval
hos Magistraten begärt i stället
för Skomakaren J.W.Björcklund som
sin egendom till Borgenärer afträdt


Allmänneligen Uppläst den 6 October 1863.

/[A]Jyllin/

/P.Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 juli 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107572.

Personrelationer