Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 april 1892

Anmärkning

{den 20 april 1892.}

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herr Sven
Winkvist.

§.60.
att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C. A. Nilsson
och P. E. Pettersson och skulle justering
ske måndagen den 25 d:s kl.1 middagen.

§.61.
Företeddes mantals -, skattskrifningsläng-
den för Torshälla stad för år 1892, hvil-
ken enligt anslag varit för granskning
tillgänglig å Stadsbokhållarekontoret.

Enligt af Stadsbokhållaren utfärdadt
bevis hade under denna tid af all-
mänheten ingen anmärkning blifvit
gjord i längden.

Stadsfullmäktige godkände ock läng-
den iöfrigt men föreskrefvo att förre
Soldaten Lönn icke må fattigskrifvas.

[MARG: 1 ex]

§.62.
Sedan nu Ordföranden anmält att
han genom skrifvelse till Nyköping erhål-
lit anvisning på lämplig person att vara
Stadens biträde vid uppsättandet af de
handlingar som erfordras för ansökan om
Hamnområde, karta öfver strömmen
deri inbegripen ( se §. 51), så uppdrogo
Stadsfullmäktige åt Ordföranden att an-
moda föreslagne Ombudet Hofrätts-
notarien F. Fristedt att nedresa hit
för vinnande af erforderlig kännedom af till ären-
det hörande, hvarjemte Fullmäktige
likaledes uppdrogo åt Ordföranden
vice Ordföranden samt Herr Mähl-
berg att för händelse af behof lemna
Ombudet erforderliga upplysningar.

Kostnaden härför skulle bestridas
af Hamnkassefonden.

[MARG: 1 ex.]

§ 63.
Det enligt §. 56, af Utskottet infordra-
de yttrandet öfver inkommne tvenne anbud
å utskänknings - och utminuterings-
rättigheterna här i staden under näst-
kommande tre-års-period hade nu in-
kommit och beslöto Stadsfullmäkti-
ge i enlighet dermed:

Att tillstyrka antagandet af det
anbud som afgifvits of Herrar K. E.
Andersson, C. A. Höglund, C. A. Söder-
ström och S. Winkvist såsom varande
för staden fördelaktigast, hvarjemte
Stadsfullmäktige icke för sin del hade
något att anmärka emot, nämde
anbud bilagde, stadgar för" Tors-
hälla Nya Utskänkningsbolag".

[MARG: 1 ex.
helark]

§. 64.
På, i § 58, anförde grunder hade
P. E. Pettersson anhållit blifva befriad
från för utevaro från sammanträde på-
förde böter.

Stadsfullmäktige biföllo nu
denna anhållan.

§. 65.
Upplästes Konungens- Befallningshaf-
vandes i Länet resolution af den
31 mars 1892 angående tiderna för be-
drifvande af minuthandel med och
utskänkning af bränvin och andra
brända eller destillerade spirituösa
drycker i Torshälla stad;

Och hade Konungens Befallningshaf-
vande dermed förordnat att tillsvidare
skall för staden Torshälla i detta
hänseende lända till efterrättelse:

" {Att} minuthandel med bränvin må
ega rum söcknedagar emellan klockan
åtta förmiddagen och klockan sju efter-
middagen, utom dagen näst före sön-
eller helgdag då dylik handel ej må
fortgå längre än till klockan
sex eftermiddagen;

{Att} å utskänkningsstället N:o 1. be-
nämdt källaren, utskänkning of brän-
vin må ega rum söcknedagar emel-
lan klockan nio förmiddagen och
klockan tio eftermiddagen, med undan-
tag af dagen näst före sön - eller helg-
dag, då utskänkning ej må ega rum
längre än till klockan sex eftermid-
dagen, samt att i sön - och helg-
dag utskänkning må ske från klockan
ett till klockan tre samt från klockan
sex till klockan nio, allt eftermiddagen
vid ordnad måltid åt spisande gäster,
med vilkor dock att utskänkning
ej får ske under gudstjenst,
samt {Att} å utskänkningsstället
N:o 2 utskänkning af spritdrycker
är tillåten söcknedagar emellan klockan
nio förmiddagen och klockan åtta
eftermiddagen, utom dagen näst före
sön - eller helgdag, då utskänkningen
upphör klockan sex eftermiddagen,
hvarjemte utskänkning å sön - och
helgdag icke må ega rum."

Stadsfullmäktige förklarade sig
vara med denna resolution nöjde.

§ 66.
Magistraten hade remitterat en
af P. Joh. Pettersson ingifven ansö-
kan att få åt sig, för bebyggande,
upplåten tomten N:o 148 å öster.
Stadsfullmäktige remitterade den
na ansökan till Drätselkammaren
för dess snara yttrande.

[MARG: 1 ex.]

§ 67.
Medelst resolution af den 4 d:s hade
Magistraten öfverlemnat en af A. G.
Andersson i N:o 38 ingifven ansökan
att få åt sig för bebyggande upp-
låten tomten N:o 138 å öster.
Denna ansökan remitterades till Drät-
selkammaren för dess yttrande sna-
rast.

[MARG: 1 ex.]

§ 68.
Herr C. A. Andersson inlemnade
en ansökan af innehåll " att Stads-
fullmäktige måtte åt honom mot
tomtöre upplåta en lämplig plats
vid stadens gamla hamn för uppförande
af en magasinsbyggnad."

Enär yrkande gjordes att sökanden
måtte närmare bestämma platsen för
magasinet lemnades honom rättighet
att med sådant förslag inkomma
till Drätselkammaren till hvilken ären-
det remitterades för dess yttrande.

[MARG: 1 ex.]

§. 69.
Herr Winkvists utevaro ansågs för laga.

In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt den 25 April 1892
/ C. A. Nilsson/
/P, E, Pettersson/

Offentligen uppläst den 25 April 1892 betygar
/C. A, Nilsson/
/P, E, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 20 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107571.

Personrelationer