Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 april 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 april 1866

Anmärkning

Protokoll,fördt vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträ-
de den 21 April 1866.

S.D. Sedan 14 ledamöter voro samlade ,företogos
följande ärender till behandling.

§.1.
Fullmäktiges protokoll af den 16:de sistl. Mars
upplästes.

§.2.
Från Magistratens ordförande hade en så lydande
skrifvelse inkommit:"Till Stadsfullmäktige
i Thorshälla ! Stadsfullmäktige behagade an-
ställa val af Rådman inom Rådstufvu Rät-
ten och Magistraten efter Faktoren Kullander,
äfvensom af Landstingsman efter Handlanden
P.Th.Sundholm,som enligt ankommen skrif-
velse från Konungens Befallningshafvande är
i tur att derifrån afgå. Thorshälla den 10:de
April 1866 . /K.Svensson/,"som upplästes.Med
anledning deraf blef,på sätt 9 § i Kongl.
Förordningen om Landsting af den 21 Mars
1862 föreskrifver,f.d. Rådmannen Herr P.Th.
Sundholm vald till Landstingsman.

[MARG:Wal af
Landstingsman]

§.3.
Wid anställdt val af Rådman efter Fak-
toren Kullander,erhöll Landtbrukaren Herr A.
Berglund de flesta rösterna.

[MARG:Wal af Råd-
man efter
Kullander.]

§.4.
Herrar Sundholm,Lindblom och Nyström
utsågos att å fullmäktiges wägnar granska,
Mantalslängden,och erhöll Herr Sund-
holms uppdrag att Komiterade sam-
mankalla.Granskningen bör va-
ra verkställd innan den 6 Maj,
på det att hinder ej må uppkom-
ma vid Bevillningsberedningen.

[MARG:Komité för
Mantalsläng-
dens granskn.]

§.5.
Herr Borgmästare Svensson ha-
de,i skrifvelse af d. 28 Okt.näst-
lidet år,till fullmäktige inkom-
mit med ett förslag till omorga-
nisering af Stadens Brandvakts-
och polisväsende. Denna skrifvelse
öfverlemnades nyssnämnde dag till
ett utskott af 7 ledamöter,som
hade att deröfver med sitt betän-
kande till fullmäktige inkomma
för att tjena till ledning vid fat-
tande af det blifvande beslutet i frå-
gan. Detta betänkande framlades
för fullmäktige på sammanträdet,
den 19 sistl.Januari,med anled-
ning hvaraf då beslöts,att det af
utskottet föreslagna kontrolluret skul-
le införskrifvas,men att frågans vi-
dare afgörande skulle till påföljan-
de sammanträde uppskjutas.Wid
sammanträdet D. 16 sistl. Mars beslöts
dock,att frågans slutliga afgöran-
de skulle än ytterligare uppskjutas
till dess efterskrifna kontroll-
uret hunnit anlända.Då nu
för någon tid sedan berörde ur
anländt, så blef frågan denna
dag föredragen och på följande
sätt afgjord:

Skåp till urnycklarnes förvaran-
de skulle genom Drätselkamma-
rens försorg anskaffas och place-
ras för de blifvande stationerna,
neml:


1 Skåp vid gården N:o 1
1 Skåp vid gården N:o 8
1 Skåp vid gården N:o 62
1 Skåp vid gården N:o 76
1 Skåp vid gården N:o 82
1 Skåp vid gården N:o 99½

Så snart dessa skåp voro färdiga
och uppsatta,skulle nuvarande
brandvakter anmodas att använda
uret,hvarjemte den hittills bruk-
liga patrullgången då äfven skulle
upphöra.

De nuvarande brandvakterna
skulle,emot med dem betingade vil-
kor fortfara med sin befattning till
1:sta nästk. Okt,eller till den tid de-
ras betingade tjensteår vore tillända-
gånget.

Sedan nuvarande brandvakter-
nas tjenstetid upphör,skulle endast
2:ne brandvakter antagas att en hvar-
annan natt tjenstgöra., och bestäm-
des lönevilkoren, med afseende på
det mera mödosamma göromål
som för 2:ne brandvakter uppkom-
mer,till Etthundratio Riksdaler
Riksmynt och 2:ne famnar Wed pr
år för dem hvardera.

Brandvakt som gör sig för-
fallen till försumlighet,skulle
för 1:sta,2:dra o 3:dje gången han
dermed beträdes böta 2 R:dr[riksdaler] 50 öre
R:mt[riksmynt] för hvarje gång,samt då för-
sumlighet för fjerde gången inträf-
far afsättas.

Utskottet hade i öfrigt föresla-
git,att väktareropen borde upphöra
och att brandvakterne skulle från
och med 1 April till 1 Okt tjenst-
göra från kl. 10 e.m. till 3 f.m;och
från och med 1 Okt till 1 April
från kl. 9 e.m. till 4 f.m. och i des-
sa delar gjorde fullmäktige ingen an-
märkning eller förändring.

Rådmannen Herr J.M. Widegren
skulle anmodas att vara kontrol-
lör öfver vaktens ordentliga fullgö-
rande,att sköta kontrolluret,
samt att anmäla den uraktlåten-
het som af brandvakt kan blif-
va begången,och för hvilket be-
svär det stode honom öppet att
fordra ersättning om han så för
godt finner.

Angående Stadens polis,så
gjordes ingen anmärkning emot
hvad utskottet föreslagit att bibehålla densamma vidare,
än att rotmästarepengarne bor-
de nedsättas till 20 R:dr R:mt pr
år för hvardera rotmästaren,
så vida neml, möjligt vore för
Magistraten,att för denna lön
erhålla fullt pålitliga personer
för tjenstens utöfning.

[MARG:Beslut i Brand-
vakts-och Polis-
frågan.]

§.6.
Åt Ordföranden uppdrogs att
annonsera Stadsläkaretjensten le-
dig och dervid utsätta,att lönen
är 450 Rdr Rmt pr år,samt att
tillfälle till enskild praktik fin-
nes såväl inom som utom staden
Ansökningstiden bestämdes till medio af Juni d.å.

[MARG:Stadsläkartjensten
skulle annonseras
ledig.]

§.7.
Åt Drätselkammaren uppdrogs
att söka utarrendera Laggarön
å Stadsskogen i större eller min-
dre lotter på minst 10 och högst
15 års tid .Bränning å nämnde
fält skulle endast för en gång
medgifvas.

[MARG:Uppdrag åt Drätseln
att utarrendera
Laggarö.]

§.8.
Åt ordföranden uppdrogs att
hos Doktor Ihrman i Eskilstuna
göra förfrågan om han ville,under
en tid läkare här kan komma
att saknas,besöka Staden någon
viss dag och viss tid hvarje vecka,
då han sjelf skulle anskaffa
skjuts,och borde han på förhand
uppgifva kostnaden för hvarje så-
dant besök.

[MARG:Uppdrag åt ordföran-
den att söka erhålla läkare-
biträde af Doktor Ihrman
intill dess Stadsläkaretjen-
sten blir tillsatt.]

§.9.
Som Doctor Öhrman afflyttar
från Staden och Herr Eklöf kom-
mit på obestånd,så anhålla fullmäk-
tige,att Magistraten med allra för-
sta behagade anställa fyllnadsval
af 2:ne ledamöter till Stadsfull-
mäktige i de afgångnas ställe.

[MARG:Anhållan om fyll-
nadsval till Fullmäk-
tige.]

§.10.
Herrar Setterlund och Arfström
utsågos att efter anmälan justera
detta protokoll,och Herr Lindblom
till Suppleant.

[MARG:Justerare.]

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och rigtigt befunnet betyga:
/L,Lindblom/
/O,Setterlund,/

Utlemnat till Waktmästaren för att
utdelas den 24/4 66.
Utdrag af § 4 till Herrar Sundholm
Lindblom och Nyström
Utdrag af § 2 till Herr Sundholm
Utdrag af § 5.7 till Drätselkammaren
Uppgift öfver dagens beslut § 2.3.5.6.7
8 och 9 till Magistraten
Emottaget ofvanstående betygar
/P;Malmsten./

Motstående protokoll offentligen uppläst
i Rådhuset den 13 Juli 1866 betygar
/C;G;Scheler/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 21 april 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107573.

Personrelationer