Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 oktober 1890

Anmärkning

den 2 October 1890

Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herr C O Hell-
qvist hvilken icke med kal-
lelse anträffats, samt Herr C A
Andersson hvilken anmält förhinder.

§.195.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herr C. Höglund och Sven
Winkvist och skulle justering ske Mån-
dagen den 6 dennes, då det ock kommer
att offentligen uppläsas.

§.196.
Stadsfullmäktige hade till idag
uppskjutit slutliga behandlingen af Magistratens
i §.171 intagne skrifvelse af den 2
September deri Stadsfullmäktige anmo-
das till Magistraten inkomna med
uppgift på det belopp Staden vill
teckna uti ett i enlighet med Kung-
förordningen angående aktiebolag den
6 October 1848 bildat bolag för byg-
gande af jernvägar i norra Söderman
land i hufudsaklig öfverensstämmelse
med det af Ingeniören C. Engström
detta år uppgjorda förslag och med
tänkt hufudlinie Nyby Bruk - Söder-
telge, hvilken skrifvelse varit öfverlemnad
till Drätselkammaren för frågans utredning

Inkommet utlåtande yttrar Drät-
selkammaren:

Att hvad behofvet af en jernväg
som medförde stadens omedelbara för-
bindelse med det svenska jernvägsnä-
tet beträffar så torde derom icke
mera än en mening vara rådande då
ju detta borde bland annat medföra:

Större bekvämlighet för persontrafiken
hit och här med deraf ökad eko-
nomisk vinst för såväl den enskil-
de som det allmänna.
Hastigare och mera efter tidens sed
lämpad postgång med deraf ökad
nytta.

Billigare och mera tyggande Transpor-
ter af de industriens alster hvilka
nu i allt större mängd här för-
färdigas liksom ock för dertill er-
forderliga råvaror.

Ökad inflyttning till samhället
såväl af industriidkare som ock
af andra personer.

Utsigt till ökad omsättning i
allmänhet för de affärsmän hvil-
ka här finnas enär ju samfärds-
medlens underlättande och förbätt-
rande måste vara första vilkoret
för en orts kraftiga framåtgående.

Bekvämare och rikligare tillförsel
af lifsmedel med deraf föranledda
billigare priser än då man , som
nu är fallet, är beroende af prissätt-
ningar inom den aldra närmaste orten.

Rörande Stadens ekonomiska för-
hållanden meddelar Drätselkammaren
att hitils ingångna skulder utgöres af;

{Jernvägslånet} till Oxelösundsbanan
hvarå återstår Kronor 6.782,30, och
hvarå årligen betalas ungefär Kronor 550,-

Genom faststäld amorteringsplan
utgår detta lån år 1908.

{Fattighusbyggnadslånet} hvarå återstår
Kronor 3.000. å detta lån erlägges ungefär
Kronor 400. årligen och utgår detsamma år 1902.

{Kyrkobyggnadslånet} hvarå ännu är
oguldet Kronor 9.000.
Med en årlig utbetalning af Kronor
827.50 skulle detta lån utgå år 1910.

Beräknas nu bevillningskronor-
nas antal, som nu utgöra i det när-
maste 1.500, ett antal som man med
temligen stor säkerhet kan antaga icke
kommer att undgå, skulle hvarje bevill-
ningskrona af nuvarande skulder drabbas
af Kronor 1.20 inttil år 1902, hvarefter
intill år 1908 afgiften till lånen skulle
bliva Kronor 0;90.

I tvenne år derefter skulle skatten
till lånens afbetalande utgöra 0.50, då
år 1910 samtlige hitils upptagne lån ut-
gå.

Kan man nu antaga att bevillnings-
kronornas antal kommer att stå fast och
då hvarje bevillningskrona drabbas af
öfrig skatt till kommunen med Kro-
nor 2,30 så skulle skatten intill år
1902 blifva 3,50 derefter intill år 1908
Kronor 3,20 samt ifrån 1908 till och med
år 1910 Kronor 2.80, pr. hvarje bevillnings kro-
na för inkomst af kapital eller arbete.

Skulle nu staden kunna åstadkom-
ma en teckning af Kronor 20.000 så
skulle vid beräkning af 40 årig amortering
med kronor 1,000 om året hvarje bevillnings-
krona drabbas med Kronor 0,67 och således
den kommunala skatten intill år 1902
blifva Kronor 4;17- ifrån år 1902 till
år 1908 Kronor 3,87, samt ifrån 1908 till
och med 1910 Kronor 3.47. och derefter
intill år 1930 Kronor 2.97

Antager man deremot att Kungl.
Maj:t icke medger längre lånetid än
30 år så skulle årligen utgifter till amor-
tering och ränta blifva Kronor 1.250, drab-
bande hvarje bevillningskrona med ytter-
ligare ökad skatt af 16 öre hvadan
skatten intill år 1902 skulle blifva
Kronor 4,33, intill år 1908 Kronor 4.03
till år 1910 Kronor 3;63, derefter intill
år 1920 Kronor 3,13.

Alla dessa beräkningar äro na
turligtvis grundade på att den öfriga
kommunala skatten står fast vid Kronor 2,30.

Sedan Drätselkammaren på så sätt visat
att Staden bör kunna bära den ökade
utgift som teckning intill föreslaget
belopp skulle medföra tillstyrker Kamma-
ren Stadsfullmäktige att besluta
nu ifrågavarande Jernväg teckna ett
belopp af 20.000 Kronor derest Kungl.
Maj:t gifver Staden tillstånd upptaga
det lån af denna storlek för ändamålet,
samt för teckningen ställa följande vil-
kor.

"{1:o} att den föreslagna Jernvägen anknytes
med Oxelösundsbanan antingen vid
Torshälla station eller ock vid Hellby
hållplats inom Torshälla socken.

{2:o}
Att jernvägen, ifrån dess föreslagna
ena ändpunkt - den plats der Nyby Bruk
nu bygger sin ångsågs fortsättes efter
Nyby-åns norra strand ned till lämplig
plats i närheten af densammas utlopp i
Torshälla å, hvilken anordning sanno-
likt skulle medföra ökad fraktinkomst
för Jernvägen i sin helhet enär sjö- och
jernvägskommunikationer då komme
direkt förbindelse med hvarandra.

{3:o} att Station bör- anläggas vid
den föreslagne ändpunkten nere
vid Torshälla å och att stationen benämnas
{"Torshälla Stad"}.

{4:o} att spårvidden blifver den föreslagna
nemligen 1,435 meter.

{5:o} att alla ordinarie tåg nedgå till denna
banans blifvande ändpunkt.

Widare föreslår Drätselkammaren att
derest det föreslagna blir verklighet Stads,-
fullmäktige måtte bestämma att det teckna-
de beloppet utbetalas ifrån Stadskassan
i tredjedelar på så sätt.

{första} tredjedelen vid arbetets början så
snart jernvägsbolaget visar att entreprenören
stäldt fullgod säkerhet för arbetets fullbor-
dande inom det belopp kostnadsförslaget
angifvit,

{andra}tredjedelen då banan blifvit terras-
serad ifrån anknytningspunkten ned till
dess ändpunkt vid Torshälla å,

{tredje} och sista delen då banan blifvit
afsynad och godkänd.

I anledning af hvad Drätselkamma-
ren sålunda föreslagit beslöto Stadsfull-
mäktige enhälligt att, under förutsätt-
ning af Kungl. Maj:ts nådiga medgifvande
för Torshälla stad att upptaga ett amor-
teringslån för gäldande af Stadens bidrag
till Norra Södermanlands Jernväg,
teckna i nämde jernväg ett belopp
af Tjugetusen (20.000) Kronor, som af
Drätselkammaren utbetalas till Jernvägs-
styrelsen med en tredjedel vid arbetets
början, så snart jernvägs-
bolaget visar att entreprenören stäldt
fullgod säkerhet för arbetets fullbordande
inom det belopp kostnadsförslaget angifvit,
en tredjedel då banan blifvit terraserad
ifrån anknytingspunkten ned till dess
ändpunkt vid Torshälla å, samt sista
tredjedelen då banan blifvit afsynad
och godkänd.

Dock göra Stadsfullmäktige sitt beslut
om bidrag till jernvägen beroende af
Jernvägsstyrelsens bifall till följande Stads-
fullmäktiges fordringar.

{1:o} att den föreslagna jernvägen anknytes med
Oxelösundsbanan antingen vid Torshälla station
eller ock vid Hellby hållplats inom Torshälla
socken.

{2:o} att jernvägen ifrån dess föreslagna ena
ändpunkt- den plats der Nyby Bruk nu
bygger sin ångsåg- fortsätter utefter Nyby-
åns norra strand ned till lämplig plats
i närheten af densammas utlopp i Tors-
hälla å, hvilken anordning sannolikt
skulle medföra ökad fraktinkomst för Jern-
vägen i sin helhet enär sjö- och jernvägskom-
munikationer då komme i direkt förbindelse
med hvarandra.

{3:dje} att Station, vid nu i sagde ändpunkt
nere vid Torshälla å, här anlägges och att
Stationen benämnes "Torshälla Stad".

{4:o} att spårvidden blifver den föreslagne,
nemligen 1.435 meter

{5:o} att alla ordinarie tåg nedgå till denna
banas blifvande ändpunkt.

[MARG:?
Mag
13/10
90]


§.197.
Herr C.Höglund anhöll att den plats vid
Lärkans brygga, der nu kolupplaget är,
måtte tillsvidare upplåtas åt ångslupsbolaget
och rättighet meddelas att der få uppföra ett
skjul öfver kolupplaget och yrkades remiss
till Drätselkammaren.
Yrkade remissen bifölls.

§.198.
Herr C.F.Zakrisson föreslog att trenne all-
männa klappbryggor må på stadens bekostnad
uppföras på lämpliga ställen.

Yrkade på remiss till Drätselkammaren,
med uppdrag jemnväl att föreslå plats till
bryggorna.

Ärendet remitterades till Drätselkammaren.

§.199.
Herr C. Höglund föreslår att rummet bredvid
kommunalrummet äfven måtte inredas för
Stadsfullmäktiges räkning och erbjöd Herr
Höglund sig bekosta nödvändiga tapeter
för detsammas uppsnyggande, samt yrkade
på remiss till Drätselkammaren.

Stadsfullmäktige remiterade ärendet till
Drätselkammaren för utredning.

§.200.
De frånvarande ansågs icke bära på-
föras böter för utevaro.

In fidem
/K, E. Andersson/

Justeradt den 6 October 1890.
/Carl Höglund/
/Sv, Winqvist./

Ofentligen uppläst å Rådhuset i Torshälla den 6 Oktober
1890, betygar
/F,O.Hyvén,/
/O.Setterlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107570.

Personrelationer