Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1888

Anmärkning

Protokoll vid Stadsfullmäk-
tiges i Torshälla Sammanträde den
2 November 1888.

Närvarande:samtliga ledamöter utom herrar Kindgren och
Winqvist,båda hade anmält förhinder. Den förres förhin-
der godkändes,men den senare skulle påföras böter.

[MARG:Böter]

[§139.}
Herr K-E Andersson föredrog,att då Karta såsom
stadsplan upprättas öfver det till bebyggande afsedda området å Sta-
dens östra mark,fullmäktige må i sammanhang härmed
besluta,att hos förrättningsmannen påyrka,det å nämnde
karta må upptagas och till tomter utläggas den jord
nedanför det så kallade Holmberget,hvilken nu eges ock
innehafves af Nyby Bruk. Hvad sålunda föreslagits kun-
de författningsenligt ej nu föranleda till beslut,men
skulle förrättningsmannen underrättas om herr Anders-
sons yrkande.

{§140.}
Herr Höglund föreslog,att fullmäktige måtte
i sammanhang med det under § 134. antecknade
beslut,uppdraga åt FattigvårdsStyrelsen att inkomma
med uppgift å kostnaden för anskaffande af Sveriges Rikes Lag,Berg-
strands handbok i Kommunalförvaltningen äfvensom
den på Norstedts&Söners förlag utgifvna prejudikat-samling
rörande nämnde förvaltning.Herr Höglunds framställ-
ning bifölls.


{§141.}
Herr K.E Andersson framhöll nödvändigheten af,
att Stadsfullmäktige må bestämma,huru kostnaden för ut-
läggning af råstenar enligt nu föreliggande karta skall
utgöras;han yrkade,att tomtegarne skola förbindas att
till halfva beloppet deltaga i denna kostnad,hvar för
sin tomt,och att de tomter som ej för närvarande äro
till bebyggande upplåtna,skola vid framtida upplåtelse
påföras lika andel i kostnaden för der uppsatta rå-
stenar. Ärendet remitterades till utskottet.

{§142.}
Föredrogs ånyo det under § 137 upptagna ärende
äfvensom Byggnadsnämndens infordrade yttrande der-
öfver;och beslöts att

1:mo De föreslagna gatornas och grändernas läge och
bredd äfvensom förslaget i fråga om läget för och ytin-
nehållet af det nya torget godkännes.

2:do De föreslagna egoutbytena mellan

a)Staden och innehafvaren af Benslinska tomten,
b)Staden och egaren till Erikslund N:o 2,
c)Staden och egaren till lägenheten N:o 123,och
d)Staden och Herr A.Westman,för den mark som han
afstått från sin egendom Säby till tomten N:o 106,godkändes


3:o Upptagandet af en gränd till en Tomtlängd och
20 fots bredd,från norra Tvärgränden i sydlig riktning
godkändes.

4:o Upptagandet af en gränd inom båtsmanstomterna
i rät linia med den å motsatta stranden befintliga grän-
den mellan tomterna N:o 29 och 30 godkändes.

5:o Föreslagen rätning af vägen mellan landsvägen och
"Lärkans" hamnplats äfvensom förslaget att från denna väg
upptaga en mindre väg vester om Bryggaren
Berglunds tomt upp till det s.k Holmberget godkändes.

6:o Föreslaget egoutbyte mellan herr C.A Andersson,så-
som egare af täppan N:o 5&6. Litt E,och Staden,godkändes på
det af herr Andersson framstälda vilkor,att Staden till herr
Andersson mot vanligt tomtöre upplåter den genom ego-
utbytet nybildade tomten.

7:o Föreslaget egoutbyte mellan Staden och Postmästaren
F.Lindqvister godkännes på det sätt,att herr Lindqvister
får på sig öfverlåten tomten N:o 148 mot tomtöre men
utan byggnadsskyldighet,samt att den mark,som finnas
emellan å ena sidan tomten N:o 147 och 148 samt å andra
tomten vid norra Tvärgränden och å Kartan beteck-
nas med en femsidig figur,utgör ersättning för den
mark herr Lindqvister till Staden afstår Af hvad sålun-
da förekommit beröras icke de rättigheter och skyldig-
heter herr Lindqvister har med afseende på den till
honom upplåtna tomten N:o 147.

{§143.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll,utsågos
Fabrikör L.F.Berglund och Bryggaren C.F.Berglund

{§:144}
Genom skrifvelse af denna dag hemställer
Byggnadsnämnden,att Stadsfullmäktige må
såsom tillägg till byggnadsordningen bestämma,

1:o att inom det nu kartlagda östra området"bygg-
nader ej fingo sättas närmare gatulinien än i
rät linia med redan uppförda byggnader,såsom
vid gatan der Nylénska huset är beläget,eller
vid gator,der hus ännu ej är bygdt,ej mindre än
fjorton fot från gatulinien";och

2:o)" att området utanför Rydellska m.fl.
tomter utåt kanalsidan,byggnader ej finge
sättas utanför den linie,som tänkes dragen
såsom fortsättning af Rydellska husets emot
öster belägna långsida" Skrifvelsen remitterades
till utskottet.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande.

Justeras
/C.F.Berglund./
/F,Berglund/

Offentligen uppläst å Rådhuset. Måndagen den
12 November 1888, intyga
/Ernst Swentzer/
/J,M,Widegren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107568.

Personrelationer