Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1889

Anmärkning

den 2 Nov 1889.

Närvarande samtl. Herrar Leda
möter med undantag af Herr
G A Kindgren

§.152.
Sedan Stadsf ifrån gårdagen uppskjutit frå
gan om den af Herr R Essén upprättade
tomtefördelningen skulle gillas, så hade man
nu erhållit upplysning af Herr Essén om
att han den 13 d:s skulle kunna infinna sig
här i Staden, att inför Stadsf: afge de för
klaringar man möjl. önskade, och då
med anledning häraf yrkande framstälts af
Herr C.A. Andersson att man borde uppskjuta
{all} behandling af frågan till den 13 d:s, hvilket
bestridts, under anförande att det
vore nödvändigt att idag afgöra åtminsto
ne att sådan kartan nu förelåg den icke
skulle gillas af Stadsf: skreds till votering angåen
de uppskofvet, hvarvid Stadsf: med 12.
röster mot 4. beslöto att icke uppskjuta
{all} behandling af frågan till den 13 d:s
och då nu af Herr Hellqvist yrkats att
kartan skulle {sådane den nu förelåge} af
Stadsf: gillas måste äfven häröfver an
ställas votering hvilken utföll så att Stadsf med 13
röster emot 3 beslöto att kartan sådan
den nu var upprättad icke skulle af
Stadsf. i sin helhet godkännas.
Då emellertid yrkande äfven framstälts
om bifall till Utskottets förslag att kar
tan {delvis} skulle godkännas {delvis} icke
kunde Stadsf icke nu med anledning
af näst föregående beslut lämpligen
häröfver besluta utan föreslogs att upp
skjuta frågan till den 13 d:s , då Stadsf:
i närvaro af Herr Essen kunde häröf
ver yttra sig, hvilket förslag Stadsf:
bifölls, och uppdrog åt Ordf att tillskrif-
va Herr Essén härom, hvarefter Ordf. skul
le sammankalla Stadsf. till tid som an
sågs lämpligast den 13 d:s.

§.153.
Herr Höglund föreslog att Stadsf. måtte
genast protokollet blifvit justerat till
Magistraten ingifva utdrag af § .152. på
det magistraten måtte medelas det
Stadsf. idag beslutat icke gilla {alla} de
af Landtmätaren R Essén, vid nu verkstäld
förrättning, vidtagne åtgärder.
Detta förslag bifölls.

§.154.
Då detta sammanträde var fortsättning
af gårdagen skulle samma justerings:
man tillsättas.

§.155.
Då Herr Kindgren, hvilken icke häller
idag varit tillstädes, icke, då han vid
gårdagens beslut var frånvarande, kun
de anses lagligen kallad, skulle han be
frias från böters erläggande för ute
varo.

in fidem
/ Ax. Westman/

Justeradt den 4 November 1889.
/ Carl Höglund/
/ F,E, Larsson/

Offentligen uppläst den 4 nov. 1889, betyga.
/ A,G, Larsson/
/A, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107569.

Personrelationer