Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 juni 1866

Anmärkning

Protkoll,fördt vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträde
den 2:dra Juni 1866.

S.D. Sedan 16 ledamöter voro samla-
de,och föregående sammanträdes pro-
tokoll blifvit uppläst,företogos föl-
jande ärender till behandling.

§.1.
Från Magistraten hade ankommit
3:ne skrifvelser af följande innehåll:
1:o "Till Stadsfullmäktige i Thorshälla!
Magistraten får härom föreslå att un-
der nästkommande försäljningsår i
Thorshälla finnes
Stadskällare med nödiga rum för resande.
2:ne utskänkningsställen
1 minuteringsställe
Thorshälla den 28:de Maj 1866 Ex Officio
/K.Svensson/".

2:o " Till Wälloflige Magistraten i Thors-
"hälla!

Denne handling öfverlemnas till stads-
fullmäktige,som hafva att deröfver
till Magistraten skyndsamligen inkom-
ma med utlåtande och kommunice-
rade handlingen dervid återställa.Thors-
hälla den 28 Maj 1866. På Magistratens
wägnar: /K.Svensson./

Undertecknade som härstädes bil-
dat bolag för öfvertagande af all mi-
nuthandel och utskänkning af brän-
vin och andra brända och diste-
lerade spirituösa drycker här i
Staden,ställenas antal som för när-
varande är 1 källare,2 krogar
och 1 minuteringsställe,får här-
medelst anmäla oss till nämn-
de öfvertagande på ett års tid
räknadt från den 1 nästkom-
mande october emot en afgift
af Fyra Tusen (4000) Riksdaler
Riksmynt som vi förbinda oss
erlägga.Thorshälla den 26 Maj 1866.
/Joh.Thermaenius/
/P.Th:Sundholm/
/E.Stenholm/
/P.G.Hulin/
/L.Lindblom/
/J.W.Arfström/
/O.Setterlund/
/P.Fagerström/"

3:o "Till Wällofl. Magistraten i Thors-
hälla!

Öfverlemnas till Stadsfullmäktige
för att deröfver till Magistraten inkom-
ma med utlåtande och handlingen åter-
ställa.Thorshälla den 29:de Maj 1866.
Ex Officio
/K.Svensson./

Undertecknade hafva ingått bo-
lag för att öfvertaga all utminu-
tering och utskänkning af spirituö-
sa drycker i Thorshälla Stad för
ett års tid,räknadt från den 1:sta
Oct.1866 till samma tid 1867,och
erbjuda derför en afgift med Tre-
Tusende Femhundra Rdr[riksdaler]Rmt[riksmynt] samt
att föröfrigt ställa oss till efter-
rättelse hvad lag och författningar
föreskrifva.Thorshälla den 28 Maj 1866.
/Vikt;F;Gesén/
/J.M.Törngren/"
-hvilka skrifvelser upplästes.

I afseende på försäljnings-
ställenas för bränvin och andra
spirituösa drycker antal och beskaf-
fenhet,ansågo fullmäktige,att
Magistratens förslag borde följas
och som innefattar
Stadskällare
2:ne utskänkningsställen
1 minuteringsställe.

Några dagar före samman-
trädet hade 8 ledamöter af Stads-
fullmäktige kommit till den öf-
vertygelsen ,att ehuru bränvins-
försäljningen nu vore till för
högt pris uppdrifven,den likväl
för nästa år är värd 4000 Rdrs
afgift.Om nämnde ledamöter
på sammanträdet yttrat denna
åsigt utan någon garanti för dess
fullgörande,så hade sannolikt
ingen anmärkning blivit gjord
emot dem att i saken föra
talan,men just derför,att de be-
rörde ledamöterna genom ingifvet
bolagsanbud ville,till stadens för-
del,garantera denna afgift,så
yttrades åtskilliga anmärkningar,
dervid Herr Kronofogden Levin i
hufvudsaken anförde följande:

Det kan icke vara det rätta att
de ibland fullmäktige,som gjordt
anbud att öfvertaga bränvinshan-
deln,deltaga i öfverläggningen
om och besluta uti denna fråga,
hvarför jag yrkar,att frågan an-
tingen skall afjöras af de öfriga
ledamöterna eller ock fyllnadsval
begäras i de sökandes ställe,på
det att saken må kunna af fullt
antal ojäfvige ledamöter handläggas.
Herr Kronofogden fästade derjemte
mycken vigt vid antagande af det an-
dra bolagets lägre anbud å 3500
Rdr derför,att förre källarmästaren
Törngren deruti var delegare och
han hade särdeles tjenlig lokal samt
det derjemte var kändt,att han
med skicklighet och god ordning be-
drifvit källarerörelsen under den tid
han innehaft densamma-I den-
na framställning instämde då al-
la öfriga ledamöter som icke gjordt
anbud på rörelsens öfvertagande.

Härefter yttrade sig f.d. Råd-
mannen Herr P.Th.Sundholm,med
flere,dervid framhållande,att det icke
vore meningen genom det gjorda
anbudet uttränga f. Källarmästa-
ren J.M.Törngren,utan medgaf
att Herrar Törngren och Gesén skul-
le få öfvertaga rörelsen emot er-
läggande af 4000 Rdr,förutsatt
likväl att Herr Törngren och icke
det inom Fullmäktige bildade bolag,
derom gör anmälan.

I afseende på källarlokal upp-
lystes,att bolaget hade Fabrikör
Fagerströms gård att tillgå,hvilken
gård i flera år före Herr Törngrens
ankomst till staden varit till källare
använd,och hvilket förhållande icke
heller kunde bestridas.

Beträffande hvad Herr Krono-
fogden Levin yttrat om nuvarande
Källarens dåliga skötsel,så kunde
till stöd för detta påstående icke
något skäl anföras.Deremot har
der icke förekommit några sådana
oordningar,som gifvit anledning till
laglig anmärkning.

Rättighetens försäljning på auk-
tion ifrågasattes äfven .De flesta
af Fullmäktige voro dock af den
tanken,att ett sådant förfaran-
de vore det mest olyckliga för
Staden,ty i så fall kunde an-
tagas,att om Herr Törngren in-
ropar endast en lägenhet,så blif-
ver han derigenom i tillfälle å-
stadkomma en så betydlig konkur-
rens i bränvinsförsäljningen,att
alla öfriga minuterings-och ut-
skänkningsställen skulle blifva
nära nog utan värde.

Hvad åter yttranderätten i egen
sak öfver det gjorda anbudet
af de fullmäktige som bildat
bolag angår,så yttrade ordfö-
randen,att någon föreskrift om
jäf eller tillfälliga fyllnadsval
icke finnes i Kommunallagen;
och då frågan gäller endast ett betydelse-
löst utlåtande-(eftersom det slutliga af-
görandet beror på Konungens Befall-
ningshafvande)- samt syftemålet
genom tillstyrkan af det högsta an-
budets antagande är samhällets
fördel,så framställdes proposition
att genom öppen omröstning afgö-
ra frågan . Denna utföll så,att
med 12 ja,(deribland alla de sökan-
des röster),beslöts högsta anbudet,4000 Rdr
skulle till antagande förordas.

Herr Kronofogden Levin,Herr
A.Berglund,Herr Nålmakare Nyström,
och Herr stadspaedagogen Lindberg
deltogo icke i omröstningen utan
afträdde sjelfvilligt,men återkommo
sedan röstningen var afslutad.

[MARG:Skrifvelser angåen-
de bränvins-och spirituösa
Dryckers försälj-
ning,om hvilka
rättigheters antal och
öfvertagande full-
mäktige afgåfvo ut-
låtande.]

§.2.
Till Stadens ombud vid samman-
träde med Rekarne Häraders Laza-
rett och kurhus onsdagen den 4:de
Juli d.å. kl. 10 f.m.,utsågs ord-
föranden,Fabrikör Joh.Thermaenius;
och skulle utdrag af protokollet gäl-
la såsom fullmakt.

[MARG:Ombud valt till
Rekarne Lazaretts
och kurhus,samman
träde d. 4 nästk. Juli.]

§.3.
I afseende på antal och pla-
cering af skåp för förvaring af
Brandvakts-kontrollurets nycklar,
så öfverlemnades,på derom gjord
framställning,åt Drätselkammaren,
att i samråd med Herr Svahn i
Eskilstuna härom bestämma.Drät-
selkammaren skulle ock till Herr
Svahn för nämnde besvär samt för
vakternas inöfning utbetala fordra-
de 35 Rdr Rmt.

[MARG:Om Placering af
skåp för kontroll-
ur-nycklarnes för-
varing.]

§.4.
Fullmäktige godkände den åtgärd
som blifvit af Drätselkammaren vid-
tagen med stora brons plankbelägg-
ning.

[MARG:Åtgärd af Drätselk.
ang. st. bron godkänd.

§.5.
Fullmäktige medgåfvo,att Ta-
xeringskomitén skulle erhålla mid-
dag på Stadens bekostnad.

[MARG:Middag åt Taxe-
rings komitt. Be-
viljad.]

§.6.
Herr kronofogden Levin begär-
de upplysning om huruvida Full-
mäktige utfärdat fullmakt till
fullgörande af besvären i Skiftes-
frågan på öster.Upplysning derom
skulle med första meddelas.

[MARG:Levin begärdt
upplysning ang.
fullm. för Skif-
tesfrågans hand-
läggning och full-
följd.]

§.7.
Herrar Kronofogden Levin och
Stadspaedagogen Lindberg utsågos att
efter anmälan justera detta proto-
koll.Till suppleant utsågs Herr P.G.
Hulin.

[MARG:Justerare]

År och dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh.Thermaenius/

Då förestående protokoll,efter
förut skedd anmälan,skulle vid sam-
manträde med fullmäktige den 8:de
Juni af dertill utsedde ledamöter ju-
steras,afgaf Herr Kronofogden Levin,
sedan 1:sta § af nämnde protokoll
blifvit uppläst,följande reservation,
som efter hans diktamen uppsattes:

Då protokollet för sisthållne sam-
manträde icke blifvit enligt med då
fattadt besut justeradt,innan det-
samma,nu af ordföranden under-
skrifvet och i protokollboken infördt,
blifvit för fullmäktige framlagdt,och
protokollet i flere afseenden befin-
nes origtigt,kan jag icke under-
låta att reklamera min rätt till
protokollets justerande,helst jag för
ingen del kan erkänna ordföran-
dens i protokollet yttrade mening,
att det utlåtande som i hufvudsa-
ken kommer att meddelas af Stads-
fullmäktige är eller skall blifva
betydelselöst;ty i sådant fall kun-
de hela den nu inom samhället
under benämning Stadsfullmäktige
befintliga institutionen icke vara
till något gagnelig,tvertom anser
jag just den nu förevarande frå-
gan vara en ibland dem,som haf-
va högsta vigt och betydelse för sam-
hället.


Jag yttrade vid förra sammanträ-
det,att med afseende å de miss-
bruk som flerestädes visat sig ega
rum vid bildande af så beskaffa-
de bolag som de nu ifrågavarande;
och då Staden för 2:ne år sedan
gått miste om en förut härstädes
befintlig anständig och tillbörligen
ordnad källarerörelse,som då blif-
vit af bränvinsutskänkningsbolaget
i Eskilstuna utträngd derigenom,
att här sedermera egentligen och
hufvudsakligast bedrifvits bränvins-
försäljning och krogrörelse,un-
der det den för en sämre käl-
rarerörelse begagnade föreståndaren
inom den så korta tiden i an-
seende till saknad af såväl tjen-
lig lokal som erforderliga person-
liga egenskaper blifvit ruinerad
och bringad till Konkurs,ansåg
jag det vara af desto större vigt
att förevarande fråga blefve af
Stadsfullmäktige behandlad med me-
ra owäld,än som kunde förut-
sättas hos personer hvilka sjelf-
va nu anmäldt sig såsom sökan-
de till så stort antal,att de ut-
gjorde flertalet af fullmäktiges le-
damöter,hvarföre,och då åtskilli-
ga af dessa sökander förmälte
sig vilja till Källarmästaren Törn-
gren afstå sin rätt till handterin-
gen bedrifvande,såvida derigenom
enahanda fördelar i afseende å
inkomsterna kunde beredas Staden som
dem,hvilka sökanderna bland Stats-
fullmäktige vore hugade att lemna,
hvartill komme,att af de sig nu
anmälde twänne bolag,allenast
det hvari Källarmästaren Törngren
vore delaktig skulle,efter hvad än-
nu kändt vore,innehafva tjenlig
källarlokal,och dess medtäflare
icke heller visat sig kunna före-
slå någon till Källarerörelsens bedrif-
vande fullt tjenlig och antaglig per-
son,hvilken omständighet icke hel-
ler,efter mitt förmenande,vore utan
betydelse,och hvilken förbindelse otvif-
velaktigt ock ålåge hvar och en,va-
re sig bolag eller enskild person,
som ville källarerörelse utöfva,jag
yrkade,att de ledamöter af Stads-
fullmäktige hvilka undertecknadt den
ena af nu föredragna tvänne ansök-
ningar,måtte afhålla sig ifrån sa-
kens handläggning hos Fullmäktige,
och att ,såvida Fullmäktige yttran-
de i ämnet skulle afgifvas med an-
språk på någon tillförlitlighet,Full-
mäktiges antal måtte,såsom härstä-
des tillförene i så beskaffade frågor
som denna egt rum,bringas till er-
forderligt antal ledamöter genom
anställande af fyllnadsval.

Härigenom anser jag mig haf-
va erforderligen förklarat mina eg-
na ord vid förra sammanträdet;
jag vill ock härjemte hafva till pro-
tokollet anmärkt det förhållande
hvarå Herr Slussinspektoren Berg-
lund förra gången sökte fästa
uppmärksamhet,att neml. det sig
anmälte bolag hvari Källarmä-
staren Törngren vore delaktig,
efter hvad Herr Berglund trodde
sig med visshet kunna försäkra,
vore benäget att höja den erbjud-
na afgiften till samma belopp
som blifvit af det andra bolaget
utfästdadt,om neml. det Törn-
grenska bolaget,i anledning af
hvad åtskilliga ledamöter af det
andra yttrat om benägenhet att
på sådana vilkor afstå den sök-
te utskänkningsrätten,lemnades
tillfälle att härutinnan sig förkla-
ra.

Emot ordställningen i förra
protokollet önskar jag få anmärkt,
att jag aldeles icke yttrat mig så-
som orden lyda,med förkärlek
för det Törngrenska bolaget deri-
genom,att jag påyrkat att saken
måtte här med tillbörlig noggran-
het utredas,så att Stadsboerne
kunde hysa förhoppning att här
få en anständig och ordentlig käl-
larerörelse i olikhet med hvad som
under de sistförflutne tvänne åren
egt rum i följd deraf,att här
blifvit af aldeles främmande perso-
ner tillsatt en källareföreståndare,
som helt och hållet saknat hvar-
je egenskap som bör af en sådan
näringsidkare innehafvas.

[MARG:Reservation mot
§.1 af Kronof.
Levin]

Herr {Lindblom} anmärkte,att
Herr Kronofogden Levin endast fä-
ste sig vid anständigheten å käl-
larne,men icke vid de öfriga rö-
relserna.

[MARG:Yttrande af Herr
Lindblom.]

Emot Herr Kronofogden Levins
till protokollet afgifna reservation får jag
vid justeringen afgifva följande för-
klaring.


Jag erkänner att det blef beslu-
tadt att protokollet skulle af der-
till utsedde ledamöter justeras;men
då tid och rum för justeringen icke
voro föreskrifne och då nytt sam-
manträde inom få dagar blef nö-
digt,så kallade jag ofvanbemälde
Herrar att vid sammanträdet verk-
ställa justeringen.Jag kan såle-
des med stöd af 42§ Kommunal-
lagen,icke erkänna att jag härut-
innan begått något misstag.

Det är jemväl anmärkt så-
som origtigt,att protokollet blif-
vit i protokollboken infördt och
af mig undertecknadt före juste-
ringen.Härpå får jag svara ,
att på lika sätt förfares vid kom-
munal-och kyrkostämmor;och
då jag ensam skall ansvara
för protokollet,så är min en-
skilda mening och uppfattning
på sådant sätt tillkännagifven,
utan afseende på de anmärk-
ningar eller reservationer,som
vid justeringen kunna ifrågasät-
tas.

Att protokollet på för hand är
infördt i boken är gjordt för
att hafva justerarnes egenhändiga
namnteckningar i densamma,
hvarigenom dessa med mera sä-
kerhet förvaras är om de blifva
tecknade på en mängd lösa pro-
tokoller,hvartill de för hvarje
gång uppsatta konsept nu icke
behöfva förvaras.Jag finner så-
ledes ingen anledning att hädanef-
ter frångå det sätt att gå tillvä-
ga,som i detta afseende hitintills
varit vanligt.

Herr Kronofogden Levin har jem-
väl yttrat,att protokollet {i flere
afseenden} är origtigt.Häröfver
får jag anhålla om mera speciel
underrättelse,ty den anförda reser-
vationen är egentligen endast riktad mot
den § som rörer bränvinsförsälj-
ningen.

I afseende på hvad Herr Krono-
fogden å Herr Berglunds vägnar an-
fördt,att Herr Törngren saknat till-
fälle att sig förklara huruvida han
emot 4000 Rdrs afgift ville rörelsen
öfvertaga,så får jag derpå svara,
att Herr Törngren,såsom varande,
ledamot af Stadsfullmäktige,varit
till sammanträden kallad,och
således icke allenast haft tillfälle
att yttra sig i frågan utan ock
haft skyldighet att vid båda sam-
manträdena tillstädeskomma.
/Joh.Thermaenius/

[MARG: Förklaring af
J.Thermaenius
mot Levins reser-
vation.]

Wid fortsatt läsning
af protokollet erinrades,att till §
3,rörande skåpens för förvaring af
vakt-kontrollurets nycklar placering,
borde göras det tillägg,att hvad
som i nämnde afseende blef be-
slutadt den 21 nästl April,nu
genom beslutet i sagde § är upp-
häfdt.

Med anledning af hvad sålun-
da förekom,uppsköts protokol-
lets underskrift af justeringsmän-
nen till annan dag,då äfven
näst efterföljande protokoll skul-
le på samma gång justeras.

Justeradt
/P,G,Hulin/
/S;N;Levin/

Följ.utdrag af förest. protokoll utlemnade D. 15:de af E.F och C.S
§.1.till Magistraten tillika med reservation m.m.
§ § 3 och 4 till Drätselkammaren


Motstående protokoll offentligen
uppläst å Rådhuset den 13 Juli
1866 betyga
/C.G.Scheler/
/P,Malmsten./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107567.

Personrelationer