Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 februari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 februari 1867

Anmärkning

Protokoll,fördt vid Stads-
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 2 Febru-
ari 1867.

S.D. Sedan 15 ledamöter voro samlade
och protokollet för den 16 sistl.Januari
blifvit uppläst,företogos följande ären-
der till behandling.

§.1.
Från Drätselkammaren inlemnades
en så lydande skrifvelse:"Utdrag
af protokollet fördt vid Drätselkam-
marens sammanträde i Thorshälla den
31 Januari 1867.

§1
På grund af Stadsfullmäktiges skrif-
velse den 16 i denna månad får Drät-
selkammaren afgifva följande upplys-
ningar om Stads Cassans ställning:
Ännu äro ej alla räkningar till Stads
Cassan inkomne för förlidet år men
efter som nu synes af räkenskaperne
visar Cassan en brist af cirka Rd
[riksdaler]300 Rmt[riksmynt],tillsammans i Stads-och Skogs
Cassorne.För beräknandet af ställnin-
gen för närvarande får Drätselkam-
maren afgifva följande räkning:

{Tillgångar}
Behållning i Skogs Cassan 3315,70
{Utgifter} under
1:sta qvartalet innevarande år:
Förenämnde brist Rd 300,00
Löner 900,00
Till Borgm.Svensson af
Skogs Cassan 150,00
Kronoutskylder af skogen 550,00
Till fattig Cassan aflemnat 500,00
Behållning {1115,70}3315,70

Af denna behållning behöfves någon
del till extra utgifter,och må Her-
rar Stadsfullmäktige bestämma huru
stor del deraf bör göras räntebärande.

Denna tablå visar en skildnad af
700 Rd emot det af Drätselkamma-
ren ingifne förslag till utgiftes-och
inkomst stat,skildnaden härleder sig
af dels att Herr Doctor Ihrman ic-
ke vid förslagets uppgifvande uttagit
sitt Läkare arfvode Rd 250 Rmt dels
att Herr Borgm.Svensson ej upburit
sista qvartalet af förra årets lön.
Den öfrige skildnaden 150 Rd har upp-
kommit genom flere små obetalda räk-
ningar som ej i förslaget beräknades.
År och dag som ofvan.
På Drätselkammarens wägnar
/P.Th.Sundholm/";

som upplästes.Härefter yrkade Herr Fa-
gerström,att en extra revision borde
hållas för att visa,att Stads Cassan
nu är i det skick som Drätselkamma-
ren uppgifver;men denna åtgärd be-
streds af flertalet bland fullmäktige
såsom obehöflig,då revision af förra
årets räkenskaper snart förekommer.

Beträffande Drätselkammarens skrif-
velse,så anföres,att den förändrade
ställning som Cassan antagit under
nyssförflutne Januari månad emot
hvad som visade sig då Magistratens
förslag i slutet af Dec.ingafs,har
blifvit föranledd isynnerhet deraf,att
Doktor Ihrman i Eskilstuna erhållit
250 Rd och att Borgmästaren haft ett
qvartals lön innestående,samt att di-
verse mindre utgifter bestridts med
tills.omkr.150 Rdr.Ett sådant för-
hållande synes dock fordra närma-
re utredning;ty inkomst och utgifts-
förslaget för 1866 upptager Doktors-
lön 450 Rdr,af hvilket belopp ej kan
vara till Doktor Öhrman vid hans
afflyttning utbetalt mer än omkr.
1/3 del eller 150 Rdr,då alltså åter-
stoden,300 Rdr,varit tillräcklig så-
väl till Doktor Ihrman som till den
nye Stadsläkarens aflöning under den
återstående delen af 1866.-Hvad
Borgmästarens qvartal beträffar,så sy-
nes det icke kunna hafva någon
inverkan på Cassans sämre ställ-
ning om än hela lönen vore inne-
stående till December,då samma
utgift är i förslaget beräknad och
upptagen ibland årets utgifter.

Angående afgift till Borgmästaren
för Stadsskogen 150 Rd som afser
en löneförbättring,så är det väl ic-
ke nödvändigt att på en gång vid
årets början utgifva hela beloppet,
utan med denna utgift förfara på
sätt 6 § i Drätselkammar-regle-
mentet föreskrifver,så framt icke
något särskildt beslut kan före-
tes som bestämmer att hela be-
loppet skall betalas på en gång i
Februari månad.

Beträffande de mindre utgifter-
ne,tillsammans 150 Rd,så borde
väl denna utgiftspost ej mycket
kunna inverka på anslaget för
extra utgifter och reservfonden,
som i Dec.1865 bestämdes till 2378
Rdr 41 öre,att vara användbart under
sistförflutne år.Af dessa medel
har användts till Rådhuset och fattig-
huset m.m. som fullmäktige icke
nu känner,men sannolikt bör väl
något vara qvar af ett så stort an-
slag.

Under sådana förhållanden an-
sågo fullmäktige,att endast det
af Magistraten i sistl.Dec. ingif-
ne,och af fullmäktige sedermera
förändrade inkomst-och utgiftsförslag,
kunde läggas till grund för sakens
bedömande,och då berörde förslag utvi-
sar en behållning från förra året af
400 Rd och förutsätter att behållningen
af Stadsskogens auktion är redovisad i
slutet af förra månaden med 2860 Rd
eller tillsammans 3260 Rd,så beslöto
fullmäktige,att med stöd af 6 § kongl.
förordn. ang.Kommunalstyrelse i stad
af den 21 Mars 1862 och 14 § Drätselkam-
mar-reglementet,förständiga Drätsel-
kammaren att godtgöra Stads-
Cassan 5% årlig ränta å 1300 Rd
Rmt,räknadt från den 10:de i denna
månad,dock skulle denna ränta upp-
höra från den dag och för den del
af summan,hvaraf Staden framde-
les kan blifva i behof.Skulle Drät-
selkammaren ej sjelf vilja förränta
det sagde beloppet,må detsamma
insättas i närmaste bank på 90
dagars uppsägning,och skulle i så
fall uppsägning förut anmälas hos
fullmäktige,som bestämma om hela
beloppet eller viss del deraf behöf-
ver uppsägas.

Skulle revisorerne finna,att Cas-
san vid nu bestämda tiden för ränte-
beräkningen icke varit i det tillstånd,att
1300 Rdr utan intrång på de för extra
utgifter afsedda 700 Rdr nu kunnat
göras räntebärande,då vilja fullmäk-
tige på grund af revisionsberättelsen
nedsätta det räntebärande beloppet,räk-
nadt från den för nämnde dagen el-
ler den 10:de i denna månad.

§.2.
Till följe af väckt fråga om en
extra brandvakt beslöts att en sådan
skulle antagas emot en årlig ersätt-
ning af 15 Rdr Rmt,hvarjemte han,
för hvarje natt kan tjenstgör skulle
erhålla 50 öre,hvilken sednare ersätt-
ning skulle afgå på den brandvakts
lön,för hvilken nattbevakningen utgö-
res.Till nämnde tjenst föreslogs Joh.Olof
Jonsson.

§.3.
Beslöts att vaktmästaren skulle er-
hålla väst och byxor af ungefärligen
samma beskaffenhet som förra gån-
gen han erhöll kläder,och åtog sig Herr
Setterlund samma kläder förfärdiga.
Herr Setterlund har att af Stadskas-
san erhålla betalning sedan kläderna
blifvit af Waktmästaren emottagna,och
hvarom utdrag af protokollet skulle Wakt-
mästaren tillställas för att till Herr Setter-
lund aflemnas.

§.4
På derom gjord framställning och på
grund af anförde skäl,medgåfvo fullmäk-
tige att befria undertecknad Thermaenius
ifrån att vara fullmäktiges ordförande,och
utsattes nytt sammanträde att hållas Tis-
dagen den 5 dennes kl.6 e.m. då detta
protokoll skulle justeras och val hållas
till ny ordförande i den afgångnes stäl-
le.De nu frånvarande ledamöterne
skulle om måndag den 4:de kallas för
att i valet deltaga.

År och dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh.Thermaenius/

Uppläst vid allmänt sammanträde D.5 Feb.1867
och rigtigt befunnit betyga:
/G;Lindberg./
/E Lindström/

Utdrag af ofvanst.Protokoll § 1 Till Drätselk.
qvitteras f.s mottagit af.

Th.den 9 Febr. 1867.
/P,Malmsten/

Utdr. till Magistr. d.8.
§ 3 Till Waktmästaren

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 februari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107566.

Personrelationer