Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträde
d. 2 December 1867.

S.D. Sedan 14 Ledamöter samlade voro
och protocollet för nästföregående samman
träde blifvit uppläst företogs följande ärender
till behandling.

§1.
I afseende å de af Herr Welander nyupp
funna patenterade lampor, så, då Drätselkam-
maren upplyst att användande af gas-olja
ingalunda skulle förorsaka lindring i kost-
nad och det dessutom var kändt att dess hand-
hafvande vore förenad med fara och fordra
den största försigtighet; så beslöts att åtmin-
stone tillsvidare ingen förändring i och för
Stadens belysning skulle vidtagas.

§2.
Ifrån Borgmästaren hade inkommit
skrifvelse om fordrad ersättning af 15 Rd [Riksdaler]
R:mt [Riksmynt] ss. ersättning för bristande uthus till löningsjorden och
ansågs frågan härom ss. väckt böra hvila till
nästa sammanträde.

§3.
Brandvakterna, Engström och Bodin
hade begärt, att de äfven i år såsom förut
varit vanligt måtte erhålla hvar sitt
par stöflor, hvilken anhållan bifölls, hvarjem-
te beslöts att Engström skulle i enlighet
med begäran erhålla en ytterrock
af groft starkt kläde, hvarvid dock det
förbehåll fästades att rocken skulle åtföl-
ja tjensten, hvadan Engström skulle om han
lemnade tjensten innan rocken ännu var
utsliten, han äfven i och med tjenstens lemnande äfven skul-
le aflemna rocken.

§4.
Såsom ombud för Thorshälla Stad
vid Mantals och Skattskrifningen för år
1868 utsågs Herr P. Hulin och hvarom utdrag
af protocollet skulle meddelas och såsom
fullmakt gälla.

§5
Af Ordföranden gjordes förfrågan huru-
vida det vore nödigt att committerade
snart inkomme med förslag och ritningar i
och för arresten; men ansågs denna fråga kun
na tillsvidare få uppskjutas.

§6
Ifrån Öster och Wester Rekarne hade inkom-
mit en så lydande skrifvelse:

Ödmjuk Stämningsansökan!
För att genmäla nedanstående stämningspåstående kal-
las och stämmes härmed Thorshälla Stadsfullmäktige
att inställa sig för Thorshälla Rådstufvurätt å
Rådhuset härstädes Måndagen d. 16:de nästa Dec
kl 11 f,m.; stämningen hörsammas vid laga
påföljd Thorshälla d. 27 November 1867
På Embetets vägnar
/K. Svensson/
Lösen med Charta
{En Rd 25 öre Rmt}

Sedan Kongl. Maj:ts genom nådig Resolution
af d. 16 Nov. 1866 fastställt Kongl KammarCollegii ut-
slag af d. 22 Sept 1865, hvarigenom Thorshälla Stads inne-
vånare blifvit ålaggde att, utan bidrag dertill af Öster
och Wester Rekarne Härader, bygga och underhålla
den i nämnde Stad befintliga Strömbro, så få under
tecknade, befullmäktige ombud för bemälte Härader,
härmed anhålla om laga kallelse och stämning till
Thorshälla Stads Rådstufvu Rätt å berörde Stads Bro-
byggnadsskyldige underhållare, hvars talan föres och be-
vakas af dess Stadsfullmäktige, med yrkande om
förpligtelse att till Häraderna genast återbetala
förskottsvis utbetalade 968 Rd R:mt för brobygg-
naden jemte derå löpande 6 proc årlig ränta
från den 10 Febr. 1858 till dess betalning sker, samt
ersättning för Rättegångsomkostnaden. Fri och
öppen talan förbehålles
Smedby d. 19 November 1867 Himmelsända d. 19 Nov 1867
/P. R; Nordling/
/Carl Berglund./

Med originalet lika lydande:
/A; G, Holmgren/
/J; M; Widegren./

Med afseende här å framställde Ordföran
den först proposition, huruvida Stadsfull-
mäktige vore benägna att frivilligt erlägga
de äskade 968 Rd men ansågs att Staden
ej vidare kunde åläggas utgifter till Härader-
na i och för bron då Kongl dom redan fallit
i målet, tillfölje hvaraf beslöts att fullmakt skulle
å Stadsfullmäktiges vägnar meddelas ombud.
för bevakande af Stadens rätt såväl vid här-
varande Rådhus Rätt som jemväl för målets ytterligare full
följande, om så skulle erfordras.

§7
På grund af föregående paragraf beslöts
att Fullmakt skulle meddelas Rådmannen
Herr P. Th. Sundholm, att antingen sjelf
eller den han i sitt ställe förordnar föra stadens
talan i det af Öster och Wester Rekarne Häraders befull-
mäktige ombud, i Stämningsansökan till Thorshälla
Rådhus Rätt d. 16 dennes, äskade ersättningsanspråk
af 968 Rd Rmt jemte ränta för Brobyggnad öfver
den inom Thorshälla Stad befintliga Strömbron och skulle
nämnde Fullmakt äfven gälla för målets fullföjan-
de inom högre rätter om så skulle påfordras och
samt skulle anses för gildt, hvad ombudet i och för
nämde sak lagligen gör och låter och
hvarom utdrag af Protocollet skulle meddelas ock som
Fullmakt gälla.

§8
Waktmästaren inlemnade en skrifvelse med anhållan
om en ny rock hvilken fråga uppsköts till följande
sammanträde.

§9
Chartan öfver Stadsskogen hade blifvit återfun-
nen och uppdrogs åt Ordföranden om dess
inlemnande till Landshöfdinge-embetet genom Ma-
gistratens försorg.

§10
Beslöts att hos Magistraten begära Fyllnads-
val efter L. Lindblom.

§11
Till justerare af Protocollet utsågos Herrar
Fagerström och P. M Norin.

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg./

Uppläst och riktigt befunnet betyga:
/P. Fagerstöm/
/P: M: Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107565.

Personrelationer