Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1889

Anmärkning

Protokoll vid Stadsfullm.
i Torshälla sammanträde
den 19. Juli 1889.

Närvarande samtliga Ledamöter förutom
C A Andersson F Berglund och C A Strengbohm
hvilka alla till v. Ordf, anmält förfall hvil-
ka nu af Fullm: godkändes.

§ 106.
Att jemte v: Ordf: justera dagens protokoll
utsågos Herrar G A Kindgren och C O Hellqvist
och skulle detta ske måndagen den 22 d:s
kl 8 e. m. då protokollet ock offentligen kommer
att uppläsas

§ 107.
Ifrån Byggnadsnämnden infordrade i § 102
om nämnde yttrande angående af C Höglund
väckt förslag om anläggande af trotoal
vid Gårdarne N:ris 28. 29, 30, 31. hade nu inkom-
mit (Bil: 33), och upplästes nu hvarefter det
samma lades till handlingarne

§ 108.
I skrifvelsen af den 16 d:s (Bil 34.) hade Magi
straten infordrat Stadsf: yttrande med an-
ledning deraf att Borgmästare E Swentzer
anmält det han för vårdande af egna an-
gelägenheter ämnade hos Kongl Maj:ts och
Rikets Svea Hofrätt anhålla om tjenstledig-
het från utöfningen af Borgmästare Embetet
här i staden under tiden från och med
den 7 till och med den 31. nästinstundande
Augusti månad, till sin vikari under sök-
ta tjenstedigheten föreslår Borgmästaren e. o.
Hof Rätts notarien Hjalmar Johan Henrik
Kreüger

Sedan denna skrifvelse upplästs beslöto Stadsf:
att remitera ärendet till Utskottet för bered-
ning nu genast hvarefter Stadsf: ajour-
nerade sammanträdet på 5 min:

Wid fortsatt sammanträde upplästes Ut:tets
yttrande och beslöto Stadsf i enl härmed
att för sin del ej göra någon invändning
vare sig emot den sökta tjenstledigheten eller
den föreslagne vikarien dock med vilkor att
arvodet åt vikarien ej må utgå af stadens me-
del

[MARG:{mag}]

§ 109.
Inlemnade Magistratens Ordf, videmerad af
skrift (Bil 37.) af Lands höfdinge Emb: i Länet
resolution af den 25 sistl Juni rörande brän-
vinsförsäljningen i Torshälla under nästa tre-
årsperiod räknadt från den 1 Oct, 1889, t.o.m.
den 30 Sept 1892, och förklarade Stadsf: sig för
sin del nöjda med Kongl maj:ts Befallnings-
hafandes beslut i frågan.

[MARG: Bil 37]

§ 110
Upplästes Magistratens skrifvelse af den 15.
d:s (Bil 35.) angående föreslagne byggande af nytt
häkte härstädes, åtföljd af ett af Byggmästare
Sv. Winqvist uppgjordt kostnads förslag härtill
och remitterades ärendet till Utskottet

[MARG: 35
lemnad
Utskottet]

§ 111.
Herr C Höglund, som,i enl med beslutet
af 29. sistl Juni, hvilket understäldts BN. pröf-
ning, hade erhållit Stadsf medgifvande att
få utanför sina Gårdar N:o 28 29 30 & 31. anlägga
trotoarer af 4 fots bredd, med åtagen skyl-
dighet att indraga denna till 3 fot om det
visades att trotoaren utlagd till 4 fots bredd var
för trafiken å gatan hinderlig,
ansåg emellertid, i enl med ordalydelsen i
protokollet af den 29 sistl Juni, att Stadsf:
med detta sitt beslut hade åsyftadt, att om
B.N. i detta skiljde sig ifrån den åsigt Stadsf:
uttalat, Stadsf: då, sedan detta BN.:s utlåtande
inkommit, ville afgifva slutligt yttrande
öfver gjorde ansökan, hvarföre Herr Hög-
lund hemstälde, att Stadsf: måtte till ett kom-
mande sammanträde afgifva detta yttrande,
samt nu remittera ärendet till Ut:tet
för beredning. Detta yrkande biföllo
Stadsfullmäktige

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 22 Juli 1889.
/C, O, Hellqvist/
/G A Kindgren/

Offentligen uppläst den 22 Juli 1889 betyga
/A, Pettersson,/
/Johan Mangnusson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107560.

Personrelationer