Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1890

Anmärkning

{Den 19 Juli 1890}

Närvarande samtlige Herrar
ledamöter med undantag af Herrar
C.O.Hellqvist och Sv.Winqvist.


{§141.}
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.Höglund och J.E.Julin
och skulle detta ske Måndagen den 21 juli
d.å. då det ock kommer att offentligen uppläsas

{142.}
Af Stadsf. hade ifrån Kongl Befallningshafvande
i länet anfordrats förklaring med anledning deraf att
Herr F.Lindqvister m.fl. öfverklagat Stadsf.beslut
af den 30 sistlidne maj angående att den af Herr
Essén upprättade kartan öfver tomterna å Stadens
Östra egoområde "icke skulle till antagande godkännas"

Då ärendet först föredragits hade detsamma
remitterats till Utskottet för dess yttrande.

Utskottet hade nu ingifvit förslag till förklaring
hvilken genomgicks punkt för punkt,hvarefter Stads-
fullmäktige,efter någon ändring i densamma, be-
slöto att i enlighet dermed afgifva sin förklaring
till Konungens Befallningshafvande i Länet.

Herr C.F.Zachrisson anförde att han hos
Herrar L.F.Kling,E.Eriksson,P.E Pettersson och
och C.J.Carlsson efterfrågat huruvida de verkligen
känna den skrifts innehåll,hvilken de underskrifvit
såsom sitt klagomål i omnämde kartefråga
och dervid fått den upplysningen att dessa af de
klagande icke genomläst densamma och sedan de
upplysts om att skriften innehöll yrkande om er-
sättning svarat att härför voro de fullt främmande
och hade det visst icke varit deras mening fram-
ställa ett sådant yrkande

Dessutom anfördes att den å kartan rätade
landsvägen till Wallby utgör Kronans allmänna
landsväg,hvadan den ansågs att Stadsfullmäktige
icke ega rätt intaga denna som gata i planen.

Stadsfullmäktige uppdrog åt sin Ordförande
att på dess vägnar upprätta och underskrifva den så-
lunda beslutade förklaringen till Konungens Bfhde
i Länet då ock skulle bifogas det omnämnde
beviset ifrån Drätselkammaren.

Herr C.A.Andersson anförde sin reservation
emot Stadsfullmäktiges beslutade förklaring,anseende
"det vore fullmäktige ovärdigt att bland annat vilja
sanningslöst påstå,att det icke varit fråga om någon
skiftesförrättning,då Stadsfullmäktige i laga ordning
begärdt bland annat äfven förordnande för Landt-
mätare Essén att verkställa egoututbyten,och hvilka
egoutbyten blifvit verkstälda och icke i laga ord-
ning öfverklagade,hvadan kartan i alla de delar
der tomtegare gjordt egoutbyten,vunnit laga
kraft och kan således icke af Stadsf upphäfvas
då landtmäteriförrättningen blifvit behandlad i enlig-
het med skriftesstadgan".

{§143}
Det af Stadsfulm. den 11 April d.å. beslutade
beviset ifrån Drätselkammaren huruvida platspenningar
erlades af Herr K.E.Andersson för det upplåtne
Klockberget hade nu inkommit och upplästes.

Derefter inlemnade Herr K.E.Andersson en
skrift af följande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla!
Enär Stadsfullmäktiges beslut af 1 November sist-
lidne år angående upplåtelse till mig af en berg-
klint i s.k. "Klockberget",nu öfverklagats och
öfverlåtelsen tillmättes synnerlig vigt,vill
jag,[oläsligt] det jag anhåller få framföra min tack
till de många Stadsfullmäktige som bifallit min an-
sökan af den 24 Maj 1889 förklara att jag,med anled-
ning af hvad som förefallit,att återtager sedan min an-
sökan och nöjer mig med den kraftvunna öfver-
låtelsen af allmän Rådstuga den 4 Aug 1887,
men anhåller att,efter hvad i saken förekommit,
Stadsf måtte bemöta de orättvisa påståenden
som anförts och hemställa till Konungens Bfhde
att,enär jag nu återtagit min ansökan,Konungens
Bfhde ville förklara att dess yttrande icke kräfver,
hemställande jag öfver att åt Utskottet öfverlemna
att bemöta de vrängda framställningar som i
klagoskriften anförts.

Torshälla 19 Juli 1890
/K,E.Andersson"/

Båda dessa skrifvelser öfverlemnades till Utskottet
för dess yttrande.

{144.}
Af de frånvarande skulle Herr C.O.Hellqvist
påföras stadgade böter med 2 kronor.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt
/Carl Höglund/
/J.E.Julin/

Offentligen uppläst den 28 Juli 1890,
betyga
/Carl Zachrisson/
/P.E.Lindström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juli 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107561.

Personrelationer