Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 januari 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 januari 1866

Anmärkning

Protokoll,fördt vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde i Thorshäl-
la den 19:de Januari 1866.

S.D. Sedan 18 ledamöter voro samlade företogos
följande ärender till behandling.

§.1.
Wal till ordförande och vice ordförande
förrättades,hvilka utföll så,att Joh.
Thermaenius blef ordförande och Herr P.Th
Sundholm v. Ordförande.

[MARG:Om val af ordf.
och v. ordf.]

§.2.
Efter skedd utlottning af 2:ne ledamö-
ter i Drätselkammaren återvaldes
de utlottade,hvadan Drätselkam-
marens ledamöter nu som förut
äro:Herr P.Th Sundholm
Herr J.M. Törngren
Herr P.Fagerström
Herr P.G.Hulin
Herr A.Berglund

[MARG: Om utlottning
af 2 ledam.i Drät
selkammaren och
val af nya.]

§3.
På derom framställd fråga beslöts
att Fattigvårsstyrelsen skulle för-
blifva oförändrad,hvarjemte Herrar F.O.
Nyström och G:Lindberg utsågos att revidera
Stadens räkenskaper för året.

[MARG:Fattigvårdsstyrelse
för året,samt
revisorer.]

§.4.
Protokollet för den 22 sistl. December
upplästes

[MARG:Upläsn. af. f. sam-
mantr.protokoll.]

§.5.
En så lydande skrifvelse föredrogs och
upplästes: "Till Herrar Stadsfull-
"mäktige i Thorshälla . Sedan Kongl
Maj:t genom Nådigt cirkulär af den 3
sist. Mars,.enär en Statistik öfver
Sveriges jordbruk ostridigt erfordras
för ett fullständigt bearbetande af
landet allmänna Statistik och jem-
väl måste blifva till väsendtligt gagn
för jordbruksnäringen inom landet,fun-
nit godt i nåder besluta att början
till ett fortgående mer och mer full-
ständigt insamlande af uppgifter
till Rikets jordbruksstatistik nu bör
göras,samt uppdragit åt Hushåll-
ningssällskapen,hvilka numera genom
dem tillagd andel i Bränvinsut-
skänkningsafgifterna i allmänhet
böra vara i tillfälle att af sådana
erhålla medel bestrida de utgifter
som i följd af ifrågavarande arbetes
utförande böra uppkomma,att hvart
och ett för sitt område,ombesörja in-
samlandet af primäruppgifter samt
dessas granskning och bearbetning
till sammandrag, så och efter det
Nyköpings Läns Hushållningssällskap vid
dess sommarsammankomst den 6 sist.
Juli nedsatt en komité för uppgörande
af fullständig plan för ej mindre pri-
märuppgifters insamlande,än äfven
vidtagande i öfrigt af alla de åtgär-
der,som anses kunna bäst leda till
det åsyftade ändamålet,och denna ko-
mité till Förvaltnings-Utskottet inkom-
mit med förslag till sådan plan,har
Utskottet detta förslag hufvudgrun-
derna antagit,i följd hvaraf det skall
inför Hushållningssällskapet vid dess
allmänna sammankomst den 29
nästk. Januari framläggas.Enligt
detta förslag skall,för primärupp-
gifters insamlande,enligt det Kongl.
Maj:ts Nådiga cirkulär bifogade Ta-
bell-Schema,inom hvarje Socken
och stad inom Länet en Lokal-Ko-
mité nedsättas,för hvilken Hus-
hållningssällskapet vid Januarisam
manträdet utser ordförande och
dess suppleant,båda för 3:ne år,
dock kunde en och samma per-
son,om Sällskapet så för godt fun-
ne vara ordförande i 2:ne eller fle-
ra närgränsande komitéer.Lokalko-
mitéen skall,utom ordförande,bestå
af minst 2:ne ledamöter,hvilka år-
ligen väljas på landet i Kommu-
nalstämma och i stad af Stadsfull-
mäktige eller, der sådana icke fin-
nas,i allmän Rådstufva,och eger
den sålunda bildade Komitéen rät-
tighet att med sig förena sakkun-
nig person .Såsom godtgörelse för
det arbete,ordförandeskapet i Ko-
miteérna kommer att medföra,skall
någon ersättning,åtminstone fullt
motsvarande kostnaderna för skrif-
materialier,renskrifvarebiträde och
postporto,lemnas.

Som primäruppgifternas insam-
lande bör påbörjas redan kort efter
Hushållningssällskapets nästblifvan-
de Januarisammanträde,är nödigt
att i god tid förut erhålla känne-
dom om och uppgift på de inom hvar-
je kommun till ordförande i Lokal-
komitéerna jemte deras Suppleanter
lämpligaste personer,på det att Utskot-
tet måtte vara i tillfälle att,i den
händelse nu ifrågavarande förslag af
Sällskapet antages,omedelbart deref-
ter kunna för Sällskapet framlägga
förslagslista på de personer,som borde
till ordförande i Lokal-Komitéerna utses

Men anledning häraf och efter af
Förvaltnings-Utskottet erhållet uppdrag
får jag härmed äran anhålla,att
Herrar Stadsfullmäktige ville benäget
verka för den goda saken samt lem-
na Förvaltnings-Utskottet uppgift å
någon person lämplig till ordförande,
äfvensom suppleant,i den Lokal-Komi-
té,som för ifrågavarande ändamål
inom Thorshälla Stad erfordras.
Nyköping den 5 Januari 1866.På
Förvaltnings-Utskottets vägnar,Efter upp-
drag. /Roland Martin/"

[MARG:Hushållnings-
sällskapets skrif-
velse ang. jordbr.
statistik.]

§.6.
Efter öppen öfverlägning blef
vice ordföranden hos Stadsfullmäk-
tige Herr P.Th.Sundholm föreslagen
till ordförande och f.d. Garfvaren E.
Stenholm till Suppleant uti den Lo-
kalkomité som kommer att bildas
för meddelande af uppgifter rörande
Statistik för jordbruket,och hvarom
Utdrag af protokollet skulle Hushåll-
ningssällskapets Förvaltnings-Utskott
tillsändas.

[MARG:Wal till ordförande och
ordförande-Suppleant i
Lokal-Komitén för jord-
bruksstatistiken.]

§.7.
Från det vid Stadsfullmäktiges sam-
menträde den 28:de sistl.Oktober ned-
satta Utskott för uppgörande af för-
slag till ny organisering af nattvakt
och polis i Staden,inkom en så ly-
dande skrifvelse:

"Protokoll,fördt vid
beredningsutskottets för
uppgörande af förslag till
ny organisering af natt-
vakt och polis i Staden
sammanträden den 4:de
November och 19:de Decem-
ber 1865."
{Den 4 de: November.}


S.D. Till följe af Stadsfullmäk-
tiges beslut af den 28:de sistl.Okto-
ber hade de då valde ledamöterna
i beredningsutskottet blifvit sam-
mankallade.Sedan alla voro sam-
lade valdes Joh,Thermaenius till Ut-
skottets ordförande,hvarefter,sedan
Magistratens skrifvelse i frågan blif-
vit uppläst,Thermaenius tillkän-
nagaf att han,tillfölje af solidare
verkstadsbyggnader och minskad rörel-
se,icke längre än till detta års slut
ville fortfara att betala den frivil-
liga afgift af 28 Rdr [riksdaler] per år som hit-
tills blifvit af honom till brandvak-
terna erlagd.-Derpå beslöts att af
Drätselkammaren infordra uppgift öf-
ver de lönemedel som för närvarande
utgå till brandvakter,vaktmästare
och rotmästare,hvarefter sammanträ-
det för dagen upplöstes."

"{Den 19:de December.}
S.D. Sedan utskottets ledamöter nu
åter sammanträdt och Drätselkam-
marens uppgift samt Magistratens
förslag blifvit granskade,kom ären-
det under diskussion.Alla voro en-
se derom,att nuvarande nattvakts-
system icke är tjenligt att bibehål-
la,ty oaktadt 2 brandvakter och
2 patruller hvarje natt tjenstgöra,
så finnes likväl ingen kontroll
som vitsordar huruvida dessa vak-
ter ordentligt varit på sin post
eller icke.En förbättrad metod för
vaktgöringen vore derför af nöden att
införa,och borde man dervid hafva till
syftemål,att i förening med minsta
kostnad bereda Staden största säker-
het mot eldfaras utbrytande nattetid.
-Det af Magistraten ingifne för-
lag syntes utskottet blifva alltför
dyrbart,utan att medföra större
säkerhet eller kontroll än för när-
varande.

I afseende på sättet för vakter-
nas kontrollering hade upplysningar
erhållits från Eskilstuna.Man har
neml från Magdeburg i Tysk-
land förskaffat sig s.k. kontroll-ur
så beskaffade,att de i hvarje tim-
me skola af vakten med på vis-
sa platser i Staden varande nycklar
uppdragas,då de på en pappersremsa
angifva huruvida de under natten
blifvit rigtigt behandlade,och kan
man sålunda med lätthet utröna
om väktaren under alla timmar af
natten varit vaken och fullgjordt sin
tjenst.

Efter sedan utskottets ledamöter
blifvit ense derom,att den nu an-
förde metoden borde följas,så ansågs
att nattbevakningen derigenom kunde
till hälften mot nu förminskas,då
således endast 2:ne brandvakter vore be-
höfliga att en hvarannan natt tjenst-
göra och äfvenså endast en pa-
trull från gårdarne hvarje natt vore
behöflig.-De nu brukliga väktare-
ropen af brandvakt ansågs obehöfliga.

Då genom nu anförde sättet
att kontrollera vaktgöringen,brand-
vakten blifver nödgad att vaka al-
la de timmar under natten som
blifva föreskrifna,och derigenom
en större ansträngning uppkom-
mer,så föreslår utskottet,att
lönen bör höjas till 80 Rdr Rmt
samt dessutom 20 Rdr Rmt till
hyrespenningar,hvilka sednare lik-
välicke skulle utbetalas om brand-
vakt gör sig skyldig till sådan för-
sumlighet,att han derför måste
afsättas.Derjemte borde Staden hål-
la 2:ne kapprockar i försvarligt skick
att af brandvakterna begagnas.

Den brandvakt som beträdes med
försummelse att icke hafva vakat
från kl.10 e.m. till kl.3f.m.från
1:sta April till 1:ste Oktober,och den öf-
riga årstiden från kl.9 e.m. till kl.
4f.m.,eller på annat sätt urakt-
låtit göra sin skyldighet,ansågs bö
ra för första ,andra och tredje gån-
gen han på något sätt försummat
sig böta 2 Rdr 50 öre för hvarje gång,
samt att den som för 4:de gången be-
trädes med försumlighet skulle,utom
de bestämda böterna,jemväl afsättas,
och ny vakt i stället af Magistraten
antagas.

Denna åsigt angående bötesbelop-
pen och felaktig brandvaktsafsättning
delades af alla ledamöterna utom Herr
Lindblom som yrkade,att böterna
skulle för försummelse första gån-
gen vara 2Rdr 50 öre,andra gången
3 Rdr 75 öre,tredje gången 5 Rdr och
4:de gången 7Rdr 50 öre samt derjemte
afsättnng.

Alla ledamöterna voro ense derom,att
böterna borde af brandvakternas lö-
ner innehållas,och att Magistraten bor-
de anmodas att till Drätselkamma-
ren meddela utdrag af protokollet öf-
ver brandvakt som gjordt sig förfal-
len till böter,på det Drätselkamma-
maren må blifva i tillfälle sådant
bötesbelopp på lönen afdraga.

Gårdsegare borde förständigas
att till patruller anskaffa nyktra
och pålitliga personer,och föreslås
ett vite af 2Rdr 50 öre för gårds-
egare emot hvars patrull skälig
anmärkning kan göras.Patrull
skulle åligga att hafva vakt och
tillsyn alla timmar af natten
som för brandvakt är föreskrifna.

Kontrolluret borde hvarje mor-
gon inlemnas till Stadsfiskalen,
som skulle granska huruvida vak-
ten blifvit rigtigt fullgjord eller
icke,samtinsätta nya pappers-
remsor. För detta besvär äfvensom
för att i öfrigt hafva noga tillsyn
öfver att brandvakter och patruller
fullgöra sina åligganden,borde Stads-
fiskalen -såvida han med omsorg
fullgjordt detta uppdrag-efter hvar-
je års slut af Stadsfullmäktige till-
erkännas någon lämplig ersättning.

Med afseende såväl härpå som
som på de obetydliga göromål som för po-
lisens underordnade tjenstemän nu
förekomna,får Utskottet föreslå,att
vaktmästare och rotmästare hädan-
efter som hittills bibehållas mot
samma aflöning som de nu åtnjuta.

Till marknadsvakt torde skarp-
skyttar eller andra pålitliga personer
efter överenskommelse kunna antagas.

Utskottet anser,att om detta
förslag antages,vaktgöringen inom
Staden under nätterna blifver me-
ra säker,(helst många gårdsegare
sjelfva utgöra patrullen),än den
skulle blifva enligt Magistratens för-
slag,som derjemte skulle tillskyn-
da Staden en ökad utgift af omkr.
4 á 500 Rdr årligen.Genom ut-
skottets förslag uppkommer en bespa-
ring i utgifter under hvad som nu
utgår med 150 Rdr årligen,hvarjem-
te gårdarnes skyldighet ett patrulle-
ra,till hälften mot nu inskränkas.
Inköp af kontroll-ur,hvilka uppgifvits
kosta 80 Rdr,blifver en uppgift endast
för en gång.

Den nu föreslagna förändringen
i vakthållningen ansågs af Utskottet
böra taga sin början sedan kontroll-
ur hunnit anskaffas."

Som brandvakterna Jonas Jonsson
Engström gjordt sig mest för-
tjenta af att bibehållas,så föreslås
Utskottet,att brandvaktstjensterna må
åt dem i första rummet erbjudas.

I händelse Stadsfullmäktige gil-
la detta förslag,så torde någon per-
son inom samhället få i uppdrag
att från Magdeburg införskrifva ett
kontrollur.Thorshälla d. 19 Jan.1866.
/Joh.Thermaenius./ / P.Th.Sundholm./
/G.Lindberg./ /P.Fagerström./ /L.Lindblom.
/O.Setterlund/. /F.O.Nyström./"

Efter uppläsandet hvaraf beslöts,att
till nästa sammanträde uppskjuta frå-
gan;Dock skulle det i skrifvel-
sen föreslagna kontrolluret anskaf-
fas från Magdeburg.Herr Kro-
nofogden Levin åtog sig att in-
förskrifva ett sådant ur med tillhö-
rande tillräckligt antal pappersrem-
sor och så gjordt,att det är använ-
bart på minst 5 olika stationer.

[MARG:Förslag till
ny organisering
af nattvakt
och polis,samt
beslut om kon-
trollurs an-
skaffande genom
Levin.-Frågan
i öfrigt uppskjuten.]

§8.
Herr J.M.Törngren,som utan an-
mäldt förfall från sammanträdet
uteblef,ålades att,på grund af 40:de
§ Kommunallagen,till Stads kas-
san böta 2 Rdr Rmt.

[MARG Törngren bötfälld.]

§.9.
Herr F.O.Nyström väckte förslag derom,
att sedan höet å Stadsskogen
blifvit försålt och öfverskott af
penningar uppkommer,utlåning
bör ske.af de medel som icke ä-
ro för kassans behof nödvändiga.
Detta förslag skulle sedan höet
blifvit realiseradt,ånyo för full-
mäktige föredragas.

[MARG:Förslag af Nyström
ang.utlåning af
Stadskassans öfver-
skottsmedel.]

§.10.
Herrar A.Berglund och P.Fager-
ström utsågos att justera protokol-
let och Herr P.G.Hulin till sup-
pleant.

[MARG:Justerare.]

Dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och Rigtigt befunnit intyga
/P.Fagerström/
/A.Berglund/

Den 20:de Jan afsändes utdrag af protokollet(§6)
till Herr R.Martin i Nyköping af [oläsligt]

Offenteligen upläst å Rådhuset den
22 Januari 1866 betyga:
/P,Th,Sundholm/
/P.Fagerström/

Den 22:dre Jan.lemnat till Waktmästaren
att utlemna utdrag af protokollet §8 till
Herr J.M.Törngren äfvensom 5 §,
till Herr S.N.Levin § 7
Till Magistraten uppgift öfver besluten
den 22 Dec 1865 och den 19 Jan 1866 af Scheler
Utdrag af Prot. § 3.lemnades till Herr Nyström d. 31
Jan af J.Thermeanius och till Herr Lindberg den 3 Febr
af Waktmästaren.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 januari 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107559.

Personrelationer