Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 december 1890

Anmärkning

{Den 19 December 1890}

Närvarande samtlige
Herrar Ledamöter förutom
Herr Sven Winqvist.

§.251.
Enär ordföranden, Herr K.E.Anders-
son anmält sig hindrad idag närvara
vid sammanträdet, leddes förhandlingarne
af vice ordföranden Herr C.A. Andersson.

§.252.
Att jemte vice ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herr L.G.Mäl-
berg och L.Frigge och skulle justering
ske Tisdagen den 23 dennes kl.1 e.m.
då detsamma ock kommer att offent-
ligen uppläsas.

§.253.
I enlighet med §.237 hade Drätsel-
kammaren hemställt om afskrifning af
kommunala utskylder för Herr A.J.Zetter-
ström med ett belopp af Kronor 13.48

Fullmäktige biföllo denna hemställan.

§.254.
Drätselkammarens i § 238 omnämnde
hemställan om afskrifning af kommunala
utskylder för Herr P.J.Andersson, hade
nu behandlats af Utskottet, som före-
slår att denna Kammarens hemställan
måtte afslås på den grund att Andersson
icke anfört klagomål mot debiterings-
längderna.

Stadfullmäktige beslöto och att
icke bifalla den äskade afskrifningen.

§.255.
Drätselkammarens, i § 239 omnämde,
hemställan om afkrifning af kommu-
nala utskylder, bifölls så till vida, att
afskrifning beslöts skola ske för:

f.pigan Christina Lundqvist k:r 0,28
Smedsarbetaren J.E.Malmsten d.ä. k:r 6,41
Smidesarbetaren L.J.Larsson k:r 2.66
Skomakaren J.A.Wallgren k:r 2.66
Enkan A Jansson k:r 0,55
Sliparen A.G.Andersson k:r 2.66
Landtbrukare John Rydells Konkursmassa k:r 2.95
Smidearbetaren A.H.Westerberg k:r 1.33
Timmermannen J.Lindqvist k:r 6.19
Sliparen C.F,Jäfvert k:r 2.26
Gårdsegaren L,Larsson Konkursmassa k:r 5.45
eller sammanlagt för Kronor
33.38
hvaremot för samtlige andra å rest-
längder upptagne personer utskylderna
borde balanceras.

§.256.
Utskottet hade nu hemställt
att arvodet till Stadsfullmäktiges sekr-
terare måtte höjas till endast 75 kronor
per år.

Sedan det upplysts att detta
arbete vore sådant att det begärde be-
loppet, 100 kronor, icke vore för högt,
biföllo Stadsfullmäktiges Drätselkammarens
förslag, hvadan arvodet för nämnde uppdrag
hädanefter utgår med 100 kronor.

§.257.
Herr C.Höglunds i §223,241 om-
nämnde motion hade af Utskottet
afstyrkts.

Sedan det anförts att, derest
Stadsfullmäktige beslutade Nattpolis-
tjenstens ordnande så som Magistraten
föreslagit, man möjligen kunde
få den ene af dessa att åtaga sig
detta uppdrag och t.f. Borgmästaren
upplyst att Magistraten tänkt sig
detta kunde utföras af Stadsvaktmästaren,
så hade Magistraten med anledning
häraf föreslagit dennes aflöning
böra höjas med 12 kronor och be-
slöts bifalla Magistratens förslag om
12 kronors uppräkning af Stadsvakt-
mästarens lön tillsvidare emot det att denne
ålägges kringbära samtlige
kommunala kallelser.

§.258.
Drätselkammarens i , §242 om-
nämnde hemställan att för Magistra-
tens behof anskaffas ett ex. Statskalen-
der, samt att för stadens räkning
anskaffas Eskilstuna Tidning och Eskils-
tuna Posten bifölls så till vida att
ett ex Statskalender skall anskaffas
samt en af Eskilstunatidningarna
efter Magistratens Val.

§.259.
I enlighet med hvad i § 247 säges
hade Magistraten föreslagit annan ordning
för Nattpolistientstens skötande.
Detta Magistatratens förslag, om anstäl-
lande af trenne
nattpoliser med en aflöning till hvar-
dera af 225 kronor, bifölls.

Enär genom denna anordning
{dels} rotmästaresysslan, {dels} sundhets-
kontrollantsysslan kunna blifva förenade
med omnämnde nattpolistjenst, hvar
igenom till dessa utgående aflöningar
möjligen kunde komma att förändras.
Men man annan icke hade ordnandet
häraf fullt klart för sig, beslöts att för året ställa
de 75 kronor, som hittills utgått för
skötandet af nämnde befattningar,
till Magistraten förfogande.

§.260.
Föredrogs den af Magistraten
upprättade Inkomst- och Utgifts-
staten för nästkommande år.
Staten hade behandlats af Ut-
skottet, som föreslår:

{att} inkomster för Borgmästarens löne-
jord sänkes från 400 till 300 kronor

{att} anslaget till extra och oförutsedda
utgifter bör höjas med 500 kronor, enär
en del af stadens byggnader kräfde
större reparation.

{att} för öfrigt Staten antages oför-
ändrad.
Wid föredragning häraf beslöto
Stadsfullmäktige:

{att}Inkomster för Borgmästarens
lönejord skall i förslaget beräknas
med endastt 300 kronor;

{att} anslaget till Helsovårdsnämn-
den nedsättes till 25 kronor;

{att} ur Staten utesluta prenumera-
tionsafgiften för en tidning med kr.4.80;

{att} förhöjning af anslaget till extra
och oförutsedda utgifter skall ske
med 100 kronor; samt

{att} för öfrigt fastställa det upp-
rättade förslaget, sådant det nu före-
låge.

Häremot reserverade sig skriftligen
v.ordf. Herr C.A.Andersson, enär han anser
den beräknade inkomsten af 150, kronor
för Alifors vattenverk vore olaglig.

Sedan nu dessa förändringar
i den upprättade Inkomst- och Ut-
giftsstaten medtagits, kommer så-
ledes uttaxeringen för år 1891 att
ökas med Kronor 200.- samt att
minskas med kronor 14.80, hvadan
denna uttaxering blir kronor Sex-
tusentrettiotre (6,033) och
62 öre.
(se tillägget till detta protokoll
efter §.266)

§.261.
Åt Utskottet hade uppdragits af-
gifva yttrande huruvida äfven för
kommande år hundskatt här bör
upptagas och hade Utskottet tillstyrkt
detta.

Det beslöts att hundskatt skall
för kommande år uppbäras med
5 kronor för hvarje hund, och
att densamma användes i likhet med
förr, till trädplantering.

§.262.
Komminister Sjöströms i § 246
omnämnde skrifliga afsägelse från
uppdraget att blifva ledamot af Drätsel-
kammaren hade då remitterats till
Utskottet för dess yttrande.

Utskottet hemställer att något
afseende icke bör fästas vid denna
Herr Sjöströms skifvelse.

Stadsfullmäktige beslöto nu ock
enhälligt att lemna Herr Komminister
G.Sjöströms skrifvelse utan afseende.

§.263.
Herr C.A.Anderssons ansökan
att få uppsätta linledning å stadens
mark uppskjöts.

§.264.
På framställning af stadens om-
bud vid sednaste mantalskrifning
hade Utskottet föreslagit Fullmäk-
tige besluta att hos Konungens Be-
fallningshafvande i Länet begära att
nedannämde personer måtte afföras
ur stadens mantalslängd, nemligen:

Snickaren J.O.Rundström, som vistas
i Stockholm och hör derstädes mantalsskrifvas

Jägaren E.G.Gustafsson, som har
sitt arbete vid
Margarainfabriken i Arboga, bör
skrifvas der han vistas och har sitt
arbete.

Drängen C.E.Malmström, som vistas
vid Roxnäs i Torshälla socken och derstädes
bör mantalsskrifvas.

Ogifta Maria Karolina Malmqvist, som
bor och arbetar i Eskilstuna, derstädes
bör mantalsskrifvas.

gossen Gustaf Adolf Wahlström,
född 1874, bör skrifvas hos sin moder,
som bor i Eskilstuna

Poliskonstapeln i Eskilstuna Carl
Johan Jansson, verstädes bör skrifvas
Utskottets förslag bifölls.
afseende icke bör fästas vid denna
Herr Sjöströms skrifvelse.

Stadsfullmäktige beslöto nu ock
enhälligt att lemna Herr Komminister
G.Sjöströms skrifvelse utan afseende.
[MARG:1
2
3
4
5
6]

§.265.
Åt Herr C. Höglund uppdrogos
att i början af nästa år samman-
kalla Stadsfullmäktige för val af
dess ordförande och vice ordförande
samt att vid detta sammanträde leda förhandlingarna.

§.266.
Enär Herr Sven Winqvist icke
infunnit sig vid sammanträdet skulle
han påföras stadgade böter.
Ordförandens utevaro ansågs för
laga.

In fidem
/C,A,Andersson,/

Justeradt den 23 December 1890
/L,G,Mälberg/
/L:Frigge/

Offentligen uppläst den 23 December 1890, betyga
/L,G,Mälberg
/L:Frigge/

Tillägg till protokollet för den 19 Dec. 1890.

Faststäld Inkomst- och Utgiftsstat i
Torshälla för år 1891.

[Inkomster]
Behållning från 1890 2000-
Ränta å mot inteckning utlånt kapital 50-
Räntor på å deposition och upp-å afskrifning 50-
Beräknad behållning af Stadskogen 1000-
Beräknad behållning af Hamnumgälder 900-
Beräknad behållning af Marknaden 350-
Stadens andel af bränvinsförsäljningsafgiften 3500-
Bropenningar af ångslupsbolaget 30-
Hyra af landsförsamlingen för flickskolan 50-
Hyra för hamnmagasinet 20-
Arrende för Stadens fiskvatten 10-
Arrende för s.k. Benselinska tomten 15-
Arrende för f.d.Borgmästarenvreten 35-
Tomtören för 100 stadstomter 75-
afgift för Alifors vattenverk enl. Stads-
fullmäktiges beslut 150-

Hundskatt 75-
Bötesmedel 10-
Uttaxering till Skorstensfejarens lön 300-
Åkerskatt och båtsmans vakans avgift 150-
Platspenningar för Magasiner 24-
Platspenningar enl. Drätselkammarens förslag 152-
Rotmästareafgifter 126-
afgifter för upplag vid hamnen 3-

{Förslagsinkomst:}
Arrende af Borgmästarens löne-
jord (under förutsättning att
arendbeloppet kommer att ingå
till Stadskassan) 300 7375-
{Uttaxering} 6033 62
Kronor 15,408 62

{Utgifter}
{Ordinarie löner}. Till Magistrat.Rådstufvurätt 1570-
Till Stadsbokhållaren 450-
Till Stadsexekutör 100-
Till Stadsfiskalen 400-
Till Stadsvaktmästaren 270-
Till Öfrig polispersonal 750-
Till Hamnfogden 50-
Till Stadslekaren 1000-
Till Barnmorskan 150-
Till Drätselkam.räkenskapsför. 75-
Till Skorstensfejaren 300- 5115-
{Hyresmedel} Till Komminister 250-
Till Stadsvaktmästaren 60-
Till Stadsläkaren 500-
för Marknadsstånden 40- 850-
{Amorteringar och räntor}
Jernvägslånet 550-
Fattighusbyggnadslånet 425- 975-
{Stadfullmäktiges och
Nämders expedition}
Stadfullmäktige 150-
Helsovårdsnämden 25-
Byggnadsnämden 50- 225-
{Diverse utgifter:}
Underhåll af stadens byggnader 100-
Grusning av prestgårdsgatan 10-
Brandstadsafgifter 138 32
Båtsmansvakans och åkerskatt 150-
Hemtning af medicin 25-
Gatubelysning 250-
Renhållning 60-
Trädplantering 75-
Rådhusurets skötsel 36-
Kontrollurets skötsel 20-
Transport 864 32 7165-
Transport 864 32 7165-
{Diverse utgifter:} Prenumeration å Post-
& Inrikes Tidning samt
en Eskilstuna Tidning 26 30
Inbindning av Domböcker
och boupptäckningar 35-
Stadens annonser 75-
Omkostnader för väg- &
Brandsyn 25- 1025 62
{Afkortningar}(förslagsvis) 250-
Förslagsanslag
Magistratens löner 750-
Hyresmedel åt en blif-
vande apotekare 375-
Till torgets planering 500-
Till Oförutsedda behof 725- 2350
{Fattigvården}
Enligt Styrelsen förslag 2065-
Enligt Kyrkostämmobeslut
den 29 October 1890
{För Kyrkokassan:}
Till ränta och amortering å
Kyrkobyggnadslånet 827 50
öfriga behof 477 50
{Skolkassan}
Till Skolstaten 1155-
{Reparation å prestgården} 93- 25553-
{Kronor} 15.408 62

In fidem
/K E Andersson/

Justeradt:
/L.G.Mählberg/
/L;Frigge/

[MARG: offentligen uppläst se
efter §.266.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107558.

Personrelationer