Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1891

Anmärkning

den 18 Sept 1891

Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herr
Sven Winkvist.

§ 113.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.F.Zakrisson
och F.E.Larsson och skulle justering
ske Lördagen den 19 dennes.

§ 114.
I enlighet med hvad i §.76 för för-
lidet år hade Ordföranden nu, angå-
ende deri omförmälde förslag om an-
läggning af en dambyggnad i Torhälla
å ifrån Majoren Herr Gustaf Nerman
undfått följande skrifvelse: (Bil.22B.)

"Till ordföranden hos stadsfullmäktige
i Torshälla Herr K.E.Andersson. Torshälla
Eder skrifvelse af den 22 sistlidne
augusti har kommit mig tillhanda, hva-
raf jag fått en helt annan uppfattning be-
träffande planen för den ifrågasatta
dambygnaden, än som kunnat framgå af
Edert första bref rörande denna sak, och
bör det nu framkastade föreslaget hafva
utsigter att kunna för samhället medfö-
ra nytta genom tillgodogörandet af en eljest
utan nytta framrinnande vattenkraft.

Frågan måste behandlas af Rådstufvu-
rätten på sätt stadgas i 10,19 och 20 § § i
Kongl. förordningen om jordegares rätt
öfver vattnet å hans grund.

Lättast och hastigast kan dammen
komma till stånd, om sedan ritningar
med betänkande och kostnadsförslag blif-
vit af mig upprättade och hvarför jag
gör anspråk på en ersättning i ett för
allt af 400.Kr., ansökan derefter göres
hos Rådstufvurätten att få uppföra dam-
men i enlighet med mitt förslag.
Stockholm d 4 Sept. 1891. /Gustaf Nerman/"

Sedan denna skrifvelse upplästs beslö-
to Stadsfullmäktige att, med anled-
ning af en ansökan af C.A.Anders-
son att få anlägga dam vid Alifors-
kvarn, låta detta Herr Höglunds för-
slag tillsvidare bordläggas.

§.115.
Ifrån Drätselkammaren hade ett så
lydande protollsutdrag anländt:

"Utdrag af protokollet hållet hos
Drätselkammaren i Torshälla den 12
September 1891. §.94. Enär Fabrikören
C.A.Andersson, enligt härvid fogadt
protokollsutdrag , gjort ansökan hos
Rådstufurätten härstädes, om en
damanläggning i Torshälla å, mellan
tomterna N:o 24 och 144 härstedes, och
då denna damanläggning enligt
kammarens uppfattning är af stor vigt
för staden, beslöts att hänskjuta sa-
ken till stadsfullmäktige, som ofvan
In fidem
/J.E.Julin/

Justeradt /G.A.
Kindgren/, /F.Berglund"/

Sedan af i detta Drätselkammarens protokoll omnämde
Utdrag af Domsaken, hållen hos Råd-
stufvu Rätten i Torshälla den 24 augusti
1891 inhemtats.

{att} Fabrikören C.A.Andersson i
ansökan af den 24 augusti 1891
anmält sin afsigt vara "att" som ordalagen lyda
för utvidgad fabriksanläggning uppföra en dambyggnad
i Torshälla ström med landfäste å ena
sidan vid Alifors qvarn, och å den
andra sidan vid sin tomt N:o 144 å öster
samt derjemte anhålla att Herr Ordförande
i Rätten behagade hos Konungens Be-
fallningshavare anhålla om förordnande
för lämplig person att i afseende
företaget bevaka talan till betrygande
af allmänas rätt äfvensom att
utsätta målet till syn å stället, hvar-
jemte jag får hemställa att rätten vill
föreskrifva att undersökning af vattendra-
get och dermed sammanhängande utred-
ning skall förrättas af sakkunnig per.
son till förordnande hvaraf jag kunde
med ansökning till Konungens Befallning
hafvande ingå" samt

{att} Rådstufvu Rätten med anledning
af stadgarna i §.§.10,19 och 20 i
Kongl. Förordningen om jordegares rätt
öfver vattnet å hans grund den 30 December
1880 funnit skäligt utsätta saken
till syn å stället Tisdagen den 22 instun-
dande September kl. f.m, samt före-
skrifvit det undersökning skulle förrät-
tas af dertill behörig tjensteman eller annan
sakkunnig person som har att utlåtande
i frågan afgifva uti de delar som till honom
hänskjutas, hvarjemte Rådstufvu Rätten skulle
dels hos Konungens Befallningshafvande
begära förordnande för lämplig person
att i afseende å förlaget bevaka talan
till betryggande af den allmännas rätt,
dels ock föranstalta derom att tiden
och stället för ärendets företagande
varder kungjord i stadens samt i an-
gränsande intill det ifråga varande
vattendragets belägna församlingars
kyrka.

Stadfullmäktige som först nu ge-
nom Drätselkammarens protokoll under-
rättats om ifrågavarande syneförrättning
ansågo att de af sökanden Anders-
son åberopade §.§. ur Kongl. Förord-
ningen af den 30 December 1880 icke
kunna härvidlag tillämpas enär Staden
och icke denne Fabrikör Andersson kan
betraktas som egare af grunden till
ifrågavarande strömdrag då ingen
öfverlåtelse skett eller ansökan derom
inlemnats hvadan Stadsfullmäktige be-
slöto att utse trenne ombud åt hvilka
det lemnades i uppdrag att vid ifråga-
varande af magistraten till den 22 in-
stundande September kl. 11 f.m utsatte
syneförrättning bevaka Stadens rätt
och utsågos vid med slutna sedlar
företaget val dertill Herrar Majoren
m.m Gustaf Nerman i Stockholm,
Groshandlare C. Höglund i Torshälla
samt Fabrikören L.F.Berglund jemväl
i Torshälla hvilka således hafva
att vid ifrågavarande syneförrättning be-
vaka Torhälla stads rätt och föra den
Stadens talan hvartill förhållandena kan
föranleda och skulle protokollet för denna
dag tjena Ombuden gemensamt som full-
makt.

§.116.
Å Föredragningslistor hade upptagits
till Stadsfullmäktiges afgörande huruvida
ombud skulle utses att närvara å det
till den 30 d:s utlyste Bolagsstämman med
aktietecknarne i Norra Södermanlands
Jernväg.

Under diskussionen härom anfördes
att Staden ej kunde betraktas så som
aktietecknare uti ifrågavarande
Jernvägsbolag enär {dels} de af Staden
uppsatte vilkoren för teckning af aktier
förklarats icke kunna efterkommas och
{dels} den Bolagsstämman för detta Jernvägs-
bolag som hölls i Eskilstuna dess 5 sist-
lidne Juni beslutat i Bolagsordningen intaga bestämmelse om
tecknandet af prefe-
renc,- aktier intill ett belopp af
300.000 Kro-
nor ett beslut som naturligen inverkar
på stadens möjligen varande teckning
samt ock Stadsfullmäktige i sitt svar af den 29 Maj
då på Jernvägs
Komiterades hemställan af den 19 i samma
månad och år uttryckligen tillkännagifvit
att Staden ej kunde vidhålla teckningen
med mindre än att de i Stadsfull-
mäktiges skrifvelse af den 2 October 1890
uppstälde vilkoren uppfyldes och hvilken skrifvelse
återigen tillkommit med anledning af Konungens
Befallningshafvandes
skrifvelse af den 29 augusti 1890 med sin
hemställan om huruvida Torshälla stad på
anförda grunder deltaga i teckning af aktier uti
Norra Söderman-
lands Jernväg.
ärendet bordlades
till ett kommande sammanträde.

§ 117.
Herr P. Fagerström inlemnade som
sin motion en skrifvelse ifrån antagne
Nattpolisen C.E.Hellberg med begäran
om {dels} att på Stadens bekostnad
åt honom anskaffades en polisrock
{dels} att hans lön för ifrågava
rande befatting höjdes till 300 Kr
nor pr. år.
Det remitterades till Drätselkammaren
att afgifva utlåtande med anledning
af denne motion.

[MARG: D.K.]

§ 118.
Herr Sv.Winkvists utevaro skulle
icke medföra några böter.

In fidem
/K,E, Andersson/

Justeradt:
/Carl Zachrisson/
/F,E,Larsson/

Offentligen uppläst den 28 Sept.
1891 betygar
/F;C;Kafvelström/
/J.P.Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107557.

Personrelationer