Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1867

Anmärkning

Protocoll,fördt vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträde
d.18.Dec 1867

S.D. Sedan 14 Ledamöter samlade voro
företogs följande ärende till behandling.

Som Ordföranden af illamående var
förhindrad föra dagens förhandlingar
anmodades v.Ordföranden föra ordet.

§1
Upplästes föregående sammanträdes protocoll

§2
Med anledning af väckt,förslag om inrättan
det af en Soppkoknings anstallt,bifölls detta
enhälligt och beslutades att af Stadscassans
medel dertill använda 200 Rd[riksdaler]Rmt[riksmynt] och ut-
sågos till Styrelse att förvalta och ombesörja
denna angelägenhet Herrar J;M Widegren
P.Fagerström och P.Th Sundholm,hvilka
personer ega att på bästa sätt,som för sta
den faller sig billigast och för de fattiga
ändamålsenligast,nämnde angelägenhet
sköta

§3
Beslutades att Waktmästaren,skulle
erhålla en ny ytterrock till ett pris
af ungefärligen 45 Rd

§4
Herrar Lindström och Hulin utså-
gos att Justera Protocollet och till
Suppleant P.Fagerström.

Thorshälla som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg/

Uppläst och riktigt befunnet
betyga.
/E,Lindström/
P.Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107550.

Personrelationer