Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1892

Anmärkning

den 17 Juni 1892


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
C.Höglund och Sv.Winqvist


§.88.
Att jemte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar L.Frigge
och Joh Olsson och skulle detta ske
Måndagen den 27 Juni kl.7 e.m. då så-
väl detta som ock protokollet för den 27.
Maj kommer att offentligen uppläsas.

§.89.
Efter hvad vid Maj månads komman.
hade blifvit anmäldt skulle nu företagas val
till Landstingsman för staden och hade Ut-
skottet i infordrat utlåtande dertill före-
slagit Herr Fabrikör K E.Andersson.

Sedan §.§.1.3.7. och 8 af Kongl.Förordnin-
gen om landsting den 21 Mars 1862 blifvit
uppläste,företogs valet hvarvid genom om-
röstning med slutna sedlar Fabrikör K.E.
Andersson erhöll samtlige röster förutom en
hvilken tillföll Herr Fabrikör C.A.Andersson.

Och hade sålunda Stadsfullmäktige till
Landstingsman för staden under närmaste
två år utsett Herr Fabrikör K E.Andersson

Sedan valet förrättats lemnades be-
svärshänvisning enligt §.13.i Kongl.Förordnin-
gen af den 21 Mars 1862.

[MARG:1 ex.
hel-ark]

§.90.
Fattigvårdsstyrelsens i §.80 omnämde skrif-
velse om bemyndigande för Styrelsen att på Fattigvårdens bekostnad {dels}
anskaffa en mekanisk hand,dels bekosta
nödig resa åt sonen Per Axel Herman Lars-
son,företogs nu ånyo och biföllo Stads-
fullmäktige nu denna Fullmäktiges hem-
ställan.

[MARG: 1 ex.]

§.91
I följd af Stadsfullmäktiges beslut i §.84.
så hade nu Drätselkammaren uppgjort
kostnadsförslag till fullbordande af den till-
ämnade rörbrunnen i Småskoletomten

Kostnadsförslaget slutar å Kronor 69:-
och beslöto Stadsfullmäktige nu att af å-
rets anslag till extra och oförutsedda utgifter
ställa detta belopp till Drätselkammarens
disposition,för ifrågavarande ändamål.

[MARG: 1 ex.]

§.92
Helsovårdsnämden hade vid verkstäld
syn den 7 dennes funnit sig föranlåten an-
befalla åtskilliga arbetens verkställande
å afträdeshusen vid stadens Fattigvård,hvil-
ka åtgärder omnämnas i nämdens pro-
tokoll för nämda dag.

Drätselkammaren hade anmodats
låta verkställa dessa arbeten men hade
Kammaren ansett sådan skyldighet åligga
Fattigvårdsstyrelsen hvadan ärendet dit af
Kammaren remitterats

I skrifvelse af den 16 dennes hade dock
Fattigvårdsstyrelsen ansett sig hvarken ega
befogenhet eller tillgångar till utförandet
af ifrågasatte arbete,utan öfverlemna-
de ärendet till Stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige beslöto nu att Drät-
selkammaren må ombesörja det af Helsovårds
nämden anbefalda upprensnings-och igen-
fyllningsarbetet i det igenom,till Fattigvårds
tomten angränsande,trädgården ledande diket

Enär den af nämden anbefalda om-
byggnaden af afträdeshusen m.m. ansågs kom-
ma att draga en kostnad öfverstigande det
belopp hvaröfver Drätselkammaren må
förfoga och detta ärende först idag delgif-
vits Fullmäktige så beslöts att ajournera
den slutliga behandlngen af denna fråga
till vid sammanträdets slut hvarjemte det
uppdrogs åt Herrar C.A.Andersson och C.O.
Hellqvist att under tiden utarbeta kostnads
förslag för arbetet.

[MARG: 1 ex
92
99]

§.93
Efter hvad vid föregående samman-
träde anmälts företogs nu frågan om Torgets
planerande och plantering till förnyad behand-
ling.

Sedan Stadsfullmäktige beslutat att afstå
från all vidare behandling af det af Ingeniör
Åke Carlsson upprättade förslaget såsom med-
förande att för dryga utgifter för staden,be-
slöts att remittera samtliga till det nu qvarva-
rande,af Byggmästaren Andersson och di-
rektör Ag.Sundius uppgjorda förslagen hö-
rande handlingar,till Byggnadsnämden,dels
för dess yttrande,dels med begäran att näm-
den måtte låta utstaka torget i enlighet med
den af Herr Sundin uppgjorda planen.

[MARG: 1 ex.]

§.94.
Wid förnyad behandling af frågan om
förbättring af förhållandena vid afträdeshusen
å Stadens Fattighustomt ingafs Kostnads-
förslag å arbetet af dertill utsedde personer
slutande å en summa af 150 Kronor.

Sedan detsamma granskats af Fullmäk-
tige beslöts efter votering med 10 röster
emot 5 att uppdraga åt Drätselkamma-
ren att i förening med Fabrikör C.A.
Andersson låta verkställa de arbeten som
hälsovårdsnämden anbefalt och skulle
medel härför tagas af årets anslag till
extra och oförutsedda utgifter.

[MARG: 1 ex
92
94]

§95.
Herr C.J.Andersson anmälde att han
ombedts framställa begäran till Fullmäk-
tige att de böter som vid förra samman-
trädet påfördts Postmästaren F.Lindqvister
åter måtte afskrifvas enär Herr Lindqvis-
ter denna gång af embetsgöromål varit
hindrad att infinna sig.

Stadsfullmäktige beslöto efter en stunds
diskussion att bifalla denna framställning

§.96.
Samtliga de frånvarandes förhinder
godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt den 27 Juni 1892
/Joh.Olsson/
/L:Frigge/

Offentligen uppläst den 27 Juni 1892,
betyga:
/Joh.Olsson/
J.J.Trollén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107549.

Personrelationer