Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1888

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stadsfullmäk-
i Torshälla Sammanträde den 18 De-
cember 1888.

Närvarande:Samtlige Fullmäktige.

{§162.}
Upplästes Magistratens skrifvelse af den 10 dennes (Bil.14)med
underrättelse,att vid den 4 i denna månad inför Magistra-
ten företaget val till en Stadsfullmäktig efter aflidne Fabri-
kör J.E.Fagerström och för den tid dom för den aflidne åter-
stått,Herr Skomakaren F.H.Stenqvist blifvit med 176 rö-
ster vald till Stadsfullmäktig- Herr Stenqvist,som var nu
närvarande,hälsades välkommen och intog sin plats bland
fullmäktige.

{§163.}
Företogs val till återbesättande af vid årets slut inträf-
fande ledigheter i de Kommunala Styrelserna; Och valdes
till
a)ledamöter i FattigvårdsStyrelsen Herrar L.F.Berglund
och J.E Julin
b)ledamot i Drätselkammaren herr G A Kindgren.
c)supleant i Drätselkammaren Hofslagaren G.J.Andersson.
d)ledamot i HelsovårdsNämnden herr S.Winqvist.
e)Revisorer af Stadens Räkenskaper för år 1888.herrar
J.M Widegren S.Lilius
f)Revisorer af Nya Spritbolaget i Torshälla Räken-
skaper för senaste utskänkningsår herrar K.E Anders-
son och F.O. Hyvén.
g)ledamöter i Städernas allmänna brandstods bolags-
komité herrar F.O.Hyvén,Ax.Westman,S Winqvist och
C Höglund
h)vice Ordförande i FattigvårdsStyrelsen Komminister
G Sjöström.
i)brandchef Fabriksidkaren C.A.Andersson
j)vice brandchef herr C A.Strengbohm
k.)befäl vid Sprutorna:
N:o 1.herr A.J.Hagström.
N:o 2 herr J E, Julin
N:o 3 Fabrikör G.Karlson
N:o 4 herr P.J.Pettersson.
N.o 5 Hofslagaren C.J.Andersson.

k.)Ordningsmän vid sprutorna
N:o 1 handlanden C.F.Sandberg
N:o 2. F.Engkvist handlanden
N:o 3. Skomakaren F.H.Stenqvist.
N:o 4.Byggmästaren C.O.Hellqvist.
N:o 5 Herr J.P.Engström.

Manskapet i brandkåren fördelas af Cheferna i sam-
råd med Stadsfiskalen.

{§164.}
Upplästes en från Magistraten inkommen skrifvelse
med underättelse,att Magistraten med nästa års början
kommer att begagna sig af sin i Ärfda balken 9 kap.
1 §. tillerkända rätt i fråga om uppteckning och värde-
ring af dödsbo. Skrifvelsen lades till handlingarne.

{165.}
Företogs till förnyad behandling Magistratens un-
der §.146 antecknade skrifvelse rörande föreslagna för-
ändringar inom Rådhuset;Och uppdrogs åt Byggmästaren
S.Winqvist att i samråd med Magistratens Ordförande
upprätta förslag å kostnaden af de förändringar,som der
kunna finnas nödvändiga.

{§166.}
Wid fortsatt behandling af det under § 147 anteck-
nade ärende,upplästes utskottets infordrade yttrande i äm-
net och beslöto fullmäktige,på af utskottet anförda skäl
att,med åtnöjande af pröfningsnämndens beslut rörande
Doktor E.V Pallins beskattning,uppdraga åt Drätselkam-
maren att sjelf eller genom ombud,som kammaren utser,
enligt Pröfningsnämndens lemnad hänvisning,anföra besvär
öfver nämndens åtgärd rörande Provinsialläkaren V.Moss-
bergs beskattning härstädes,på den grund att Doktor Mossberg
såsom Stadsläkaren uppbär af Stadskassan ett årligt anslag
af 500 Kronor.

{§167.}
I enlighet med utskottets hemställan beslöts,att,i lik-
het med hvad under föregående år skett,under nästa år
skulle härstädes utgöras en skatt af fem Kronor för hvarje
hundkreatur;som här eges eller vårdas,att skatten uppbäres
före Januari månads utgång och begagnas till trädplante-
ringarnes förbättrande och utvidgande.

{§168.}
Wid fortsatt behandling af det under § 158 ½ anteck-
nade ärende,beslöts i enlighet med utskottets hem-
ställan,att åt Stadsfullmäktiges Sekreterare beviljas för
innevarande år en gratifikation af tio Kronor.

{§169.}
Företogs till förnyad behandling det under § 158. an-
tecknade ärende,hvarvid upplästes utskottets infordrade
slutliga betänkande i ämnet.Utskottet uttalade Såsom
sin mening att ärendet ligger utom Fullmäktiges befogen-
het samt hemställer på grund af äfven andra anförda skäl,
att herr Strengbohms föreliggande motion om inköp af
egendomen Holmen,icke måtte föranleda till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd.

Emellertid yrkades af herr Höglund,att Stadsfullmäktige
må besluta att,under förutsättning af Kongl Maj:ts tillstånd,
til ett pris af högst 60,000 Kronor af Herr E.Hellstedt i
Eskilstuna inköpa bruksegendomen Holmen med tillhöran-
de lägenheter äfvensom derstädes befintliga inventarier,
hvilka tillhöra herr Hellstedt.Sedan diskusionen förklarats
afslutad och Ordföranden framstält proposition å bifall
till dels utskottets hemställan dels Herr Höglunds yrkande
och förklarat den senare propositionen hafva vunnit Full-
mäktiges bifall,begärdes votering. Derefter upplästes och
antogs en så lydande voteringsproposition: den som bi-
faller utskottets hemställan angående inköp af egendomen
Holmen röstar
ja,
den som röstar det icke vill
Nej.
vinner nej hafva Stadsfullmäktige beslutat bifalla herr
Höglunds yrkande att,under förutsättning af Kongl
Maj:ts tillstånd,till ett pris af högst 60,000 Kronor
af herr E.Hellstedt i Eskilstuna inköpa egendomen Holmen
med tillhörande lägenheter äfvensom der befintliga inventarier
hvilka tillhöra herr Hellstedt.

Vid voteringen afgåfvos tre röster för ja,och tretton röster
för nej,-hvadan Stadsfullmäktige bifallit herr Höglunds om-
förmälda yrkande.

Mot detta Stadsfullmäktiges beslut anmälde underteck-
nad Ordförande sin reservation,på den grund,att beslutet
afser en Spekulationsaffär och sålunda ligger utom Stads-
fullmäktiges befogenhet.- Åt Herrar Höglund,K E Andersson
C A Andersson och L.F Berglund uppdrogs att å fullmäktiges
vägnar med herr Hellstedt underhandla om bestämmelserna i ett
blifvande köpekontrakt äfvensom om Köpeliqviden.

{§170.}
Wid fortsatt behandling af det under § 101. anteckna-
de ärende,föredrogs en från Drätselkammaren inkommen
skrifvelse rörande sannolika kostnaden för samhället af
Stadsläkares anställande härstädes; I Sammanhang härmed
anmälde Ordföranden,att han förskaffat sig för Stadsfull-
mäktiges räkning nu gällande Instruktion för Stadsläka-
ren i Mariefred,hvilken Instruktion kunde tjena till
ledning vid uppgörandet af förslag till Instruktion för
blifvande Stadsläkare härstädes;derjemte hade Ordföranden,
under förmenande att åtgärder måste samtidigt vidtagas
till inrättande af ett medikamentsförråd här i Staden,
förfrågat sig hos närboende Apothekaren,huruvida någon af den
voro villig att med vederbörligt tillstånd uppsätta ett medikaments-
förråd härstädes. Blott från Apothekaren D.P.Lundblad i Vesterås
hade tillmötesgående svar ingått,som nu upplästes. Efter
erhållen kännedom häraf beslöts,att åt en komité bestående
af Herrar K.E.Andersson,C Höglund och J.M.Widegren
öfverlemna utredning af frågan om inrättande af Apothek
eller medikamentsförråd härstädes,med anhållan tillika,
att komitén måtte om möjligt före nästa månads sammanträde
jemväl med förslag till Instruk-
tion för blifvande Stadsläkare.

{§171.}
Enligt utskottets hemställan godkändes 2:ne på stadskassan stäl-
de räkningar,den ena af undertecknad Ordförande å ett belopp
af fem kronor 30 öre och den andra af Stadsfullmäktiges vaktmästare
å ett belopp af tio kronor 50 öre.

{§172.}
Från Arrendatorerne af jorden å Stadsskogen hade genom
Drätselkammaren inkommit skriftlig begäran om nedsättning
af arrendeafgifterna för detta år,på samma sätt som förra
året beviljats i Ärendet remitterades till Drätselkammaren för
beredning.

{173.}
På framställning af såväl Byggnads som HelsoVårds-
Nämnden,beviljades i enlighet med utskottets hemställan,
åt hvardera Nämnden ett anslag af tjugofem Kronor till
arvode åt Sekreterare.

{§174.}
Herr Höglund anhöll att Stadsfullmäktige måtte lem-
na honom tillstånd att utanför hans gårdar N:o 28,29,30&31.
å Storgatan låta upplägga en trottoar och att ärendet måtte
för beredning öfverlemnas till ByggnadsNämnden.

Ärendet remitterades till Byggnadsnämnden.

{§175.}
På anmälan att utskottet vid beräknandet af plats-
penningarne i nästa års inkomtsstat funnit anledning
att fästa Fullmäktiges uppmärksamhet på det förhållandet
att åtskilliga platser,som å tomtkartan betecknas såsom Sta-
dens tillhörighet,blifvit af tomtegare utan någon godtgörelse
till Stadskassan indragna till tomterna,beslöto fullmäktige
uppdraga åt drätselkammaren att i förening med Byggnads-
Nämnden,så fort som möjligt inkomma med utredning af
anmärkte förhållandet äfvensom uppgifva förslag af det tomt-
öre som i förekommande fall kan anses skäligt.

{§176.}
Faststäldes följande Inkomsts och Utgiftsstat i Torshälla
Stad för år 1889.

{Inkomster}
Behållning från år 1888 1500
Räntor 60.
{Påräknade inkomster:}
Behållning af Marknaden- 300.
Hamnumgälder - 1000.
Stadsskogens vinst - 500.
Bränvinsmedel - 3000.
Platspenningar, enl Drätselkam:
förslag,med af utskottets föresl tillägg
tomtören,arrenden och hyror - 304.
Broafgift för Ångslupen "Lärkan"- 30.
Rotmästarpenningar,enl Drätselk.
förslag,med af Utskottets föresl afkortning 138.
Bötesmedel- 10. 5.432.
{Särskilda uppbörder}
Åkerskatt och båtsmansvakans 150.
Af Säby och Söderby hemman 45:82
Sotarelön enl förteckning 300.
Hundskatt á 5 kr per hund {75.} 570,82
Sg:r 7,50282

Uttaxering enl de grunder som
gälla för kommunalutskylders
utgörande {5,432.18}

{Summa Kr: 12,935.{Utgifter:}
Löner:Till Magistraten- 1570.
till Stadsbokhållaren- 400.
till Stadsexekutor- 100.
till Stadsfiskalen - 400.
till Stadsläkaren - 500.
till Hamnfogden - 50.
till Stadskassören - 75.
till Stadsvaktmästaren - 240.
till Rotmästaren- 50.
till Barnmorskan - 1450.
till Skorstensfejaren - 300.
Hyresmedel:till Komminister- 250.
Till Stadsvaktmästaren 60.

för Mottagningsrum åt
Läkaren- 50.
för Marknadsstånden- 40.
Amortering och räntor- 1010.
Diverse utgifter - 3919,10
Öfriga behof- 55.
Afkortningar- 150.
Oförutsedda utgifter {902,90}

Sg:r 10,732.
Kyrkostämmans uttaxering {2,203}
{Summa Kr. 12,935}{§177.}
Åt herr C.A.Andersson uppdrogs,att i början af
nästa år sammankalla Stadsfullmäktige för val till Ordföran-
de och vice Ordförande hos Fullmäktige äfvensom att vid
sammanträdet leda förhandlingarne.

{§178.}
Herrar C.Höglund och C.A Andersson utsågos att jemte
ordföranden justera detta protokoll.

In fidem
/Georg Sjöström/

Justeradt
/C.A.Andersson/
/Carl Höglund./

Offentligen uppläst å Rådhuset härstädes den 21 Decem-
ber 1888,betygas af
/F.O.Hyvén/
/Carl Höglund/
/C.A.Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107551.

Personrelationer