Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 november 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 november 1865

Anmärkning

Protokoll,fördt vid Stadsfull-
mäktiges sammanträde i
Thorshälla den 15:de November 1865.

S.D. Sedan 16 ledamöter voro samlade,
företogos följande ärender till behandling.

§.1.
Protokollet för den 28:de oktober upp-
lästes.

§.2.
Derefter föredrogs den uppskjutna frå-
gan om huruvida besvär skulle hos
Kongl.Maj:t anföras emot och ändring
sökas uti Kongl.Kammar Rät-
tens dom angående Staden ådömd skyl-
dighet att till Landtränteriet för
Hushållnings Sälskapets räkning
utbetala resterande bränvinsmedel
och hvarom beslöts på sätt följande
§ lyder

§3.
med anledning af Kongl Kammar-
rättens dom d.9 Aprill 1865
som ålägger staden att till Landt
ränteriet för Hushållningssälskapets
räkning betala 268 Rd[riksdaler]Rmt[riksmynt]ogulden
Bränvins afgift för året från
1 october 1861. till samma dag 1862,
å hvilken dom den utsatta klago
tiden tilländagår före klockan
tolf den 26 innevarande November
så beslöts genom omröstning
med nio ja emot 6 Nej att
besvär öfver ofvan omförmälde dom
skulle i öfverenstämmelse med domens
föreskrifter hos Hans Majestät Konungen
anföras och utsågs Herr Kronofogden
S.N.Levin att i detta mål föra
Stadens Talan och skulle utdrag af
protocollet gälla såsom fullmakt
Ordföranden som icke deltog i om-
röstningen,anförde såsom reserfvation
att han ogillade den åsigt
om saken,som hos pluraliteten
gjorde sig gällande- Förste Bataljons
läkaren Herr Doctor P.L.Öhrman
och slussinspektoren A.Berglund
begärde äfven få i protocollet infördt
att de i den gjorda reserfvationen
instämde och skulle utdrag af protocollet
Kronofogden tillställas

§4.
I händelse Herr Kronofogden Levin
icke åtager sig föra stadens talan
i den sak hvarå nästföregående
§ lyder,så skulle klagomål öfver
Kammar-Rättens dom icke an-
föras.

§5.
Kongl.Kammar Collegie utslag
af d. 22 Sept. 1865 angående
underhållsskyldigheten af Stora Bron
upplästes och var af följande innehåll:

Kongl,Maj:st. och Rikets Kammar Collegii
utslag uppå de besvär Handlanden
P.R.Nordling och Bruksidkaren C.O,
Barklind såsom befullmäktigade ombud
för Öster och Wester Rekarne Häradsboer
anfört deröfver att sedan Konungens
Befallningshafvande i Nyköpings län
uppå anmälan af Magistraten
i Thorshälla,att öster-och Wester
Rekarne häradsboer hvilka gemensamt
med Thorshälla Stad från urminnes
tider skola haft skyldighet att
bygga och underhålla i nämde stad
sålunda,att Häradsboerne bekostat
brons underrede och bjelklag och underrede
men staden deremot öfver slaget eller
Brotaket,förklaradt sig ickevidare
vilja vidkännas någon byggnads och
underhållsskyldighet av bron,efter
det kronfogden i orten blifvit hörd
genom beslut genom beslut d.10 febr.
Feubruari 1858.när beordnad
honom tillse att derest den del av
bron hvilken häradsboerna dittills
underhållit tarfvade nybyggnad eller
reparation denna underhållskyldig-
het af bemälde Häradsboer behörigen
verkstäldes så att hinder för den
Allmänna rörelsen icke åstad
kommes,men men derjemte lemnad
dem rättighet att om de sig dertill
befogade funne i Wederbörlig ordning
väcka talan om befrielse från
deras dittills innehafvande åliggande
inämnde hänseende samt Konungens
befallningshafvande,hvarest
Handlanden Nordling,Lieutnanten A.E.
Nybohm och Jonas Ersson i Ostra anhål-
lit att häradsboerne,hvilka för en kost-
nad af 968 Riksdaler å ifrågavarande bro
verkställt den reparation,som enligt Ko-
nungens Befallningshafvandes förberörde be-
slut skulle dem åligga,måtte från un-
derhållet af samma bro varda befriade
med rättighet till ersättning af Thorshäl-
la Stad för såväl nyssnämnde utgift som
de ytterligare kostnader och besvär häradsbo-
erna än vidare kunde få vidkännas i
anledning af berörde ansökning och deraf
möjligen uppkommande rättegång,medelst
utslag den 31 Mars 1862,enär Nordling,
Nybohm och Jonas Ersson icke visat sig
hafva af häradsboerne erhållit uppdrag
att i då väckta frågan föra häradsboer-
nes talan,funnit sig lagligen förhindrad
att densamma till pröfning upptaga;hvar-
efter klaganderna uti en sedermera till
Konungens Befallningshafvande ingifven skrift
förnyat de i nyssberörde ansökning
framställde yrkanden,så har Landshöf-
dingeEmbetet,sedan Thorshälla Stadsfull-
mäktige blifvit hörde och Magistraten
yttrande afgifvit,genom Utslag den
20 oktober 1863 sig utlåtit:att som
Öster och Wester Rekarne häradsboer
af ålder sålunda byggt och under-
hållit Strömbron i Thorshälla Stad,
att de bekostat brons bjelklag och
underrede,samt häradsboerna icke
visat sådant skäl,som lagligen kun-
de föranleda till befrielse för framti-
den för häradsboerne från denna deras
nyssberörde skyldighet,ansåge Lands-
höfdinge Embetet häradsboernes derom
nu gjorde ansökning icke förtjena
afseende;deruti ändring blifvit sökt;
hvaröfver Thorshälla Stadsfullmäkti-
ge sig förklarat och Konungens Be-
fallningshafvande med utlåtande inkom-
mit;Gifvet i Stockholm den 22 Septem-
ber 1865.

Kongl.Kammar Kollegium har låtit
handlingarne i detta mål sig föredragas,
och såväl deraf som af anställd under-
sökning uti de hos Kongl. Collegium för-
varade äldre handlingar inhemtat,
att Kongl.Maj:t genom nådig Reso-
lution den 9 November 1719,i anled-
ning af fullmäktige för Staden Thors-
hälla Häradshöfdingen Andreas Tholan-
ders och Johan Hällströms i underdå-
nighet gjorda framställning,att Staden
väl tillförene varit i det stånd att
kunna sjelf uppehålla den stora
bron öfver ån,"men nu är i det läger
vall att de det ej mäckta,åstundandes hjelp
därtil utaf Öster och Wäster Rekarne,ef-
ter som staden ingen sådan skog har
att till gå,gjörandes de Eskilstuna bo-
erna härutinnan handräckning vid de-
ras bro,som är byggd öfver samma å";
förklarat,att Landshöfdingen skulle
tillse"huruvida Staden uti detta sit wa-
ga och oförmögna tillstånd må kunna
utaf nästliggande Almoge uti detta
besväret understöd och med nödvändigt
trä värke til brons vid mackthållande
altid försedder blifva";att borgerskapet
uti nämnde stad vid 1731 års Riksdag ge-
nom dess fullmäktig,Borgmästaren Georg
Fredrik Björnström i underdånighet
anhållit del Öster och Wester Rekarnes
Allmoge eller de närmast tilliggande
socknar,genom Landshöfdingens i or-
ten "rättmätiga betämjande,måtte var-
da tillhållne,att vara Borgerskapet ef-
ter behörig proportion behjälpelige till
den här i staden varande stora Ström-
brons byggande och underhållande";

att Landshöfdingen i Länet uti dess
deröfver infordrade och den 28 Januari
1732 afgifna underdåniga utlåtande
förmält sig icke hafva något vidare
att påminna än att bemälde härads-
boer,"uppå skiedd behörig föreställ-
ning häraf,anhålla enträget,att
ifrån en slik last befriade och för-
skonte blifva,och Borgerskapet sjelf
vara förpliktade denna Bro så hä-
daneffter som härtills bygga och un-
derhålla besynnerligen som staden
uti ingen måtto är socknarne be-
hjelplig uti theras Broars underhål-
lande på landet,och beror så detta
uppå Hans Kongl. Maj:t nådigaste godt-
finnande och förordnande"; men att,
så vidt Kongl Collegium har sig be-
kant, något beslut af Kongl.Maj:t icke
i denna fråga derefter meddelats,samt
att Landshöfdingen uti ett särskildt
mål angående separation af Thors-
hälla Kronomjölqvarn uti skrifvelse
till Kongl. Collegium af den 25 Augusti
1732, bland annat,upplyst,att så långt
tillbaka som man underrättelse kunnat
bekomma;"den stora Strömbron sista
gången efter Hennes Högstsaliga Kongl.
Maj:t Riks Enkie Drottningens befallning,
på dess egen bekostnad,af Almogen
uppbyggd och förfärdigad,samt sådant
arbete afräknadt på deras dagsverken,
för hvilka de nu i stället betala dags-
verkspenningar;"Och enär af hvad sålun-
da förekommit,ådagalagdt är,att härads-
boerne icke af ålder haft någon skyldig-
het att i byggnad och underhåll af omför-
mäldte bro deltaga,samt Thorshälla stad
icke,enligt 8 § af Kongl.Resolutionen på
Allmogens besvär den 1 September 1741,kun-
nat uppvisa ett sådant privilegium eller
förening,hvarigenom förenämnde häradsboer
sig åtagit och äro förbundna att bidraga
till byggnad och underhållande af berörde
bro,alltså och då den omständighet,att
häradsboerna vid särskilda tillfällen fri-
villigt deltagit i brons reparation,icke
lagligen innefattar förbindelse för dem
att dermed vidare fortfara,pröfvar Kongl.
Collegium,jemlikt stadgandet i 25 Kapit-
let 8 § Byggninga Balken, rättvist att,
men upphäfvande af Landshöfdinge Em-
betets öfverklagande Utslag,förklara att Öster
och Wester Rekarne Häradsboer icke kun-
na emot deras bestridande åtäggas att för
framtiden bidraga till byggnad och underhåll
af meranämde inom Thorshälla Stads om-
råde belägna bro,utan åligger det Staden
att sådant ensam fullgöra,Blifvande vid
denna utgång af målet rättegångs-
kostnaden parterne emellan qvittad.
Hvilket vederbörande till efterrättelse länder.

Den med detta Utslag missnöjde
eger hos Kongl Maj:t anföra underdå-
nige besvär,som icke må med posten
insändas,utan böra till Kongl. Civil
Departementets Expedition ingifvas
inom Etthundra tjugu dagar efter
delfåendet eller uppläsandet från
från predikostolen,der sådant eger
rum,före klockan tolf på dagen,
delgifnings eller uppläsningsdagen o-
räknad,dock att,om besvärstiden
tilländagår på helgedag,inlemnandet
må ske näst derpå följande söckne-
dag före klockan tolf;Och bör i öf-
rigt iakttagas: att vid besvären fogas
bevis om tiden,då beslutet klaganden
delgifvits eller från predikstolen blif-
vit uppläst;- att besvären,derest de
icke äro af klaganden egenhändigt un-
dertecknade,böra af behörig fullmakt
för ingifvandet åtföljas;- att besvä-
ren,när klaganden icke sjelf kan
skrifva,böra af författaren med utsät-
tande af namn ,syssla och boningsort un-
derskrifvas;- och att enskild post skall
för den kostnad och skada,han kan
blifva af Kongl. Maj:t i Nåder skyldig
känd att till vederparten gälda,bifoga
borgen,undertecknad af tvenne vederhäf-
tiga män,de der borga en för begge
och begge för en;men försummas nå-
got af hvad sålunda är föreskrifvet har
den klagande förlorat sin talan och be-
svären varde ej till Nådig pröfning upptag-
ne,utan beslutet kommer att emot ho-
nom vinna laga kraft.År och dag,som
förr skrifvet står.

På dragande kall och Embetets vägnar
/C.J.Thyselius./
(sigill)


/Carl Aug,Fehr/
/F Bergström/
/P.Prohm./
/O.A.Sjöqvist/"

Hvarefter enhälligt uttalades den mening,
att besvär borde emot utslaget anföras,
och hvarom på nästa sammanträde
skulle närmare beslutas.

§.6.
Kongl Kammar Collegii Utslag af
den 14:de September 1865 angående rotering
för Stadsskogen Råbyhed upplästes hvaraf
inhemtades,att Stadsskogen skulle draga
rotering för ett mantal intilldess berörde
andel i kronoparken kunde till roterings
utgörande in natura blifva indelt,och
skulle roteringsafgiften utgå från och med
1861 då roteringsförslaget blifvit upprät-
tadt.Fullmäktige ansågo,att besvär öf-
ver förbemälde Utslag icke borde an-
föras.

§.7.
Herr Rådman Sundholm väckte
förslag om utarrendering af den öpp-
na jorden på Stadsskogen,fördelad
i mindre lotter. Till följe häraf
beslöts,att af Drätselkammaren
infordra skriftligt förslag i äm-
net för att Fullmäktiges pröfning
underställas.

§.8.
Herr Doktor Öhrman och Magister
Lindberg utsågos att justera proto-
kollet och Källarmästar Eklöf till
Suppleant.

Dag som ofvan .
På Stadsfullmäktiges vägnar:
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och rigtigt befunnet betyga.
/Gustaf Lindberg/
/P L Öhrman/
Offentligen uppläst i Rådhuset den 20 Dec 1865
betyga
/P,Malmsten/
/C.G.Scheler/

1865 Nov:17 Aflemnade till Kronofogden Levin
Utdrag af Protokollet § 3
/Scheler/
Nov:27 aflemnadt till Borgmästar
Svensson af innehållet 2 och 3 §
S.d. till Drätselkammaren inneh.
af § 7.
/Scheler/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 november 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107537.

Personrelationer