Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 augusti 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 augusti 1892

Anmärkning

den 16.Augusti

Närvarande samt-
lige ledamöter förutom
Herrar Sv.Winqvist och
F Lindqvister.

§.110.
Att jemte Ordföranden justera
protokollet utsågos Herrar C.F Zachris-
son och J.E.Julin

§.111.
Företogs till fortsatt behandling de
ifrån förra sammanträdet hvilande
revisorernas anmärkningar under

7:o hvaröfver Utskottet yttrat sig och be
slöto nu Fullmäktige att anmoda Drät-
selkammaren att ombesörja att de af Stads-
vaktmästaren sålunda orätt uppburna
12 kronor blefve till Stadskassan åter-
gäldade under detta år

[MARG:1 ex.]

13:o Angående af revisorerna under
anmärkte så beslöto Fullmäktige att an-
moda Drätselkammaren låta sin Bok-
förare upprätta en ny tillförlitlig längd
öfver ännu oguldne kommunalutskyl-
der hvid hvilken förrättning Fullmäk-
tige anhålle att Herr K E.Andersson måt-
te närvara;angående det begärda gra-
vationsbeviset till inteckningen i N:o 26 B
upplystes att lånet kommer att inbetalas.

Ifrån Revisorerna hade nu skrifvelse
(Bil.27) ingått att de äskade förändringen
i Inventariet nu vidtagits hvadan
Stadens Kapitaltillgång nu vuxit till
34.396.98.

Sedan nu samtliga de gjorda an-
märkningarne blifvit nöjaktigt rättade
och förklarade beslöto Fullmäktige
att lemna Drätselkammaren,Fattig-
vårdsstyrelsen och öfrige redovisnings-
skyldige ansvarsfrihet för förvaltningen
under år 1891 dock med öppen rätt
angående slutlig redovisning af re-
sterade utskylder.

[MARG:2 ex.]

§.112.
Drätselkammaren i §.104 omnämde
skrifvelse företogs nu ånyo

Och beslöto Stadsfullmäktige på före-
kommen anledning att det nya golfvet
skall läggas af 1½ tums furuvirke samt bevil-
jade det äskade anslaget härtill af 100 Kr.

[MARG:1 ex.]

§.113.
Drätselkammaren bemyndigades att
i enl. med i §.105 omnämda skrifvelse få
för Stadens räkning upptaga ett lån af
1500 Kronor att återgäldas i September
detta år sedan uppbördsstämman hållits

[MARG:1 ex.]

§.114.
Helsovårdsnämdens i §.106 omnämde
skrifvelse föredrogs nu ånyo

Och beslöto Stadsfullmäktige att ställa
det begärde förslagsanslaget af [200] Kronor
till Nämdens förfogande och uppdrogo
åt Drätselkammaren att ombesörja
medlens anskaffande på Hälsovårds-
nämdens reqvisition

[MARG:2 ex]

§.115
C.A.Anderssons i §.68 omnämd
ansökan att få uppföra ett magasin vid
stadens hamn blef nu efter det Drät-
selkammaren härtill föreslagit platsen
närmast norr om Handlanden C Ols-
sons magasin af Fullmäktige bifallen
emot det att Herr Andersson erlägger det
tomtöre för byggnaden som Drätselkam-
maren bestämmer

[MARG:2 ex]

§.116.
Herr C.A.Anderssons § 73 omnäm-
de motion angående utseende af Om-
bud vid utsatt syneförrättning vid Tors-
hälla qvarn i September företogs nu ånyo

Herr Höglund föreslog att det bör väl-
jas 2:ne ombud hvaraf C.A.Andersson
som den ena.-och skulle valet häraf
anstå till ett kommande samman-
träde,medan Herr C.A.Andersson fick
i uppdrag att tillskrifva lämplig juridiskt
bildad person för erhållande af kostnads
uppgift för ombudsmannaskap häruti

Ärendet hvilar intilldess.

§.117.
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/J,E.Julin/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 29 Aug. 1892 betyga:
/Carl Höglund/
/F,O,Kafvelström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 augusti 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107538.

Personrelationer