Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 mars 1890

Anmärkning

den 15 Mars 1890

Närvarande samtlige Herrar
ledamöter med undantag
af Herrar Sven Winqvist och
S Lilius

§45
Att justera protokollet utsågos Herrar
F Stenkvist och C J Andersson och
skulle detta ske Måndagen den 17.
dennes kl 10 f m då detsamma och
kommer att offentligen uppläsas

§46
Den 29 October 1889. beslöto Stadsfullmäk
tige i underdånighet hos Kongl Maj:ts
anhålla att Stadsläkare i Torshälla
må af Stadsfullmäktige genom val
utses sedan Magistraten inhämtat
Kongl Medicinalstyrelsens yttrande om
de sökandes kompetens, och Magistratens
yttrande i ämnet afgifvit
Underdånig skrifvelse i ämnet aflem
nades den 19. påföljande December mot
kvitto till Magistratens Ordförande
Herr Borgmästaren E A J Swentzer
utan att emellertid Magistraten oaktadt
den 17. Februari af Stadsfullm gifven påminnelse låtit
förutnämde underdåniga framställning
ingå till vederbörande Regerings-De
partement hvarom nu anskaffat di-
arie-bevis från Kongl Civildepartement
tet lemna vitsord

Med anledning häraf hade Herr C Hög
lund vid sammanträdet den 26 sistlidne
februari föreslagit att om det med viss
het blefve kändt att denna Stadsfullmäk
tiges ansökan 14. dagar derefter icke till
vederbörlig ort blifvit af Magistraten expe
dierad Stadsfullmäktige då måtte ånyo
sammanträda för att med anledning
,af att sådant förhållande vidare besluta
hvilket förslag af Stadsfullmäktige då
bifölls

Då nu ärendet företogs till vidare
behandling yrkades af Herr C Höglund
att Stadsfullmäktige måtte till Riksda
gens Justitie Ombudsman aflåta skrif
velse med anhållan om förständigande
för Magistraten i Torshälla att oför-
dröjligen fullgöra den enligt §50 af Kongl
Förordningen om Kommunalstyrelse i Stad
Magistratens åliggande skyldighet att till
Kongl Maj:ts insända Stadsfullmäktiges be
rörde underdåniga framställning

Med bifall härtill öfverlemnades ären
det till Utskottet för inhämtande af dess
yttrande;

Stadsfullmäktige ajournerade sitt sam-
manträde på en kort stund intill dess
yttrande affattats

Wid fortsatt sammanträde föredrogs
Utskottets hemställan om bifall till Herr
C Höglunds förslag

Sedan Stadsfullmäktige i enlighet med
Utskottets hemställan godkändt Herr C
Höglunds förslag om skrifvelse till Riks-
dagens Justitie Ombudsman yrkade Herr
Höglund att Stadsfullmäktiges skrifvel
måtte åtföljas af dels Stadsfullmäktiges
protokoll af 29 October 1889. dels Magistra
tens qvitto å emottagandet af berörde handlin
gar och dels Diarie beviset från Kongl
Civildepartementet samt att skrifvelsen
måtte erhålla följande lydelse

Till Riksdagens Herr Justitie Ombudsman
Sedan Stadsfullmäktige i Torshälla vid
sammanträdet den 29 October 1889. beslutat
(se bil A) ingå till Kongl Maj:ts med
ansökan om tillstånd att sjelfva få till-
sätta Stadsläkare så öfverlemnades den
19 December 1889. (se bil B) till Magistra-
tens Ordförande Herr Borgmästaren
E A J Swentzer till ärendet hörande
handlingar för att jemlikt §50 i Kongl
förordningen den 21 Mars 1862 angående
Komunalstyrelse i stad genom Magi
stratens försorg till Kongl Maj:ts insändas

Wid den 17 Februari 1890 framstäld för
frågan inför Magistraten hade denna sva
rat att handlingarne ännu ej insändts men
att sådant fortast möjligt skulle ske
Då enligt hvad bilagda bevis (se bil. C)
af registratorn i Kongl Cevill-de
partementet utmärker handlingar
ne ännu icke dit inkommit så få
Stadsfullmäktige som ej kunna vara
belåtna med det sätt hvarpå Magi
straten skött detta sitt åliggande och
som föranlett svårigheter och obehag
på flera sätt i det dels Stadsläkare
tjensten nu skötes enligt förordnande
som alltemellanåt måste förnyas
och dels befaras kan att Kongl Medi
cinalstyrelsen omsider vägrar förnya sådant
förordnande, af det skäl att åtgärder icke
vidtagits till läkaretjenstens besättande med
ordinarie innehafvare härigenom vörd
samt anhålla att Herr Justitie Ombuds
mannen behagade förständiga Magistra
ten i Torshälla att ofördröjligen full
göra den enligt nämde lagrum Magi
straten åloggande skyldighet att till Kongl
Maj:ts insändes här ifrågavarande handlin
gar.

Stadsfullmäktige anhålla härmed få upp
lysa att denna anmälan hos Riksdagens Ju
stitie Ombudsman icke afser att yrka an
svar å Magistraten för tjenstefel utan
att påskynda expedietionen af ett ären
de som Stadsfullmäktige för sin del
anser vara af den aldra största vigt
för samhället

Stadsfullmäktige beslöto att med god
kännande af Herr C Höglunds yrkande och
skrifvelseförslag uppdraga åt sin Ordföran
de Herr K E Andersson att uppsätta och
å Stadsfullmäktiges vägnar underteckna
en skrifvelse af den lydelse som sålunda
blifvit bestämd

Skulle skrifvelsen icke kunna på veder
börlig ort ingifvas af annan än befullmäk
tigat Ombud eger Ordföranden att å Stads
fullmäktiges vägnar utfärda nödig fullmakt

Herr C A Andersson anhöll få reserve
ra sig emot detta beslut

§47
I resolutionen från Magistraten af den
3 Mars hade Stadsfullmäktige förelagts att
inom 3 veckor afgifva förklaring med
anledning af Stadsfullmäktiges i Eskils
tuna ansökan till Konungens Befallnings
hafvande i länet om åläggande för pigan
Anna Fredrika Erikson att mantalskrif
vas i Torshälla Ärendet öfverlemnades
till Utskottet med anhållan att in
hämta ofvannämde Anna Fredrika Erik
sons yttrande samt att med detta tilli
ka med eget yttrande inkomma till
Stadsfullmäktige sednast den 18 dennes

§48
I resolution af 3 d:s från Magistraten
hade Stadsfullmäktige förelagt att inom
3 vickor afgifva förklaring med anled
ning af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
ansökan till Konungens Befallninshaf
vande i Länet om att pigan Emalia Wil
helmina Andersdotter måtte uteslutas ur
mantalslängden för Eskilstuna stad och
i stället upptagas i Mantalslängd för Torshälla
stad Ärendet öfverlemnades till Utskottet
med anhållan att inhämta ofvan
nämde Emalia Wilhelmina Andersdotters
yttrande samt att med detta jemte eget
yttrande till Stadsfullmäktige inkomma
sednast den 18 dennes

§49.
Wid sammaträdet den 26 Februari
hade Herr A J Hagström som sin moti
on inlemnat en skrifvelse (Bil 16) under
tecknad af Egaren af Krusgårdens Tegel
Herr J M Samuelson i hvilken skrifvel
se Herr Samuelson anhöll om rättighet
att emot den ersättning som kan bestäm
mas få hämta sand å Stadsskogen för
Tegelbrukets behof

Motionen hade då remitteras till Drät
selkammaren med anhållan om dess yttran
de. I nu ingifvet yttrande hemställer Drät
selkammaren att det måtte medgifvas
Herr Samuelson rätt att få i Stadsskogen
å anvist plats hämta intill 1000 hektoliter
sand och att det måtte öfverlemnas åt
Drätselkammaren att bestämma afgiften
härför samt att utöfva kontroll å Sand
hämtningen

Denna hemställan biföllo Stadsfullmäktige

§50
På förslag af Herr K E Andersson be-
slöto Stadsfullmäktige att uppdraga åt Drät
selkammaren att sammankalla Östra jord
Egarne för besluts vinnande, att kartan
öfver "Östra Jorden" måtte till Stadsfullmäk
tige utlemnas, emedan de äro deraf i behof
i och för den öfver Stadens backar å
öster upprätade tomtefördelningens godkännande
Wice Ordföranden ledde behandlingen af
detta ärende

§51.
Herr C J Andersson inlemnade som
sin motion en af Herr P E Petterson un
dertecknad skrifvelse (Bil 20) med anhållan
att den äfvenledes inlemnade tomtkartan
öfver Pettersons tomt N:o 120 måtte af Stads
fullmäktige godkännas

Stadsfullmäktige beslöto att öfverlemna ären
det till Utskottet för inhämtande af dess
yttrande och att behadlas i förening med
andra förslag öfver den upprättade tom
tefördelningen å Öster

§52
Herr J E Julin inlemnade under för
klaring att det vore hans motion en af
Herr L F Kling undertecknad skrifvelse (Bil 21)
med anhållan att den skrifvelse åtföljan
de tomtekarta öfver tomten N:o 123 måtte af
Stadsfullmäktige godkännas
Stadsfullmäktige beslöto att öfverlemna
ärendet till Utskottet för att inhämta
dess yttrande samt för att behandlas
i förening med andra förslag öfver
den upprättade tomtefördelningen å Öster

§53
Af de frånvarande hade S Winqvist
inlemnat läkarebetyg hvadan han på
grund deraf befriades från böter för
utevaro

Herr S Lilius utevaro ansågs ock för laga

In fidem
/K, E. Andersson/

Justeradt den 17 Mars 1890
/F, H, Stenqvist/
/C, J, Andersson/

Offentligen uppläst den 17 mars
1890 , betyga
/Carl Höglund./
/P, Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107536.

Personrelationer