Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 oktober 1864

Anmärkning

Protokoll Fördt vid Stadsfullmäk-
tiges sammanträde i Thorshälla den
14 Okt 1864.

§1.
Sedan 16 Ledamöter samlade voro
Företogs Följande frågor till behandling

§2.
Beslöts vid sista sammanträdet
wäkt fråga att Waktmästaren skulle
af Staden nu för tillfället men icke
hvart tredje år erhålla en Klädes
uniform bestående af Rock Byxor
och Wäst i någorlunda likhet med
hvad som begagnas af Waktbetje-
ningen i Eskilstuna och äger Wakt
mästaren således att hos Herr Zetter
lundh göra beställning af ifrågavaran
de Kläder hvars Kostnad icke bör
uppgå till mer än det som wid sista
Sammanträdets uppgifna pris af omk:
60 Rd: Rmt[riksdaler][riksmynt] som af StadsCassan ut-
betalas och bör detta protokolls
utdrag hos herr Zetterlund förehvisas
då kläderna beställs

§3.
Upplästes från Magistraten ankom-
men så lydande skrifvelse

Till Ordföranden hos Stadsfullmäktige
i Thorshälla

Med anledning af Konungens Befallnings
hafvandes Kungörelse den 24 sistlidne September
Anmodas Stadsfullmäktige der så nödigt anges att
utse ett ombud för att närvara vid sammanträdet
å Tingshuset i Malmköping Tisdagen den 18 stun
dande Oktober kl: 10 f.m.i och för föreslagen
Jernwäg ifrån Oxelösund öfver flen,till Qvick-
sund med beröring af Nyköping och Eskilstuna
städer. Thorshälla den 7 Okt 1864,Ex officio
/K;Svensson/

Hvarefter beslöts att icke sända något
Ombud till det i Malmköping till den 18 dennes
utsatta sammanträdet angående Jernvägs
anläggning från Oxelösund till Qvicksund.

§4.
Af Ordföranden wäcktes motion,att
vid sidan af Torget emot Blombergs tomt
uppföra ett högre plank och bakför detta
en lägre brädvägg samt deröfver lägga ett
snedtak samt att förse främsta planket
med tillräckligt antal stora dörrar i ända
mål att i det sålunda bildade Huset kunna
inrymma Marknadsstånden hvarigenom
omkostnader om en lång transport af Stånden
kunde undvikas och kunde samma hus jemväl
under marknaden uthyras-Sedan Fullmäk
tige tagit det sålunda wäckta förslaget
i öfvervägande så beslöts att Drättselkam-
maren skulle anmodas att med ritning
och Kostnadsförslag samt eget utlåtande
i ämnet,till fullmäktige öfver den i
frågasatta Byggnaden inkomma och
hvarom utdrag af Protokollet skulle
Drätselkamnaren till ställas.

§5.
Fråga wäktes jemväl,af ordförande angående
Källarmästaren Törngrens rättighet,att då han
å Auktion inropat endast ett utskänknings
ställe men kändt voro att han så väl i
Källarrummen som i en på hans gård
varande Krog idkar utskänkning så
beslöts efter röstning med stor öfvervigt
att den sålunda väckta frågan skulle
på nästa sammanträde föredragas och
då afgöras huruvida det för
hållande af Fullmäktige opåtaldt
skulle få fortfara eller i laga
ordning beifras

§6.
Af Herr Blomberg väcktes motion,
hvaruti jemväl flera Ledamöter instämde,
att en gemensam vaktstuga skulle åt Brand-
vakten anskaffas och föreslogs dertill f:d:
Söderholmska numera stadens gård som är
belägen på samma tomt som Spruthuset
och hvilket ärende skulle på nästa samman-
träde föredragas och afgöras.

§7.
Herr Zetterlund med flera väkte
förslag derom,att så kallade Konstmakare
som på Marknader i enskildtas gårdar förevisar
djur;Panoramor och dylikt borde till Staden
för sin rörelse betala afgift,hvartill de som
under nyss till ända gångna Marknad idkat
dylik rörelse wägrat att erlägga afgift
Denna fråga skulle vid nästa sammanträde
föredragas och då afgöras huruvida beslut
kunde fattas,att vid börgan af Marknader
antingen betinga sig afgift för dylik rörelse
eller och af de sökandes tillståndshanlingar
göra Sig förissad om huruvida staden icke
äger hindra dylika förevisningar
derest afgift till staden vägrar


§8
Herrar Nyström,Ringdahl och Lindell
utsågos att justera Protokollet

Dag som ofvan
På stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och riktigt befunnit betyga
Thorshälla den 15 Okt 1864.

/E,G,Ringdahl,/
/F.O.Nyström/

Offentligt uppläst i Rådhuset bety-
gar Thorshälla den 16 Nov. 1864,
/J;A;Skogsberg/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107530.

Personrelationer