Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 juni 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torhälla
sammanträde den 14 Juni 1889.

Närvarande: samtliga ledamöter utom H:rr G.
Sjöström, som anmält sig hindrad (se nedan!) och
C.A. Strengbohm, hvilken ej med kallelse kun-
nat anträffas. De frånvarandes förh. godkändes.

§. 83.
Att jemte v. ordföranden justera dagens protokoll
utsågos H:rr C.F. Berglund och C. Höglund; och
skulle detta ske tisdagen den 18 Juni kl.7 f.m.

§. 84.
Öfverlemnades från Magistraten och delgafs
fullm. Revisorernas af Stadens räkenskaper för
år 1888 inkomna berättelse öfver verkstäldgransk-
ning, af hvilken framgick, att räkneskaperna
befunnits ordentligt förda och med fullständi-
ga verifikationer försedda, hvarför revisorna
föreslå, att de måtte vinna Stadsfull:s godkän-
nande. Bordlades till nästa sammanträde.

[MARG:Bil.23]

§. 85.
Från H:r Borgm. E.Sventzer hade inkommit
en skrifvelse med förfrågan, under hvilka vil-
kor staden skulle vilja till sökanden för be-
byggande lagligen upplåta en viss angifven tomt
å stadens Östra egoområde samt med hemställan tilli-
ka, att, om stadsfullm. icke ansåge sig nu kunna
upptaga ärendet till slutligt afgörande, enär
landtmäteriförrättning å nämda område för när-
varande pågår,de,så snart berörda hinder upp-
hört,ånyo ville företaga ansökan till behandling.

Med bifall till denna hemställan beslöto fullm.
att låta ärendet hvila tills efter slutad landt-
mäteriförrättning.

[MARG:Bil.24]

§. 86.
I skrifvelse af den 4 dennes hade Magistraten
anmodat Stadsfullm. att,jemlikt §.9. mom. 2 af
Kongl. Förordingen angående vilkoren för försälj-
ning af bränvin m.m. af den 29 Maj 1885, skyndsamt
afgifva yttrande öfver inkomna tvenne anbud
till öfvertagande af utskänknings-och utminu-
teringsrättigheterna här i staden under nästföljan-
de treårsperiod. De respektive ansökningarne
jemte tillhörande handlingar upplästes,hvarpå
ärendet öfverlemnades till utskottet.

[MARG:Bil.25.
återlemnad
till magistraten]

§. 87.
Från Fabr.C.A.Andersson hade till DK:n här i
staden under anhållan om liqvid inlemnats en
räkning å belopp kr.10 för porto, papper m.m.,
som han under åren 1886-1887 i egenskap af Hel-
sovårdsnämndens d.v. ordförande förbrukat.
Vid sammanträde den 5 dennes ansåg emellertid
DK:n sig icke berättigad godkänna en räkning,
upptagande utgifter för år, hvilkas räkenska-
per redan äro afslutade, utan beslöto att, så-
som i dag skedde, förete densamma inför st.fullm.
att af dem godkännas.

Vid föredragning häraf beslöto fullm. att in-
fordra utskottets yttrande i ämnet.

[MARG:Bil 26.]

§. 88.
Hemstäldes, huruvida frågan om val af Suppleant
till Landttingsman borde öfverlemnas till ut-
skottet för ingifvande af förslag till sådan supple-
ant. H:r C.A.Andersson yrkade, att remiss
icke bör ske, emedan ett dylikt förfarande vore
att anse såsom en påtryckning å fullm:s beslut,
hvaremot H:r C.Höglund hemstälde, att ären-
det borde till utskottet öfverlemnas på grund
deraf, att fullm. en gång beslutat hänskjuta alla
ärenden, som inför stadsfullm. föredragas,till
beredningsutskottet och under föregående tid
ej frångått denna praxis.

I enlighet med H:r Höglunds yrkande beslöto
fullm. åt utskottet uppdraga att till nästa
ordinarie sammanträde inkomma med förslag
å Suppleant till Landttingsman.

§. 89.
Upplästes från H:r Komm. G.Sjöström ingången
skrifvelse med anmälan,att Magistraten, genom
beslut den 11 dennes i anledning af H:r Sjöströms
ansökan om befrielse från ledamotskapet i Tors-
hälla stadsfullm.,förklarat,att,enär ifrågavaran-
de ansökning innefattar ett ärende, hvarmed Mag.
icke har att taga befattning,densamma lemnas u-
tan vidare afseende. På grund deraf vänder sig
H:r Komm. G.Sjöström i ofvan åberopade skrifvel-
se till stadsfullm. med sammma ansökan neml. att
varda på anfördt skäl befriad från att vara leda-
mot i fullm. för Torshälla stad samt anhåller tilli-
ka, att han, intilldess föreliggande afsägelse
blifvit slutligen afgjord, fortfarande får begag-
na sig af stadsfullm:s vid årets början gifna
löfte att utan ansvarspåföljd vara frånvaran-
de från sammanträdena under årets lopp vid
de tillfällen, då embetsgöromål kräfde hans ode-
lade uppmärksamhet.

Ärendet remitterades till utskottet.

[MARG:Bil.27.]

§. 90.
Föredrogs H:r K.E.Andersson skrifvelse,inne-
hållande vissa tilägg till hans förut enl.§.75
ingifna ansökan om att mot tomtöre få på sig
för everldelig tid öfverlåtet uppgifvet område å
s.k. Klockberget. Skrifvelsen lydde sålunda:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla !

Då jag försport, att inom stadsfullm. några skul-
le hafva ansett, att det område i s.k. Klockber-
get, hvilket jag förut fått på 50 år åt mig öfverlåtet
och nu enl. min ansökan af 24 sistl.Maj anhållit
få åt mig på everldelig tid mot tomtöre upplåtet,
skulle vara af mycket betydande omfång, ville jag
nu, på det ingen orätt må vederfaras staden, erbjuda
mig att, om det äskade området på sätt jag sökt
åt mig upplåtes, sjelf bekosta och ombesörja detsam-
mas indelande i tomter, och underkastar jag mig
sedan det tomtöre för hvarje tomt, som förut är stad-
gadt för andra af staden upplåtna tomter.

Under förhoppning om, att Stadsfullm. under så-
dana vilkor icke vilja afslå denna min be-
gäran, anhåller jag, att, sedan ärendet bifal-
lits,det måtte lemnas DK:n i uppdrag att,i
likhet med hvad som enligt stadsfullm:s förut
fattade beslut skall ske, å upplåtna tomter
utfärda gåfvobref, samt att detta tillägg
till min ansökan må remitteras till Utskot-
tet för inhemtande af dess yttrande.

Torshälla den 14 Juni 1889
/K.E.Andersson/"

Efter uppläsandet häraf hemstälde v.Ord-
föranden, att han, ehuru ärendet innefattade en
hans egen angelägenhet, måtte anses berättigad
häruti föra ordet. Med bifall härtill remittera-
des skrifvelsen till utskottet, som öfver densam-
ma har att i sammanhang med utlåtandet öfver H:r K.E.An-
derssons ansökan af den 24 sistl.Maj afgifva
yttrande.

[MARG:Bil 28
lemnad
utskottet]

Justeradt den 18 Juni 1889.
/C.Fr.Berglund./
/Carl Höglund./

In fidem:
/K E;Andersson/

Offentligen uppläst den 18 Juni 1889, betyga.
/John Valter/
/C.Fr.Berglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107529.

Personrelationer