Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 mars 1891

Anmärkning

den 13 mars 1891.

Närvarande samtlige
Herrar ledamöter.

§51.
att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C. O. Hellqvist
och C. F. Zakrisson och skulle justering ske
Fredagen den 20 mars 1891 kl. 6 e. m.

§52.
I enlighet med hvad i §. 44 A är
nämdt hade Fullmäktige att idag
företaga val af ytterligare en ledamot
i Byggnadsnämden till hvilket förslag
ifrån Utskottet infordrats.

Sedan detsamma upplästs inval-
des till ledamot i nämden Herr
J. E. Juhlin med 9 röster.

[MARG:J E.J.
B.N.]

§53.
På grund af i §.44B. omnämde
hade Drätselkammaren nu inkommit med
kostnadsförslag å Hamnbrygge- reparationen
hvilket skulle medföra en utgift af 144 Kronor.

Stadsfullmäktige beslöto uppdraga åt
Drätselkammaren att förmånligast möjligt
låta verkställa arbetet, med användan-
de af å Stadens skog varande timmer.

Medel, för betäckande af kostnaden för
reparationen, skulle tagas af årets
hamninkomster.

[MARG: DK]

§.54.
Med anledning af i §.45 omnämde
Herr C. A. Anderssons skrifvelse så hade
nu komiterade för reglering af Magistra-
löner afgifvit det yttrande:

{att} enär Staden hvilken genom Stads-
fullmäktige eller Drätselkammaren tagit
del i upprättandet af det af Herr Anders-
son åberopade arrendekontraktet Stadsfull-
mäktige må förklara sig hindrade att
medgifva begärd förlängning af detsamma
men {att}, med hänsyn till den ifrågasatta
löneregleringen - under förutsättning
dels att staden sjelf, emot vederlag öfver-
tager de till Borgmästarens aflöning an-
slagna jordområden, dels att blifvande
lönereglerings-förslag kommer att i detta
afseende erhålla nödig stadfästelse
Stadsfullmäktige åt Drätselkammaren upp-
draga att i förening med t. f. Borgmästa-
ren, med afseende å den tid han
kan komma att draga fördel af ifrågava-
rande jordar erbjuda nuvarande arren-
datorn att under {ett} år från den 14 mars
detta år innehafva och bruka den jord
som genom förutnämde arrendekontrakt
varit åt honom upplåten, samt ifall
öfverenskommelse kan åvägabringas med
honom upprätta arrendekontrakt.

Stadsfullmäktiges beslut blef ock i en-
lighet med denna komiterades hemställan.

[MARG: DK.]

§.55.
På grund af i §.49. lemnade upplys-
ningar hade beslutats att en komité skulle
tillsättas för omhändertagande af jernvägs-
frågan.

Sedan Utskottets infordrade förslag upp-
lästs invaldes i denna komité Herrar
t. f. Borgmästare G. Åkesson, vice pastor
G. Sjöström, Fabrikör C. A. Andersson,
Kapten C. A. Söderström samt Fabrikör
K. E. Andersson, hvarjemte denne sednare
utsågs till sammankallande.

[MARG:K.
J.F.]

§.56.
Genom Konungens Befallningshafvan-
des resolution af den 2 mars d. å hade
Stadsfullmäktiges förklaring infordrats med
anledning af Gillberga kommuns ansö-
kan "att pigan Anna Granlund måtte
tillika med sina tvenne barn blifva
utstryken ur Gillberga socken mantals-
längd för år 1891 och i stället införd
i längden för Torshälla stad.

Denna skrifvelse remitterades till Fat-
tigvårdsstyrelsen under anhållan om
uppsättande af förslag till Fullmäktiges
förklaring häruti, ock att detta för-
slag måtte inkomma så tidigt att
detsamma kan behandlas vid ordi.
narie sammanträdet den 31 dennes.

[MARG: FS]

§57.
Stadsfullmäktige beslöto att dess
ordinarie sammanträde för
denna månad skulle uppskjutas till
Tisdagen den 31 mars.

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt den 20 mars 1891.

/Carl Zachrisson/
/C, O, Hellqvist/

Offentligen uppläst den 20 mars 1891 betyga:
/C, O, Hellqvist/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107521.

Personrelationer