Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 juni 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 juni 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stads-
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 13:de Juni
1866.

S.D. Sedan 14 ledamöter samlats,
och protokollet för nästföregående
sammanträde blifvit uppläst, förekom-
mo följande ärender.

§.1.
Föredrogs och upplästes en till Ma-
gistraten ingifven, och till Stadsfull-
mäktige, för utlåtandes afgifvande
deröfver, remitterad ansökning, så
lydande: "Till välloflige Magistra-
ten i Thorshälla!

Remitteras till Stadsfullmäkti-
ge för att skyndsamligen deröfver
till Magistraten inkomma med utlå-
tande. Thorshälla den 11 Juni 1866. Ex Of-
ficio.
/K.Svensson./"

Undertecknade som härstädes bil-
dat bolag för öfvertagande af all brän-
vins minutering och utskänkning här
i Staden på ett års tid räknadt
från den 1:sta nästkommande Okto-
ber, och förbinda oss att derföre er-
lägga en afgift af Fyra Tusen (4,000)
Riksdaler Riksmynt, få härmedelst
oss till förenämnde öfvertagande an-
mäla. Thorshälla den 9 Juni 1866.
/P.Th.Lundholm./
/Vikt;F;Gesén./
/J.M Törngren./
/E.Lindström./"

Härefter framställdes huruvida det
inom Fullmäktige bildade bolaget vil-
le afstå sin rätt, för att sålunda
bereda rum för det nu ifrågasat-
te bolaget. Härom inhemtades,
att halfva antalet af delägarne
i det förstnämnda bolaget, neml.
Herrar Sundholm, Arfström, Sten-
holm och Thermaenius, hade från
sitt deltagande deruti afstått, hvar-
emot de öfrige delägarne, Herrar
Fagerström, Lindblom, Hulin och Set-
terlund, yrkade, att bolagets an-
bud samt Fullmäktiges yttrande
deröfver vid sammanträdet den 2
siste: Juni, skulle stå fast.

Med anledning af Ordförandens
framställning upplästes derefter 5
§ i Kongl. Förordn. om bränvins-
försäljning af den 18 December 1863,
och ansåg han på grund deraf, att
handlande icke vore berättigad att i
bränvinsbolag vara delägare. - 6§
i samma Kongl. Förordn. föreskrifver
ock, att icke Apothekare får tilldelas
rättighet till minuthandel med eller ut-
skänkning af bränvin.

Häremot gemnälde Herr Sund-
holm, att särskildt tillstånd för id-
kande af handelsrörelse nu icke er-
fordras, och ansåg hinder ej möta
för handlande att deltaga uti nu i-
frågasatte bränvinsrörelse.

Herr Kronofogden Levin fram-
ställde äfven nu hvad han vid de
båda föregående sammanträdena ytt-
rat, att han ansåg de af Stads-
fullmäktiges ledamöter, som ingif-
vit ansökning om öfvertagande af
bränvinshandeln jäfvige att behand-
la och afgifva yttrande uti denna
fråga. -Denna åsigt gillades
dock icke af flera af de öfriga
ledamöterna.

Herr Nålmakaren Nyström fram-
ställde om icke, på grund af 10:de
§ i förenämnde Kongl Förordn. om
bränvinsförsäljning, alla rättigheter-
na tillsammans kunde på auktion ut-
ropas. Herr Nyström ansåg ock, att
det vore det rättaste att så göra, e-
medan då flere spekulanter kunde
blifva i tillfälle gifva anbud på
bränvinsförsäljningens öfvertagande. Se-
dan ofvannämnde §.10 blifvit i hvad
som rörde denna framställning upp-
läst, bestriddes väl icke, att ett
sådant utropande af alla rättighe-
terna på en gång vore möjligt och
lagligt, men det ansågs dock att
Staden derigenom troligen skulle er-
hålla mindre inkomst än om nå-
gotdera af de högsta ingifna bolags-
anbuden antoges.

Då nu emellertid så många
och olika åsigter och anmärknin-
gar i denna fråga gifvit sig till-
känna, dels på sammanträdena
den 2:dra och 8:de dennes och dels
i dag, så ansåg sig Fullmäkti-
ge icke nu böra lemna något
utlåtande eller förord hvarken för
det ena eller andra af de 3:ne
bolagsanbuden, utan öfverlemna-
des sakens bedömande till Magi-
straten.

[MARG: Från Magistraten
remitteradt bolags-
anbud för öfverta-
gande af bränvin-
försäljn., samt
fullmäktiges utlå-
tande deröfver.]

§.2.
Landtbrukaren Herr A.Berglund,
som derjemte är Slussinspektor hos
Eskilstuna kanalbolag, anhöll att,
emedan nämnde befattning under
seglationstiden fordrar att han nära
nog ständigt finnes till hands för ex-
pedierande af fartyg m.m., blifva
befriad från att vara ledamot i
Drätselkammaren. Om denna an-
hållan yttrades af Fullmäktige o-
lika meningar. För bifall till
densamma talade Herrar Sundholm
och Fagerström, Herr Kronofogden Le-
vin samt ordföranden; för afslag
talade Herrar Hulin, Norin, Anders-
son, Setterlund och Nyström, hvil-
ka båda sistnämnde anmärkte, att en
af Drätselkammarens suppleanter kun-
de i Herr Berglunds ställe inkal-
las i händelse han vore hindrad,
och att han derföre borde i Drät-
selkammaren qvarstå. -Herr
Berglund afsade sig då sin be-
fattning såsom ledamot i Drät-
selkammaren.

Frågan blef derpå uppskjuten,
och skulle fullmäktige på nästa
sammanträde i detta afseende
besluta.

[MARG: Framställning
af Herr Berglund
att blifva, på
anförde skäl,
befriad från att
vara ledamot i
drätseln. Frå-
gan uppskjuten.]

§.3.
Herr Kronofogden Levin och
Herr A Berglund utsågos att i
morgon kl.11 f.m. å Rådhuset ju-
stera detta protokoll. Till supple-
ant utsågs Herr F.O.Nyström.

[MARG: Justerare]

År och Dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh.Thermaenius/
Justeradt
/Levin/
/A,Berglund/
offentligen uppläst i Rådhuset den 13 juli 1866 betygar
/C.G.Scheler/
/P;Malmsten/
Utdrag af Protokollets §1 lemnad till Magistr. d. 18/6 af E.T.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 juni 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107520.

Personrelationer