Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 november 1889

Anmärkning

den 13 Nov 1889

Närvarande samtl H:rr Ledamöter
med undantag af Herrar Win
qvist Juhlin & Strengbohm hvil
kas utevaro, dock ansågs för laga
sedan skäl derföre lemnats

§.156.
Att justera dagens protokoll utsågos
H:rr C A Andersson och C Zakriesson
och skulle detta ske måndagen den 18.
Novemb. kl 1.e.m.

§.157.
Behandlingen av den af Herr R Essén upp
rättade kartan öfver tomtefördelningen
på Stadens Östra egoområde hade tills idag
uppskjutits hufvudsakligast för att af H:r
Essén erhålla en del äskade upplysnin
gar då H:r Essen lofvat idag vara när
varande vid sammanträdet
Sedan Stadsf bifallit framstälde propo
sition om rättighet för Herr Essèn att
vid sammanträdet inom Stadsf: få lem
na de upplysningar man äskade afgaf
Herr Essén nu dessa hvarefter Herr
C A Andersson yrkade att kartan skulle
sådan den nu förelåge af Stadsf godkännas
hvilket yrkande Stadsf efter verkstäld vo-
tering afslogo med 12 röster emot 4.
Härefter yrkade Herr K E Andersson att
ärendet skulle uppskjutas tillsvidare och
att Stadsf: måtte hos sakkunnig person
förfråga sig och begära utlåtande öfver
huruvida Stadsf: ännu äro
berättigade att göra de förändringar
i föreliggande plan, som kan anses nödiga
samt att det måtte lemnas Utskottet i
uppdrag att föreslå lämplig person som
detta på Stadsf: vägnar ombesörjer.
Detta yrkande biföllo Stadsfullmäktige

§.158.
Herr C Höglund hade fullgjordt det ho
nom, enl § 140, lemnade uppdraget och inläm
nade nu det af D:r J Trollén affordra
de skriftliga åtagandet att här på förord
nande upphålla Stadsläkarebefattningen
från och med 1 Jan: 1890 emot gotgörel
se af 550 Kronor pr år räknadt och väck
te Herr Höglund i sammanhang härmed
motion om att Stadsf måtte besluta att
hos Magistraten anhålla att Magistraten
fortast möjligt måtte ingå till Kongl
Medicinalstyrelsen med begäran om
förordnande för Med: Lic: Herr J Trollén
att här uppehålla Stadsläkarebefatt
ningen från och med den 1 Janu 1890 och
meddelande af rättighet för samme
Herr Frollén att få härför räkna tjens
steår, samt yrkade att denna motion
måtte remitteras till Ut:et för beredning
hvilket yrkande Stadsf biföllo

§.159.
Magistratens Ordf: inlemnade ett af Inspek
tören för Städernas Allmänna Brandstads
Bolag i oct d, å, afgifvet utlåtande
öfver brandanstalterna i Torshälla
Då Inspektören häri framstälde förslag
om att Staden borde {dels} anbringa en
säkerhetsventil å den vid kvarnen upp
satta maskinpumpen, {dels} anordna brand
telegraf, så beslöts att lemna Drätselkammaren i upp
drag att till Stadsf inkomma med för
slag huru med detta bör förfaras, hvar
efter det för Staden rätt smickrande
Utlåtandet skulle i sin helhet i Stadf:s
protokoll inflyta.

in fidem
/Ax Westman/

Justerad den 18 nov. 1889.
/C.A. Andersson/
/Carl Zachrisson/

Ordföranden anhöll vid justeringen att
få infördt i Protokollet att den för-
bindelse som af Doct. J. Trollén aflemnats
icke är affattad så som §. 140 föreskrifver.
Tillika anhöll Ordf. att ett till honom
lemnadt skrifligt utlåtande af Herr R. Essén
angående tomtfördelningen skulle som bilaga
Stadsf. handlingar närslutas och att detta
måtte i protokollet omnämnas.

in fidem
/Ax, Westman/

Offentligen uppläst den 28 Nov. 1889
/K, E Andersson/
/Carl Höglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107522.

Personrelationer