Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 december 1890

Anmärkning

den 13 december 1890.

närvarande samtlige ledamöter
förutom Herr F. Berglund.

§236.
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar F. H. Stenqvist och C. J. Andersson
och skulle justeringen ske Onsdagen den 17 den-
nes Kl. 4 e. m., då detsamma ock kommer
att offentligen uppläsas.

§237.
Drätselkammaren hade genom skrifvelse af den
27 nov., Bil. 69, på anförda grunder, hemstält
om afskrifning af kommunala utskylder för
Herr A. J. Zetterström till ett belopp af kronor
13:43.

Ärendet förklarades hvilande till ett kom-
mande sammanträde.

§238.
Genom protokollsutdrag af den 27 nov. Bil. 70,
hade Drätselkammaren hemstält om afskrif-
ning af kommunala utskylder för Herr P. J. An-
dersson till ett belopp af kronor 3:58.

Ärendet remmiterades till Utskottet.

§239.
Drätselkammaren hade genom protokollsut-
drag af den 27 nov., Bil. 71, anmält, att röstlängd
äfven för föregående år resterande kommuna-
la utskylder till kammaren aflemnats och
hemstäldes om afskrifning för i protokol-
let namngifne personer till ett samman-
lagdt belopp af kronor 47:71; hvaremot det an-
sågs att utskylderna för i samma protokoll
uppgifna personer borde balanceras
detta till ett belopp af kronor 212:65.

Ärendet öfverlemnades till Utskottet.

§240.
I skrifvelse af den 27 nov, Bil. 72 hade Drätsel-
kammaren hemstält att arvode till Sekre-
teraren hos Stadsfullmäktige måtte höjas
till 100 Kronor.

Remiterades till Utskottet.

§241.
Drätselkammaren hade nu behandladt i
§223 omnämmde motion och hemstälde
att i nästa års stat upptages ett belopp
af 50 kronor till aflöning åt en person, som
åtage sig kringbärandet af samtlige kommunala
kallelser.

Remmiterades till Utskottet.

§242.
Genom protokollsutdrag af den 13 dennes,
Bil. 72, hade Drätselkammaren hemstält att för
nästkommande år anskaffas för Magistra-
tens behof, en Statskalender, samt att för Stadens räk-
ning det för nästa år prenumereras å Eskilstu-
na tidning och Eskilstuna Posten.

Remmiterades till Utskottet för deras ytt-
rande.

§243.
På hemställan af Kyrkorådets Ordförande hade
Drätselkammaren föreslagit, att, då nu tven-
ne kommunalrum inredas, det ena af dessa
måtte upplåtas för hållande af nattvardsskola.

Det beslöts att det större kommunalrum-
met skulle för året upplåtas för nämnda ända-
mål, mot det att städning och eldning beko-
stas från SkolKassan.

§244.
I enlighet med § 206 hade nu Drätselkammaren
afgifvit yttrande öfver deri omförmälde skrifvel-
se och hemställer Drätselkammaren om afslag
å den af Kommiterades för s. k. Lasarettsvägens
vid Eskilstuna förbättring ingifna begäran om
bidrag från Staden med 50 Kronor till nämde vägs
omläggning med slagen sten, hufvudsakligen af det
skäl att något sådant bidrag icke rimligtvis kan
åligga Staden, då nämde väg ej berör Torshälla
och då för öfrigt kommiterades i sin skrifvelse
till Eskilstuna Stadsfullmäktige yttrat attdenna väg
i en snar framtid skulle komma att införlifvas
med Eskilstuna stad, kan ju Torshälla ännu min-
dre anses böra bidraga till vägens förbätt-
ring. Stadsfullmäktiges beslut blef ock i en-
lighet med denna hemställan.

§245.
Herr C. A. Andersson föreslog att det måtte
beslutas om anställande af en Stadskassör för
staden, hvilken det skulle åligga att förvalta
{alla} stadens kassor och verkställa behörigen
godkända utbetalningar.

Förslaget remmiterades till. Utskottet.

§ 246.
Komminister Georg Sjöströöm hade i skrifvelsen af
den 11 December anhållit om befrielse från det
honom genom val den 28 sistlidne nov., lemna-
de uppdraget att vara ledamot af Stadens Drät-
selkammare för nästkommande fyra år.
Med anledning häraf beslöts lemna Utskot-
tet i uppdrag att {dels} underrätta Herr
Komminister Sjöström attt förslag väckts om
anställande af särskild StadsKassör, hvarige-
nom göromålen inom DrätselKammaren
skulle komma att minskas, {dels} anhålla att Herr Sjö-
ström ville återtaga denna sin afsägelse
hvarjemte det uppdrogs åt Utskottet att der-
est Herr Sjöström vidhåller afsägelsen då
till fullmäktige inkomma med yttrande huru
härmed förfaras bör.

§247.
Magistraten hade i skrifvelse af den 8 dennes
föreslagit

{att} det anställes tre nattpoliser med hvar-
dera en aflöning af 225 Kronor;
{att} till den ene af dessa lemnas dessutom
{dels} de 50 kronor, som hittills utgått till rote-
mästaren, {dels} de 25 krono, som hittills
utgått för öfvervakande af Sundheten mot det
att denna polis särskildt åtager sig de skyl-
digheter, som ålegat förre innehafvaren
af dessa befattningar.

Sedan borgmästaren G. Åkesson anfört att
synnerlig vigt låga vid att få nattpolis-
tjensten ordnad snarast och om möjligt
så tidigt, att denna nya ordning kunde trä-
da i kraft med ingången af nästa år, be-
slöto Fullmäktige remmitera ärendet till
Drätselkammaren.

§248.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut af 29
sistl. april hos Magistraten anhållit om uppgift
på det vederlag Magistraten kunde fordra för af-
ståendet at den Magistraten tillkommande
rätt att utnämna boupptecknings- och arf-
skiftesförrättare, så hade Magistraten nu i
skrifvelse af den 8 dennes underrättat att
Magistraten här i staden skolat under se-
nast gångna tio år af sådant haft en inkomst af
tillhopa 6678 Kronor 13 öre, hvardan Magistraten
anser att, derest Fullmäktige skulle besluta vid-
taga några åtgärder för afläsandet af denna Magi-
straten tillerkända rättighet, det minsta veder-
lag, som bör kunna ifrågakomma, är sjuhundra
kronor om året. ärendet remitterades till den
komite som omhänderlagt löneregleringsfrågan.

§249.
Herr C. F. Zakrisson föreslog att det måtte upp-
dragas åt en person att på enskild väg söka
utforska, om rättighet förefinnas för arrendator
af s. k. Kungsladugårdens mark invid Eskilstuna
att hafva den väg, som leder förbi s. k. Ekbac-
ken till Eskilstuna afstängd.

Det uppdrogs åt Motionärerna att härom söka
anskaffa erforderlig upplysning.

§250.
Herr F. Berglund ansågs hafva laga skäl för
utevaro från sammanträdet.

In fidem

/K, E, Andersson/

Justeradt den 17 Dec. . 1890

/F, H, Stenqvist/
/C. J. Andersson/

Offentligen uppläst den 17 Dec. 1890,

betyga:

/Georg Sjöström/
/J. E. Julin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107518.

Personrelationer