Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 september 1890

Anmärkning

{Den 12 September 1890}

Närvarande samtliga Herrar
Ledamöter med undantag af Herrar G A.
Kindgren, C. O. Hellqvist och C. J. Andersson

§ 169.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F. H. Stenqvist och L. G.
Mählberg och skulle detta ske måndagen den
22 dennes kl. 8 e.m. då det ock kommer
att offentligen uppläses.

§ 170.
Ifrån Magistraten hade den 5 dennes
anländt en skrifvelse med förmälan att
Kongl. Medicinalstyrelsen vid föredragning af
den för Stadsläkaren upprättade instruktionen
funnit att bestämmelserna i § 7 af förslaget
kunna vålla olägenheter sådana de nu äro
affattade., hvadan hemstäldes om ändrad
lydelse af desamme.

Kommiterade för Läkare- och Apotheks-
frågorna hade sammanträdt och tillstyrkte
Stadsfullmäktige att besluta ändring af denna
§ i enlighet med gjord hemställan, och be-
slöto Stadsfullmäktige att § 7 i förslaget
till Instruktion för Stadsläkaren i Torshälla
skulle ändras och hafva följande lydelse:

Önskar Stadsläkaren tjenstledighet, må
sådan af Magistratens ordförande beviljas intill en vecka
samt af Magistraten för en månads tid;
afser längre tjenstledighet, fordras Stadsfullmäktiges med-
gifvande; och skall Stadsläkaren, då ledighet
beviljas honom, på egen bekostnad ombesörja
tjenstens upprätthållande genom kompetent
vikarie.

§ 171.
Föredrogs en den 2 dennes ifrån Magistraten
anländ skrifvelse af följande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Torshälla.
Med anledning deraf att - sedan de vid
sammanträde i Strengnäs den 30 sistlidne Maj
utsedde komiterade för frågan om byggande
af jernvägen i Norra Södermanland, hvilka
bland annat erhållit i uppdrag att söka ut-
reda storleken af de bidrag, som kunna vara
att påräkna af kommunerna för utförande
af ifrågavarande företag, uti skrifvelse den 28
derpå följande Augusti anhållit, att Konungens
Befallningshafvande i Länet ville från Stadsfull-
mäktige i Strengnäs, Mariefred, Eskilstuna och
Torshälla infordra bestämd uppgift om de belopp,
nämmde städer vilja teckna i ett i enlighet
med Kongl. Förordningen angående aktiebolag
den 6 oktober 1848 bildadt bolag för byggande
af jernväg i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med det af Ingeniören W Engström detta år
uppgjorda förslag, innefattande en hufvud-
ledning från Nyby Bruk och Torshälla via
Eskilstuna, Ärila, Stålboga, Länna, Åker,
Marielund, Taxinge - Näsby, Turinge och
Saltskog med särskilda spår jemväl till
Åkers styckebruk, Strengnäs, Mariefred och
Igelstaviken, hvilken teckning dock skulle
blifva bindande endast för den händelse jern-
vägen kan börja byggas under år 1891 -
Konungens Befallningshafvande uti skrifvelse den
29 nästlidne Augusti anmodat Magistraten
att från Stadsfullmäktige infordra och före
utgången af denna månad till Konungens
Befallningshafvande insända uppgift på
det belopp staden vill i berörda bolag under
omförmälda vilken teckna, har Magistraten
härmed skolat anhålla, att Stadsfullmäktige
ville i god tid före September månads slut
hit inkomma med sådan uppgift, och vill
Magistraten dessutom i enlighet med komité-
rades genom Konungens Befallningshafvande
gjorda framställning fästa Stadsfullmäktiges
uppmärksamhet derpå; att den tilltänkta
jernvägen endast kan komma till utförande,
om alla, som af densamma kunna hafva
att påräkna fördel af ett eller annat slag,
ådagalägga sitt intresse för jernvägen
genom så stor aktieteckning som möjligt.
Torshälla den 2 September 1890.

På Magistratens vägnar.
/G. Åkesson./"

I följd af denna skrifvelse uttalade
sig Stadsfullmäktige:

{att} en jernväg som närmare berörde
Torshälla vore önskvärd;

{att} staden borde dertill teckna det bi-
drag som kunde anses med Stadens ekonomi
förenligt;

{att}, derest Staden komme att teckna
bidrag härtill, Staden då bör, förutom
andra vilkor, äfven fästa det, att jern-
vägen utlägges så att den komme mera
i närheten af Torshälla Hamn i stället
för att dess ändpunkt skulle blifva vid Nyby
Bruks under byggnad varande ångsåg

{att} Stationen bör blifva endera der den
uppgifvits vara tillämnad, nemligen vid s.k.
"Gastbron" strax nedom Nya Kyrkogården eller
ock vid banans ändpunkt hvarhelst den nu
än blefve vid hamnen;

hvarjemte beslöts {att} hänskjuta ären-
det till Drätselkammaren för utredning.

§ 172.
Drätselkammaren hade medelst utdrag
af dess protokoll för den 4 dennes hemstält
att Stadsfullmäktige måtte besluta om ändrat
inredning af Rådhuset på sätt i nämnde skrif-
velse säges.

När detta föredrogs hemstälde t. f. Borg-
mästaren om att i sammanhang härmed Full-
mäktige ock måtte besluta {att} låta igensätta
det fönster å Rådhussalen som nu vore an-
bringadt å östra gafveln, samt {att} luftven-
tiler anbringades i Rådhussalen.

Såväl Drätselkammarens förslag som
Borgmästarens hemställan remitterades till
Drätselkammaren för kostnadsförslags uppsättande.

§ 173.
Uppdrogs åt Utskottet att till ordinarie
sammanträdet i denna månad hafva afgifvit
förslag till hvilka som böra i komitén för
Städernas allmänna Bolag till brandförsäkring
af lösegendom inväljas.

§ 174.
Herr C. Höglund yrkar att det måtte
åvägabringas ett eldfast förvaringsställe för
Stadens handlingar och föreslår att ett hvalf
uppmuras i källaren under Rådhuset med
ingång dertill ifrån det nu tillämnade Borg-
mästarens expeditionsrum.

Förslaget remitterades till Drätselkam-
maren för utredning

§ 175.
Magistraten hade den 12 dennes resolveradt
att de besvär, hvilka Herrar F. Lindqvister,
Ax. Westman, C. A. Andersson m. fl., anfört
öfver det Egodelnings Rättens utslag, hvari-
genom sökt fastställelse, å den af kommis-
sionslandtmätaren Raguel Essén upprättade
kartan "öfver den till bebyggande afsedda
delen af Torshälla stads östra egoområde",
underkänts, skulle kommuniceras Stadsfull
mäktige, hvilka, vid förlust af rätt till
vidare hörande i målet inom en månad
efter delfåendet som skedt den 12 dennes,
skulle till Magistraten ingifva sin till
Kongl. Maj:t i underdånighet stälda förklaring
öfver besvären och dervid, eller, om förklaring
öfver besvären af Stadsfullmäktige ej kommer att af-
gifvas, inom samma tid, remissakten
samt densamma nu åtföljande handlingar
rörande ifrågavarande landtmäteriförrättning
jemte. dertill hörande två kartor återställa.

Stadsfullmäktige beslöto remittera
de ingifne handlingarne till Utskottet
med uppdrag att uppsätta förklaring hvar-
vid föreslogs att utskottet må lemnas
rättighet med sig förena lämligt Juridiskt
bildadt biträde.

Frågan om biträde af Juridisk
bildad person härvid förklarades hvilande
till ett kommande sammanträde.

§ 176.
Skolrådets ordförande hade hos Drätsel-
kammaren anhållit {att} Stadens kommu-
nalrum måtte få användas för Kyrkostämma,
Husförhör, som ock till lokal vid Nattvards-
barnens undervisning och dervid framhållit
att socknen i flere år bestått dylik lokal
för församlingarnes gemensamma behof.

Drätselkammaren hade i följd af denna
anmälan hänskjutit densamma till Stads-
fullmäktiges afgörande och dervid hemstält

{att} Stadsfullmäktige måtte tillsvidare
upplåta ifrågavarande lokal till begärdt ända-
mål samt att dervid hemställes huruvida
icke Torshälla socken skulle vara villig bekosta
veden för uppeldningen af lokalen

Ärendet skulle hvila till
ett kommande sammanträde.

§ 177.
Af de frånvarande skulle Herrar G. A.
Kindgren samt C. J. Andersson påföras böter
för utevaro med stadgade 2 kronor hvardera

C. O. Hellqvist hade icke med kallelse
anträffats hvadan det ansågs att han icke
kunde påföras böter för utevaro.

[MARG: Andersson
befriad
se §.191]

In fidem
/K,E. Andersson/

Justeradt den 22 Sept. 1890
/F, H, Stenqvist/
/L, G, Mälberg/

Offentligen uppläst den 22 Sept - 1890, betyga
/L, G, Mälberg/
/F, H, Stenqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107517.

Personrelationer