Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 juli 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 juli 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfullmäk-
tiges i Thorshälla sammanträde den 12
Juli 1888.

Närvarande: Samtlige fullmäktige utom Herrar J. E. Fagerström,
som var af sjukdom hindrad, L G Mälberg, C. T. Berglund och C.Zakris-
son; den sistnämnde hade å kallelselistan anmält sig hindrad af
skjuts efter Läkaren, Mälberg och Berglund infunno sig straxt efter upp-
ropet; de frånvarandes förhinder godkändes.

{§ 86}
I skrifvelse den 9 dennes har Magistraten infordrat Stads-
fullmäktiges yttrande, med anledning deraf att Borgmästare E.
Swentzer anmält, det han för vårdande af enskilda angelägen-
heter ämnade hos Kongl Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt anhålla
om tjenstledighet från utöfvande af borgmästare Embetet här i
staden från och med Onsdagen den 1:sta till och med Lördagen den 25
instundande Augusti månad; till sin vikarie under tjenstledighe-
ten föreslår borgmästaren, Herr e o. Hofrättsnotarien Einar Ljung-
strömer. Enligt utskottets hemställan beslöto fullmäktige att
för sin del ej göra invändning vare sig emot den sökta tjenst-
ledigheten eller den föreslagne vikarien, dock med vilkor att
arvodet åt vikarien ej må utgå af Stadens medel.

{§ 87}
Med anmälan att kommissionslandtmätaren Raguel Essén in-
kommit med uppgift å kostnaden för uppmätning af den till
bebyggande afsedda delen af östra området samt för afvägning
af nödiga gator derstädes, hade Byggnadsnämnden i skrifvelse
den 9 dennes hemstält, att fullmäktige ville så fort som möjligt
ingå till Kong. Befallningshafvande med begäran om förordnande för
Kommissionslandtmätaren Essén att verkställa dessa arbeten. Utskottet
hade den 11 dennes behandladt nämnde skrifvelse och beslöt då på
anförde skäl hemställa:

"1:mo) hvad Byggnadsnadsnämnden föreslaget rörande begäran om för-
ordnande för Herr Essén må för närvarande ej föranleda någon full-
mäktiges åtgärd

2:do) åt Byggnadsnämnden uppdrages att från Herr Essén anskaffa
anbud enligt fullmäktiges beslut i § 54, hvilket genom protokolls
utdrag redan den 1 Maj lemnats till verkställighet af nämnden,
och 3:o) att nämnden må anskaffa sådant anbud äfven från kom.
landtm. Åkerstein i Eskilstuna."

Vid föredragning häraf anmälde Borgmästare Swentzer, att ären-
det kräfde den allra största skyndsamhet, enär för närvarande
all byggnadsverksamhet å nämnde område måste inställas, hvil-
ket vore så mycket mera beklagligt, som flere tomtegare behöfva
före vintrens inbrott uppföra nödiga uthus, men af brist på tomt-
karta ej kunna förvärfva sig tillstånd dertill; derjemte förelåge
tvist, huruvida enskild jord af misstag blifvit lagd till tomt,
som af Magistraten upplåtits till bebyggande, på grund hvaraf
det sannolikt blir nödvändigt att verkställa egoutbyte mellan
staden och enskilde jordegare, hvilkas mark gränsar intill sta-
dens.

I enlighet med Byggnadsnämndens hemställan beslöto full-
mäktige att ofördröjligen till Kong. Befallningshaf:de i länet ingå
med begäran om förordnande för Kommissionslandtmätaren Raguel
Essén att verkställa uppmätning och afvägning af den till bebyg-
gande afsedda delen af Torshälla stads östra ego-område samt, der så-
dant under förrättningens gång pröfvas nödigt för utläggning
af gator och beredande af tomtplats, verkställa egoutbyte
mellan staden och enskilde jordegare.

{§ 88.}
Företogs till förnyad behandling Inspektörens hos Städer-
nas allmänna Brandstodsbolag " utlåtande på grund af förnyad
inspektion af brandanstalterna i Staden Torshälla den 9 December 1887".
Utskottet hade vid sammanträde den 11 dennes i samråd med
drätselkammaren på anförd skäl funnit godt hemställa:

Det fullmäktige måtte besluta uppdraga åt drätselkammaren
att för Stadens räkning inköpa följande eldsläckningsredskap:

1 rotationspump eller annan fullt ändamålsenlig Sug och tryck-
pump till pris af högst - 450 kr:
500 fot slang, 5 1/6 tum till pris af högst - 255 kr:
4 st vanliga kopplingar - 56.kr:
1 st ögonblickskoppling - 22 kr:
Yxor och spett - 17 kr:
Uppsättning af pumpen, rem m.m. - 100 kr
till en sammanlagd kostnad af niohundra Kronor.

Wid uppläsandet häraf anmälde Herr K. E Andersson,
att enligt omförmälda utlåtande erfordrades derjemte en slang-
kärra till ett pris af 75 kronor, hvilken borde inköpas samtidigt
med den af utskottet föreslagna brandatiralj; Och blef utskottets
hemställan afvensom Herr K. E Anderssons yrkande af fullmäk-
tige bifallen.

I fråga om beredande af medel till nu beslutade inköp
hade utskottet föreslagit, att drätselkammaren måtte bemyndi-
gas dels använda hvad Herr F. H. Ståhle till stadens brandväsende
donerat, hvilken vid senaste årets slut belöpte sig till omkring
250 Kronor, dels ock uppsäga Herr F, H. Stenqvists lån å 1 000 kronor
i Stadskassan; men, då nu upplystes, att stadskassan egde, utöf-
ver hvad som kunde för årets utgifter anses erforderligt, på
bankräkning en behållning af omkring 1 000 kronor, så beslöto nu
fullmäktige uppdraga åt drätselkammaren att för inköp af ofvan-
nämnde eldsläckningsredskap använda dels den Ståhleska dona-
tionen dels och Stadskassans tillgångar så långt erfordras.
[MARG:Angående
inköp af
eldsläcknings
redskap.]

{§ 89.}
Inlemnade Herr C. A. Andersson en skrifvelse, med anhål-
lan om tillåtelse att få fortsätta sin railsbana i gränden mellan
gårdarne n:o 23 & 24, öfver gatan till stenmuren vid Torget; Ären-
det remitterades till Byggnadsnämnden, med begäran om dess yttran-
de i ämnet.

{§: 90.}
Anmälde Herr K. E Andersson, att Skolrådet i skrifvelse
till Drätselkammaren påpekat behofvet af en del reparationer
i Flickskolans lokal, men, då kostnaden för nämnde arbete
ansågs komma att öfverskrida 50 kronor, hade drätselkammaren
velat afvakta Stadsfullmäktiges beslut i ämnet. Borgmästaren
Swentzer framhöll önskvärdheten af, att fullmäktige ej nu måtte
fatta beslut om nämnde reparation, enär Magistraten vore be-
tänkt på att till fullmäktige ingå med begäran om ökadt ut-
rymme för Rådstufvu Rättens sessionsrum och förmak, hvarvid
möjligen kunde ifrågasättas att flickskolans nuvarande lokal
efter någon förändring och reparation upplätes åt Magistraten;
men enär flickskolans lokal måste, derest den vidare skall
användas till sitt nuvarande ändamål, vara reparerad före
den 1 nästa September, och saken sålunda fordrade skyndsam
behandling, beslöto fullmäktige att uppdraga åt Bygnadsnämnden
att före Stadsfullmäktiges nästa sammanträde eller Tisdagen
den 31 dennes till Stadsfullmäktige inkomma med förslag dels
å kostnaden för de repararationer som af Nämnden anses erfor-
derliga i flickskolans nuvarande lokal, dels å sådana förändrin-
gar inom Magistratens sessionssal och stadsvaktmästarens bostad,
hvilka Nämnden i samråd med Magistraten finner nödiga för
att åt Rådhusrätten och parter må kunna beredas beqvämt ut-
rymme, dels ock å kostnaden för senast nämnda arbeten.
Vice ordföranden ledde förhandlingarne vid detta ärende.

§ 91.
Herrar G. A. Kindgren och C. F Berglund utsågos att
jemte ordföranden justera detta protokoll, hvilket skulle ske Tisdagen den 17 i
denna månad.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v. Ordförande

Justerad
/G. A. Kindgren/
/C. Fr. Berglund/

År 1888 den 23/7 blef detta protokoll offentligen uppläst å Råd-
huset härstädes; betygas
/F, O, Hyvén/
/A, Pettersson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 juli 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107516.

Personrelationer