Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 januari 1891

Anmärkning

{den 12 Januari 1891}

Närvarande samtlige
Herrar ledamöter.

§.4.
att jämte Ordföranden justera da-
gens protokoll utsågos Herrar P.J.Petters-
son och C.Höglund och skulle justering
ske Måndagen den 19 dennes då så
väl detta som ock föregående proto-
koll kommer att offentligen uppläsas.

§.5.
Beslöts uppdraga åt Ordföranden
att ombestyra protokollsförningen.

Kallelserna till sammanträdena skulle
i enlighet med Fullmäktiges beslut af
19 December förra året kringbäras af Stads-
vaktmästaren.

§.6.
Beslutades att äfven iår ett Bered-
ningsutskott skulle tillsättas och att det-
samma skall bestå af fem ordinarie
ledamöter och 2 suppleanter.

Wid med slutna sedlar företaget val
utsågos till ledamöter Herrar C.Höglund,
F.E.Larsson,J.E.Julin,L.G.Mälberg och
F.Berglund.

Till suppleanter valdes Herrar C.Lidén
och C.A.Andersson i den ordning de
här nämnes.

§.7.
Remitterades till Utskottet att ingifva
förslag å hvilka som anses böra inväljas
i årets Bevillningsberedning.

§.8.
Åt Ordföranden Herr Fabrikör K.E.An-
dersson lemnade Stadsfullmäktige i uppdrag
att å dess vägnar underteckna och
till Konungens Befallningshafvande i länet
ingifva de vid sammanträdet den 19 Decemb.
förra året beslutade skrifvelserna i man-
talsskrifningsärenden.

§.9.
I skrifvelse af den 8 dennes hade
Magistraten anhållit att Stadsfullmäktige
ville till Magistratens förfogande ställa
ett belopp ej öfverstigande etthundra Kro-
nor att användas till anskaffande af
nödvändiga kappor till de tre sedan
innevarande års början i staden tjenstgö-
rande poliskonstaplarne.

Sedan Stadsfullmäktige remitterat för-
slaget till Utskottet för dess yttrande
ajournerades sammanträdet på 5 minuter
medan Utskottet sammanträdde.

Wid fortsatt sammanträde biföllo
Stadsfullmäktige Magistratens sålunda
gjorda hemställan.

§10.
Genom Magistratens resolution af den
8 dennes hade Fullmäktige anmodats
afgifva sin förklaring med anledning af
Herr Komminister Georg Sjöströms hos
Konungens Befallningshafvande i Länet
gjorda yrkande om upphäfvande af det
Stadsfullmäktige-beslut af den 19 sistlidne
December,hvarigenom Herr Sjöström valdes
till ledamot af Drätselkammaren här i
staden.

Handlingarne remitterades till Ut-
skottet med anhållan om förslag
till Fullmäktiges förklaring.

[MARG: Bil.]

§.11
Förra årets Drätselkammare hade
till Stadsfullmäktiges af-
görande hänskjutit utbetalande till
Stadsvaktmästaren af ersättning för
skurning etc. enligt inlemnad räk-
ning a kronor 9.25.

Ärendet förklarades hvilande till
ett kommande sammanträde.

[MARG: Bil]

§12
1890 års Drätselkammare hade li-
kaledes föreslagit att särskilt Träd-
planteringskassa uppsättes och att
till densamma för året afsättes
Kronor 25.30.

Afgörandet häraf uppsköts till
ett kommande sammanträde.

[MARG: Bil.]


§13.
Ifrån Drätselkammaren hade an-
mälan ingått att vid Kammarens
sammanträde den 2 dennes till Ordfö-
rande utsetts Herr Komminister G.
Sjöström samt til vice Ordförande
Herr C.Fr. Berglund hvilken sednare
äfven blifvit utsedd till kassaför-
valtare intilldess frågan om serskild
Stadskassör blifvit afgjord.


§.14.
Medelst.protokollsutdrag från sam-
manträdet den 2 dennes hade Drätselkam-
maren föreslagit {att} Stadsfullmäktige måt-
te bevilja Kommunen rättighet hos sig
anställa sekreterare samt {att} det be-
viljas ett årligt anslag för denna be-
fattning stort 25 Kronor.

Remitterades till Utskottet för
dess yttrande.

[MARG: Bil.]

§.15
Till Utskottet remitterades frågan
om val af "God Man" för gransk
ning af Förmyndares redovisning
i stället för f.Rådmannen Herr J.M.
Widegren som afflyttat från Staden.

§16.
Herr P.Fagerström föreslår att Full-
mäktige måtte besluta att det på
stadens bekostnad anskaffas kopior och
beskrifningar öfver nu gällande kartor
öfver "Östra" och "Norra" jorden.

Remitterades till Drätselkammaren för
utrönande af kostnaden härför.

§.17
Herr C.A.Andersson föreslog att
det måtte uppdragas åt Drätselkam-
maren att utreda kostnaden för an-
skaffande af plankarta öfver områ-
det närmast Stadens hamn,hvilken
karta anses erfoderlig vid insändandet
af anhållan om fastställelser af gränser
för Stadens hamnområde.

Remitterades till Drätselkammaren.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 19 Jan. 1891.
/Carl Höglund/
/P,Joh,Petterson/

Offentligen uppläst den 19 Jan. 1891, betyga

/A,G,Larsson/
/Carl Höglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107515.

Personrelationer