Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 augusti 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 augusti 1890

Anmärkning

Den 12 Augusti 1890.

Närvarande samtlige Herrar
ledamöter förutom Herr C. O. Hell-
qvist som icke med kallelsen kunnat
anträffas.

§ 152.
Att jemte Ordföranden justera dagen proto-
koll utsågos Herrar C. A. Andersson och F. Berglund och skulle
detta ske Fredagen den 15 dennes kl. 8 e.n. då detsamma ock
kommer att offentligen uppläsas.

§ 153.
Sedan Kongl. Maj:ts föreskrifvit att Instruktion
för Stadsläkaren här i staden skulle af Stadsfull-
mäktige upprättas och medicinalstyrelsens god-
kännande underställas, så föredrogs nu upprättadt
förslag till Instruktion, af denna lydelse:

{§ 1.} Stadstäkaren som antages för en tid af
fem år, åligger närmaste tillsyn å Helso - och
Sjukvården inom samhället der han jemväl såvida
ej annorlunda af Stadsfullmäktige medgifves bör
vara boende, och skall han ställa sig till efter-
rättelse gällande författningar samt de föreskrif-
ter som af vederbörande myndigheter i laga
ordning kunna komma att meddelas.

{§ 2.} Stadsläkaren bör dagligen å förut kun-
gjord tid och å angifvet ställe inom Staden
vara för mottaganden af sjukbesök att anträffa.

{§ 3.} Stadsläkaren bör icke utan Stadsfullmäk-
tiges medgifvande innehafva annan allmän tjenste-
befattning.

{§ 4.} Såsom ständig ledamot af Helsovårds-
nämnden skall Stadsläkaren till föredragning
bereda alla de ärenden som röra den egentliga
helso - och sjukvården som af nämnden till honom
i god tid för utredning lemnas samt föreslå er-
forderliga åtgärder.

{§ 5.} Stadsläkaren eger att vid Fattigvårds-
styrelsens sammanträden närvara och i dess öfverläg-
ningar deltaga, och må Fattigvårdsstyrelsen anmoda
Stadsläkaren att tillstädeskomma, när sådant anses
nödigt.

{§ 6.} Stadsläkaren åligger i öfrigt:
{att} lemna erforderligt biträde vid upprättandet
af den berättelse om allmänna helsotillståndet
inom staden samt den öfversigt af dödsorsakerna,
som det åligger nämnden att årligen inom före-
skrifven tid till Medicinalstyrelsen afgifva;

{att} vårda och ansvara för det tjensten tillhör-
rande arkiv;

{att} hafva inseende öfver i staden praktiserande
Barnmorskor;

{att} i enlighet med gällande stadgar öfvervaka och
befrämja skyddskoppsympningen;

{att} besörja sjukvården i Stadens Fattighus och
Epidemisjukhus;

{att} egna sorgfällig uppmärksamhet åt allt
som kan inverka på sundheten och allmänna helso-
tillståndet så väl i staden i allmänhet som ock sär-
skildt i härstädes befintliga skolor, fabriker,handt-
verkerier och dermed jemförligt samt eger att sjelf
anställa eller hos Helsovårdsnämnden föreslå be-
sigtningar af allmänna och enskilda lägenheter
samt af saluhållne varor och lifsförnödenheter;

{att} i händelse af större sjuklighet eller utbrott af
farsot skyndsamt derom göra anmälan hos Helso-
vårdsnämnden samt ordna och öfvervaka den sär-
skilda sjukvård som deraf påfordras;

{att} förrätta de mediko - legala besigtningar och
liköppningar, samt verkställa de undersökningar
och afgifva de utlåtanden honom kan af veder-
börande myndighet anmodas;

{att} utan ersättning vårda sådana sjuka som
antingen åtnjuta understöd af stadens fattigvård
eller enligt styrkt meddellöshet sakna tillgång att
bekosta sig läkarevård;

{att} vid reqvisition af läkemedel på stadens be-
kostnad iakttaga nödig sparsamhet och i trängande
fall å receptet påteckna erforderlig utlemmnings-
attest, samt granska och till riktigheten bestyr-
ka alla medikamentsräkningar som skola af
stadens medel betalas.

[MARG: obs.
§. 7.
ärendet
se § 170]

{§ 8.} Stadsläkaren är skyldig efterlefva de
föreskrifter denna Instruktion innehåller, samt
underkasta sig de förändringar i densamma som
i behörig ordning kunna vidtagas.

Stadsfullmäktige beslöto antaga detta för-
slag till Instruktion för Stadsläkaren i Torshälla
att medicinalstyrelsens godkännande underställas,
hvarjemte beslöts anhålla hos Magistraten att
insända förslaget till Kongl.Medicinalstyrelsen.

§ 154.
Frågan om den ledigvarande Rådmans-
tjenstens besättande föredrogs nu, men sedan
t.f. Borgmästaren upplyst att Stadsfullmäktige,
enligt gällande Lag, icke borde befatta sig
med de förberedande åtgärder, som fordras för
tjenstens besättande, så tillkännagaf ordföran-
den sig förhindrad låta ärendet nu behandlas
af Fullmäktige.

§ 155.
P.Fagerströms i § 109 omnämnde motion om
Krusgårdsbron hade nu behandlats af Utskottet,
hvilket anser förslaget af stor vigt och hemställer
att Stadsfullmäktige måtte öfverlemna ärendet till
Drätselkammaren för utredning, hvilket ock blef
Fullmäktiges beslut.

§ 156.
I § 109 omnämnde P.Fagerströms motion om
snara åtgärdes vidtagande för att få "hamn-
område" bestämt för staden, hade af Utskottet
tillstyrkts men anser Utskottet sig icke ega nö-
diga hjelpmedel för utredande af frågan utan
föreslår att den måtte öfverlemnas till Drätsel-
kammaren för utarbetande af förslag för till-
vägagående häri.

Herr P.Fagerström yrkade,att då denna frå-
ga kräfde särskilda insigter, Drätselkammaren
måtte lemnas beymdigande med sig, vid be-
handlingen af frågen om "Hamnområde", få
förena lämplig juridisk bildad person.

Stadsfullmäktige biföllo såväl Utskottets
som Herr Fagerströms förslag, hvadan ärendet
för utredning öfverlemnades till Drätselkammaren
med lemnad rättighet att med sig härvid få
förena juridisk bildad person.

§ 157.
I skrifvelse af 8 dennes hade Magistraten an-
modat Fullmäktige att, då till följd af förre
Borgmästaren Ernst Swentzers afflyttning från orten,
för staden ej funnes suppleant, som, i händelse af
förfall för Stadens Landstingsman, eger att i dennes
ställe uppträda, i god tid förrän Landstinget
innevarande år sammanträder i laga ordning
företaga val af sådan suppleant. Åt Utskottet
uppdrogs att till blifvande ordinarie samman-
träde inkomma med förslag till hvem som bör
till Landstingsmanssuppleant utses.

§ 158.
Magistraten hade i skrifvelse af 11 dennes (Bil 53.)
öfverlemnat {dels} till Magistraten i laga tid in-
komne tvenne ansökningar till erhållande af
ledigförklarade Stadsläkaretjensten härstädes, den
första af Med.Lic.Edvard Nikolaus Peters, den
andra af Med.Lic.Jöns Jacob Trollén, hvilka an-
sökningar voro åtföljda af vederbörliga bilagor,
{dels} Kongl. Medicinalstyrelsens yttrande om de sö-
kandes kompetens {samt ock} Magistratens ut-
låtande hvari magistraten afger förord åt
Licentiaten Trollén.

Sedan samtlige handlingar upplästs öfver-
lemnades desamma till Beredningsutskottet med
begäran om dess yttrande till nästkommande
sammanträde.

§ 159.
Herr P.Fagerström återtog sin i § 101 omnämnde
motion, enär ifrågavarande afskrifter igenfunnits i
Rådhus Rättens arkiv.

§ 160.
Herr A.J.Hagström hade i skrifvelse af 12 d:ns
framstält sina fordringsanspråk för den händelse Gatan
förbi hans tomter skulle regleras i enlighet med af
Byggnadsnämnden uppgjord plan. Hagströms skrifvelse
öfverlemnades till Utskottet med begäran om dess yttrande.

§ 161.
Herr C.O.Hellqvist ansågs icke kunna påföras
böter för utevaro

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt den 15 Aug.1890:
/C.A.Andersson/
/F,Berglund/

Offentligen uppläst den 15 Aug. 1890. betyga:
/Otto Fredrik Eriksson/
/F,Berglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 augusti 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107514.

Personrelationer