Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 11 mars 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 11 mars 1892

Anmärkning

den 11 Mars 1892

Närvarande samtlige le-
damöter förutom Herrar J. J.
Trollén och C. O. Hellqvist.

§.49.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F E. Larsson och
F. Lindquister och skulle justering ske den 13 d:s

§.50.
Wid fortsatt behandling af i §.37 omnämnde
Magistratens skrifvelse beslöto Fullmäktige an-
hålla att konungens Befallningshafvande måt-
te förordna att de tider som äro bestämde i
resolutionen af den 30 November 1885 måtte för-
blifva oforändrade, enär det syntes orättvist e-
mot nuvarande Spritbolaget om inskränkning
i tiden för utskänkningsrättens bedrifvande skul-
le komma att ske

§.51.
Föredrogs ånyo Herr C. A. Anderssons
förslag om kartas upprättande öfver Tors-
hälla ström i och för Hamnområdets be-
stämmande.

Sedan motionären inlemnat en karta
öfver Stadens egor upprättade år 1857 beslöto
Fullmäktige bordlägga ärendet till ett kom-
mande sammanträde

§.52.
På derom gjord framställning be-
slöto Fullmäktige aflåta ansökan till
Konungens Befallningshafvande i Länet med
anhållan om förordnande att Plåtslagaren K.
J. Widholm måtte afföras ur mantalsläng-
den för Torshälla Stad och i stället upptagas
i enahanda längd för Nyköpings stad;

Och bemyndigade Fullmäktige sin Ordföran-
de Fabrikör K E. Andersson att å stadens vägnar
underteckna skrifvelse härom.

[MARG 1 ex.]

§.53.
För förfallolös utevaro från samman-
trädet skulle Herr C. O. Hellqvist påföres stad-
gade böter med 2 kronor.In fidem
/K. E. Andersson/

Justeradt:
/F, Lindquister/
/F, E,Larsson/

Offentligen uppläst den 25 April 1892 betyga
/C,A,Nilsson/
/P, E, Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 11 mars 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107512.

Personrelationer