Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 april 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 april 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla samman-
träde den 12 April 1889.

Närvarande: samtliga ledamöter.

§. 43.
Vid fortsatt behandling af det under §. 41 antecknade
ärende upplästes komiterades nu inkomna yttran-
de och förslag i fråga om dels löneförmånerna åt blif-
vande stadsläkare och dels stadens uppoffringar för
inrättande af apotek eller medikamentsförråd härstä-
des. Det beslöts, att komiterades förslag rörande sta-
dens uppoffringar för senare ändamålet skulle först be-
handlas. Komiterade hade i detta afseende hemstält, att
fullmäktige må åt innehafvaren af apotek eller medika-
mentsförråd här i staden, derest sådant kommer att nu
inrättas, under de fem första åren lemna en årlig hyres-
ersättning af 500 kronor. Herr C. A. Andersson yrkade,
att, enär, enligt hans förmenande, den sålunda föreslagna
hyresersättningen vore för stor, ärendet måtte till komit-
terade återförvisas för ny behandling.

Sedan disskussionen förklarats slutad, och Ordf. gif-
vit proposition å gjorda yrkanden samt dervid förkla-
rat sin mening vara, att komiterades framställning
vunnit fullmäktiges bifall, begärdes votering. Derefter
upplästes och antogs en så lydande voteringsproposition:

" Den, som bifaller komiterandes framställning
angående hyresersätting åt blifvande innehaf-
vare af apotek eller medikamentsförråd här i staden, röstar
Ja;
Den det icke vill röstar
Nej;
vinner Nej hafva stadsfullmäktige beslutat bifalla Herr
Anderssons yrkande, att ärendet återförvisas till
komiterade för ny behandling."

Vid votering afgåfos 14 röster för "Ja" och fyra röster
för "Nej", hvadan stadsfullmäktige bifallit komitera-
des omförmälda framställning.

I fråga om löneförmånerna åt en blifvande stad-
läkare hade komiterade hemstält, att fullmäktige må
åt Stadsläkaren anslå dels 1 000 kronor kontant lön
och dels 500 kronor i årlig hyresersättning.
Herr C. A. Andersson anmärkte, att komiterades
nu föreliggande förslag rörande löneförmånerna åt en
stadsläkare vore skiljaktigt från det förslag D K:n
till Stadsfullmäktige aflemnat den 18 sistledne December.
D K:n hade nemligen då ansett nämda löneförmå-
ner böra bestämmas till 1 000 kronor kontant utan sär-
skild hyresersättning; och då under tiden ingen omstän-
dighet tillkommit, som kunde berättiga komiterade
att nu framlägga ett förslag, hvars antagande skulle
påföra staden ökade utgifter, yrkade H:r Andersson, att
fullmäktige måtte, med afslag å komiterades framställ-
ning, bestämma löneförmånerna till 1 200 kronor i ett
för allt.

Komiterades föreliggande förslag till löneförmåner
åt en blifvande stadsläkare blef af fullmäktige godkändt.

[MARG: Bil.13]

§. 44.
Med anmälan att komiterade ännu ej hunnit upp-
rätta infordradt förslag till instruktion för blifvande
stadsläkare och att i sådan instruktion lämpligen
bör intagas bestämmelser om sättet för stadsläkares
antagande, yrkade Herr Höglund, att komiterades förslag
om snara åtgärder från fullmäktiges sida att hos
Kungl. M:j:t. söka rättighet för fullmäktige att utse stad-
läkare ej för närvarande företoges till pröfning.
Herr Höglunds yrkande bifölls.

§. 45.
Företogs till förnyad behandling Herr Höglunds vid
förra sammanträdet väckta förslag, att fullmäktige
måtte genom ombud förfråga sig hos Kongl. Medici-
nalsstyrelsens chef, huruvida nu beslutad ersättning
af staden åt innehafvaren af ifrågasatta apoteket
eller medikamentsförrådet kan anses skälig, eller huru-
vida fullmäktige hafva att derutöfver ikläda sig förbin-
delser. Med bifall till detta förslag beslöts, att ombudet e-
ger att af stadskassan åtnjuta resekostnads- och trak-
tamentsersättning i enlighet med hvad för 3:dje klassen
af Nådiga Resereglementet finnas bestämdt; dock att kost-
naden ej får öfverstiga 50 kronor. Till stadens ombud
utsågs enhälligt på Herr Höglunds förslag fullmäktiges
ordförande Herr Kommunister G. Sjöström.
Vice Ordf. ledde behandlingen af detta ärende.

§. 46.
Företogs val till ledamot i Helsov. Nämnden efter f. Fabrikören
F. Karlsson, som blifvit i konkurstillstånd försatt. Utskottet
hade härtill föreslagit gårdegaren C. V. Ståhle. Vid valet
undfick gårdegarnen C. V. Ståhle 17 röster och Postmästaren
F. Lindqvister 7 röster, hvadan gårdegaren C. V. Ståhle blif-
vit vald till ledamot i Helsov. Nämnden med tjenstgöring
intill den tid, då f. Fabr. F. Karlsson varit berättigad att
ur nämnden afgå.

§. 47.
Öfverlemnade Magistratens Ordf. Kongl. Kammarrät-
tens utslag på de besvär fullmäktige anfört öfver
Pröfningsnämndens i länet beslut af den 15 Sept. 1888
om befrielse för Provincialläkaren D:r V. Mossberg i E-
skilstuna från erläggande af den bevillning, som blifvit
honom påfört för inkomst af läkareverksamhet här i sta-
den under år 1888. Utslaget gillar besvären och bestämmer, att
Mossberg skall taxeras i Torshälla för 700 kronors inkomst.
Skrifvelsen lades till handlingarna.

[MARG:Bil.14]

§. 48.
Öfverlemnade Mag:s Ordf., under hänvisande till §. 47 i
gällande förordning om Kommunalstyrelse i stad, en skrif-
velse med hemställan" {dels} om snar utredning om, med hvad
rätt den till Torshälla stad donerade så kallade Norra jorden
blifvit staden afhänd, {dels ock,} derest resultaten af utred-
ningen kunde anses dertill föranleda, om åtgärder vid-
tagande för bevakande af stadens rätt till samma
jord"; och begärdes remiss till utskottet. Herr Mähl-
berg yrkade, att den ifrågasatta utredningen måtte om-
fatta ej blott den s. k. Norra jorden utan ock all öfrig
åt staden donerad jord. Magistratens skrifvelse äfvensom
Herr Mählbergs yrkade öfverlemnades till utskottet för
beredning.

[MARG:Bil.15
lemnad
Utskottet]

§. 49.
Herr Komminister G. Sjöström anhöll hos Stadsfullmäktige,
att stadens kommunalrum måtte få 3:ne förmiddagar i veckan
3 timmar dagligen användas till lokal för undervisning med
årets nattvardsungdom. Den för närvarande i Landsförsamling-
ens fattighus upplåtne lokalen vore nemligen i hög grad olämplig för ändamå-
let, och då nattvardsungdomen, äfven den från staden, sedan
flera år fått utan kostnad för stadskassan begagna sistn
lokal, fordrade billigheten, att stadsfullmäktige nu lemna-
de sitt medgifvande i enlighet med hvad ofvan yrkats.
Denna framställning blef af fullmäktige bifallen, och beslöts
i sammanhang härmed, att nödigt bränsle för kommunal-
rummets uppvärmning får tagas af det förråd, som är af-
sedt för fattigvårdens behof. Vice ordf. ledde beh. af detta ärende.

[MARG:Bil.16]

§. 50.
Att jemte Ordf. justera dagens protokoll utsågos H:rr P. J. Pet-
tersson och A. G. Forsman och skulle detta ske Onsdagen den 17
April kl. 4 e.m.

In fidem
/Georg Sjöström/, n.v. Ordf.

Justeradt
/P. Joh, Petterson/
/A. G. Forsman/

Offentligen uppläst den 17 April 1889, betyga
/A, G, Forsman/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 12 april 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107513.

Personrelationer