Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 maj 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 maj 1867

Anmärkning

Protocoll,fördt vid Stadsfull
mäktiges i Thorshälla samman
träde den 10 Maji 1867


S.D. Sedan 14 Ledamöter voro
samlade och protocollet sedan före-
gående sammanträde blifvit uppläst
företogs följande ärender till behand-
ling.

§1.
I från Herr Nyström hade ingått
skrifvelse med begäran om val till Revisor
efter Handl Lindström som för sin hälsas
vårdande måst resa bort före Revisionens
afslutande hvilket val sålunda utföll att
Kronofogden Levin dertill invaldes i
Herr Lindströms ställe

§2
I sammanhang härmed begärde Herr Nyström
att Drätselkammaren måtte tillställa Revisorer-
na en specifik Special öfver Stadsskogen,
utvisande dels sålda partier hö och halm
sedan föregående år dels auctions proto-
coller under årets lopp öfver försålda partier i likhet med
det beslut som vid Stadsfullmäktige d.38 Juni
förledet år blifvit fattadt och aflemnade
Ordföranden i Drätselkammaren härå
det svar att de begärda handlingarne finnes
hos Källarmästaren J.M.Törngren såsom
räkenskapsförare att tillgå.

§3
Hädanefter företogs val till committerade
i den från föregående sammanträde upp-
skjutna frågan om beredande af lämpliga-
re lokal för arresten och uppdrogs åt Herrar
Bergström och Hulin att i nämnde hänseen-
de till Stadsfullmäktige inkomma,med
ritningar och kostnadsförslag såväl i nämn-
de hänseende som jemväl huruvida bostad
kunde utan för stora omkostnader kunde bere-
das åt Waktmästaren,och egde de att
till sitt biträde kalla Ingenieuren Edv.Ther-
maenius med någon annan person,som
för frågans beredande kunde anses lämp-
lig

§4.
Beslöts att middag på Stadens bekost-
nad skulle beredas åt Ledamöterna
i årets Taxerings-committé.

§5
Anmälte bortresta och hvars bort-
resa var känd J;M;Törngren och E;Hedin
såsom frånvarande anmäld E;Ericsson,hvars
förfall dock i enlighet med beslut af
den 9.November 1862. bör företagas till
pröfning i den frånvarandes närvaro för
att utrönas huruvida den frånvarande
kan förete laga skäl för sitt uteblifvande.


§6
Till Justerare af protocollet utså-
gos Herrar Carlsson och Berglund
och till Suppleant Herr P;Fagerström

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg/

Upplest och Riktit Befunnit Betygar
/A,J,Calsson/
/F,Berglund/

Offentligen uppläst å Rådhuset
den 1:sta Juni
/E;H;Blomqvist/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 maj 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107511.

Personrelationer