Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1889

Anmärkning

den 1 Nov: 1889.

Närvarande samtl Herrar Leda
möter med undantag af Herr
G A Kindgren

§ 148.
Att jemte Ordf justera dagens protokoll
utsågos Herrar C Höglund och F E Lars
son och skulle detta ske den 4 nov kl 1. e.m.

§ 149.
Från sammanträdet den 29. Octob: hade Herr
K E Anderssons ansökan om upplåtelse till
honom af viss del af s.k. "Klockberget",
i enl med samma karta som företeddes
och åtecknats då upplåtelse på 50 år be
villjats af Allmän Rådstuga den 4. aug 1887,
uppskjutits och sedan nu Herr Andersson
förklarat att han gerna medgåfve Stadsf
rättighet att bestämma att om Staden i
en framtid så fordrade den då skulle
hafva rättighet, att för allmänt ända
mål utan någon inskränkning, eller emot
fordran af någon ersättning från från Herr
Anderssons sida, fritt disponera öfver
den Norra hälften af det å den företedda
kartan upptagne området, så framstäl
des följande proposion:

"Bifalle Stadsf: nu att lemna Herr K E
Andersson everdderlig eganderätt utan fö
reläggande af byggnadsskyldighet å den södra
hälften af det område i s k. "Klock
berget" hvilket finnes upptaget å här före
tedd karta, samt att tillsvidare, som
hittills, lemna Herr Andersson begag
nande rätt å den norra hälften af områ
det ifråga, med förbehåll för Staden
att när den så beslutar fritt dispone
ra öfver denna norra del af området
hvilket Herr Andersson då skall afstå
utan ersättning för möjligen derå ned
lagde kostnader".

Denna proposition bifölls af Stadsf med
16 röster emot 2.

Herr C A Andersson anhöll att få
reservera sig emot detta beslut.

§ 150.
Utskottet hade nu, sedan Herr K E Anders
son för detsamma tillkännagifvit hvad
han inhämtat af den sakkunnige person
hvilken rådfrågats, afgifvet yttrande
öfver den utarbetade tomtefördelningen,
men då mycket olika åsigter vid diskus
sionen yppades föreslogs, att Stadsf skulle
ajounera sitt sammanträde till morgon
dagen kl 5 e.m. och att under tiden upp
lysningar skulle inhämtas af Herr Essén
angående det omtvistade. Detta föreslag bifölls

§ 151.
Då Herr G A Kindgren icke kom
mit tillstädes och icke anmält förfall
skulle han påföras stadgade böter med
2 Kronor

In fidem
/Ax, Westman/

Justeradt den 4 November 1889
/Carl Höglund./
/F, E, Larsson/

Wid justeringen anhöll Ordf. att det måtte i protokollet
intagas att Ordf., samt Herr N. A. Berggrensson
och C. A. Andersson röstat {emot} upplåtelsen.

in fidem
/Ax, Westman/

Offentligen uppläst den 4 nov. 1889, betyger:
/A, G, Larsson/
/A Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107508.

Personrelationer