Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 september 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 september 1864

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäkti
ge i Thorshälla den 1. September-
1864.

{§ 1.}
Sedan 15 Ledamöter samlade voro,före
togs följande ärender.

{§ 2.}
Det för den 25 Augusti af vice Ord
föranden förda Protokoll upplästes,
godkändes och undertecknades.

{§ 3.}
Härefter upplästes 7§: i protokollet
för den 22 sist: Augusti som var af
följande lydelse - "Af Herr P:Th Sund
holm väcktes förslag om Stadsskogens ut
arendering på 30 år, och föreslogs dervid
att samma åtgärd skulle Konungens Be-
fallningshafvandes pröfning underställas,
och beslut härom vid nästa sammaträ
de fattas.

Härefter beslöts att anmoda Drätsel-
kammaren uppgöra förslag, till Con-
tract om Stadsskogens utarendering,för
att fullmäktiges pröfning underställas,
och hvarom Drätselkammaren genom
utdrag af protokollet skulle underrät
tas.

{§ 4.}
Som med säkerhet kändt är, att
ny auction skulle komma att hållas
å bränvins utskänkning och minutering
så ansåg 9 af fullmäktige att då nu
tiden vore långt framskriden och tillträ
det af samma rättigheter snart före
står, anledning vore att förmoda, det sam
ma rättigheter för lågt pris kommer
att afyttras, och hvarigenom staden alt-
så skulle få vida mindre inkomst än
som resultatet af förra auctionen ut
visade, hvarföre det an sågs blifva
en mindre förlust för samhället om
bemälde rättigheter endast på ett
år försåldes, hvaremot 6. Ledamö-
ter ansåg att 2 år borde bibehål-
las, och då således en öfvervigt af
3 Ledamöter ansåg 1. år lämpliga
re än 2 år, så kulle till Magistra
ten hemställas, huru vida det utan
intrång i Konungens Befallnings-
hafvandes beslut i frågan kunde lå-
ta sig göra, att nu endast på ett års
tid försälja i frågavarande rättighe-
ter, så-
som medförande minsta förlust för
staden, och skulle utdrag af proto-
collet Magistraten tillställas.

{§ 5.}
Åt Drätselkammaren uppdrogs
att utröna, huruvida Marknadsstånden
i höst borde målas eller icke, samt
att låta verkställa samma arbete
om så nödigt synes.

{§ 6.}
Åt Drätselkammaren uppdrogs
jemväl att bestämma,om marknads
ståndens placering för blifvande höst
marknad, samt att bestämma den af
gift som trafikerande bör erlägga,
dervid erinras de högre platspen
gar som bör ifråga sättas för personer
som hafva egna stånd, och äger Drät
selkammaren för detta ändamål
tillkalla biträde.

{§ 7.}
Herrar Haglund och Lindström
utsågs att Justera Protokollet och
Herr Arfström till Supleant.

Dag som ofvan på stads fullmäktiges
vägnar
/Joh, Thermaenius/

Uppläst och riktigt befunnet betyga
Thorshälla den 2 September 1864.
/E,Lindström/
/J,G,Haglundh/

Offentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 30 sept 1864.
/J.F,Skogsberg/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 september 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107509.

Personrelationer