Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla Sammanträde
den 1 November 1888.

Närvarande: Samtlige Fullmäktige, utom Herr C. Zakrisson, hvilken an-
mält hinder hos Ordföranden, som godkändes.

{§136}
Anmäldes, att f. Rådmannen A Berglund vid emottagandet
af det utdrag af Fullmäktiges protokoll vid Sammanträdet den
30 sistlidne Oktober, hvarigenom han bemyndigats att såsom Sta-
dens Ombud bevaka Stadens rätt vid nu pågående landtmäteri-
förrättning, förklarat sig af sina tjenstegöromål förhindrad
att emottaga detta uppdrag. Med godkännande af afsägelsen
utsågs Herr Byggmästaren S. Winqvist att såsom Stadens ombud
närvara vid nämnde förrättning.

{§137.}
Till pröfning förelåge nu den af Herr Kommissons-
landmätaren R. Essén, på begäran af fullmäktige nu upp-
rättade karta öfver det till bebyggande afsedda området å Sta-
dens Östra mark. Sedan fullmäktige med tacksamhet förkla-
rat sig mottaga de upplysningar i de detta ärende, hvilka
Herr Essén vore villig att nu vid sammanträdet muntligen
lemna, uppläste herr Essén en Promemoria rörande nämn-
da karta. Med anledning häraf fattades följande preliminä-
ra beslut, hvilka för behörig beredning skulle öfverlemnas till
Byggnadsnämnden:

1:mo Gatornas och grändernas läge och bredd äfvensom
läget för och ytinnehållet af det enligt kartan föreslagna
torget, godkändes.

2:o Föreslagna egoutbytena mellan a) Staden och innehafvaren
af Benslinska Tomten, b) Staden och egaren af Erikslund N:o 2.
c) Staden och egaren af lägenheten N:o 123, förefalla antagliga.

3:o Inom båtsmanstomterna nedanför Vestra Storgatan, upptages
en gränd i rät linie med den å motsatte Stranden befintliga
gränden mellan tomterna N:o 29 & 30.

4:o En gränd till en tomtlängd och 20 fots bredd upptages
från norra tvärgränden i sydlig riktning.

a) Föreslagen rätning af vägen emellan landsvägen och
"Lärkans hamnplats", äfvensom förslaget att upptaga en mindre
väg från först nämnde väg upp till det s.k. Holmberget, kunde för närvarande
icke pröfvas, i brist på bevis om ytinnehållet af tomten N:o 107.

Föreslaget jordutbyte mellan Staden och Fabrikör C A An-
derssons täppa N:o 5 & 6. Litt E., så att herr Andersson dels afstår
jord åt Södra Tvärgatan, dels afstår jord till bildande af
en ny tomt, medgifves af herr Andersson på det vilkoret, att
han ej mindre erhåller full ersättning för den jord han af-
står för bildande af den nya tomten, än äfven mot årligt tomt-
öre får på sig öfverlåten den nybildade tomten.

{§138.}
Fullmäktige kallades nu muntligen till samman-
träde i morgon Fredagen den 2 November klockan ett
eftm. Kallelsen förklarades laglig.

{§139}
Protokollet justerades genast.

In fidem
/Georg Sjöström/

Att ofvanstående protokoll blifvit å Rådhuset
i Torshälla denna dag offentligen uppläst,
betyga Torshälla den 12 November 1888

/F. O. Hyvén/
/A Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 november 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107507.

Personrelationer